Годишен финансов отчет

Изготвяне на годишен финансов отчет

Rate this post

Стъпки при съставяне на годишен финансов отчет

1. Общи Условия (Въведение)

Финансови отчети представят финансовото състояние и финансовите резултати на едно предприятие. Целта на финансовите отчети е да се предостави информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на дадено предприятие, която е необходима за широк кръг от потребители при вземането на икономически решения.

Цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

Финансовите отчети показват също така и резултатите от стопанисването на ресурсите, които са поверени на ръководството на предприятието. За да се постигне тази цел, във финансовите отчети се предоставя информация за предприятието относно:

(а) активи;

(б) пасиви;

(в) собствен капитал;

(г) приходи и разходи, включително печалби и загуби; и

(д) други промени в собствения капитал; и

(е) парични потоци.

Тази информация заедно с информацията в пояснителните приложения към финансовите отчети помага на потребителите да предвиждат бъдещите парични потоци на предприятието и по-специално тяхното разположение във времето и им дава сигурност.

Прочетете също и за възстановяване на ДДС от чужбина, страни от ЕС!

2. Съставяне на План за Действие за Годишно Счетоводно Приключване 

Финансовите отчети трябва да се изготвят и представят поне веднъж годишно. След като е приключила финансовата година (за България това е 31.12) и са осчетоводени всички документи се преминава към Годишно Счетоводно Приключване и изготвяне на Годишния Финансов Отчет.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Изготвянето на Годишния Финансов Отчет е изключително важен, продължителен процес, затова се изисква изготвяне на План за действие за годишно счетоводно приключване, който трябва да включва поне:

1. Повторен преглед на документи;

2. Съгласуване с ръководството;

3. Преглед и анализ на оборотна ведомост;

4. Съставяне на данъчна декларация;

5. Съставяне на финансови отчети;

6. Съставяне на Годишен отчет за дейността за НСИ.

7. Други – в зависимост от дейността и спецификата на предприятието.

Планът за действие трябва да съдържа последователността на стъпките, сроковете и отговорниците за тяхното изпълнение. Годишният Финансов Отчет, а

ко не подлежи на независим финансов одит, трябва да е готов за подаване в институция най-късно две седмици преди изтичане на крайния срок (31 март на следващата година).

Когато годишните финансови отчети ще се одитира, сроковете за изготвянето му, приемане от ръководството и предоставяне за одит се съгласуват от ръководството и одитора.

Годишната данъчна декларация се изготвя в срок до 31 март на следващата година и се подава заедно със Годишния Отчет за дейността за НСИ в НАП.

Регистрация на фирма в Пловдив

3. Повторен Преглед на Документи и Осчетоводяване 

Първата стъпка от изготвянето на Годишни Финансови Отчети  е да се направи обстоен преглед на всички налични документи на предприятието за съответния период и да се провери дали са осчетоводени. В практиката често документите пристигат със закъснение и има риск да бъде пропуснато осчетоводяването на някой от тях.

За тези цели в счетоводството е въведена практиката документите да се групират по папки и месеци, така че много лесно те да бъдат преглеждани и проверявани дали са осчетоводени или не. Пример за папки: Приходи на каса, Разходи на каса, Разплащателна сметка в лева, Приход, Разходи, Заплати, ДДС и т.н.

Регистрация на фирма във Варна

Ако счетоводството на предприятието е организирано по този начин е необходимо да се направи преглед на всяка папка и да се провери дали всеки един документ в нея е осчетоводен.

4. Съгласуване с Ръководството

Счетоводството отразява стопанските операции на едно предприятие. Неговата основна цел е да бъдат изготвени финансовите отчети, които да представят честно финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на дадено предприятие. Честното представяне изисква достоверно представяне на ефектите от операциите, други събития и условия.

Под честно се има предвид отчетите да не съдържат съществени пропуски (пропуските и неточното представяне на позиции са съществени, ако те биха могли, по отделно или заедно, да повлияят на икономическите решения на потребителите, взети въз основа на финансовите отчети). Отговорност за изготвянето на отчетите се носи от ръководството. 

Регистрация на фирма в Бургас

5. Преглед и Анализ на Оборотна Ведомост Преди Приключване 

След като са осчетоводени всички документи, обсъдени са с Ръководството на предприятието всички гореописани възможни събития и преди да се направят приключвателните операции се прави преглед на Аналитичната Оборотна ведомост. 

Проверяват се салдата и оборотите на всички синтетични и аналитични сметки, проверява за се некоректно разнесени по аналитичности суми и некоректни салда.

Проверява се последния сумарен ред за равенства между начални дебитни и кредитни, крайни дебитни и кредитни салда и дебитни и кредитни обороти.

Проверяват се сметките отчитащи Собствен капитал, коректни ли са салдата и оборотите по тях, ако има промени, дали са отразени.

Регистрация на фирма в Перник

Преглеждат се всички сметки, отчитащи Приходи и Разходи за Бъдещи периоди, ако има разходи, които се отнасят за текущата година се признават като текущи по съответните приходни и разходни сметки. Често това са предплатени абонаменти, предплатени наеми, застраховки и други подобни.

Ако фирмата е регистрирана по ЗДДС, проверяват се сметките, отчитащи Разчетите по ЗДДС – приключени ли са Начислен ДДС по продажби и ДДС по покупки и отговарят ли салдата по ДДС за възстановяване и ДДС за внасяне на подадените последни Декларации по ЗДДС.

6. Приключвателни Операции 

Приключвателните операции се правят към 31 Декември на текущата година, след като са осчетоводени всички документи и са проверени сметките.

Регистрация на фирма в Русе

Първо се приключват Разходите по икономически елементи, като се разпределят по Разходи по дейности или по Приходи от дейности съгласно съгласуваната Индивидуална Счетоводна Политика. Всяка аналитичност от разходите се приключва към дейността или прихода, за който се отнася.

За най-коректно изчисление на резултата от дадена дейност, ако има разходи, които не могат да се отнесат еднозначно към дадена дейност се определя метод, по който се разпределя. Най-често се разпределят пропорционално на приходите от дейността, може да се разпредели пропорционално на служителите, на заетата площ и т.н.

Например: Ако една книжарница извършва освен дейност по продажба на канцеларски материали и набиране, предпечат и печат на материали, разхода за електроенергия може да се разпредели пропорционално на база на получените приходи от двете дейности.

Приключват се Разходите по дейността (Административни Разходи и Разходи за Продажби) съгласно

съгласуваната Индивидуална Счетоводна Политика.

Каква фирма да регистрирам в България?

7. Оборотна Ведомост след Приключване

След като са направени всички приключвателни операции се разпечатва една Аналитична Оборотна ведомост, която се проверява за неприключени синтетични или аналитични сметки и за грешно разнесени суми по аналитичности. / Виж. „Оборотна ведомост” за всички проверки и контроли/.

Разходните и Приходни сметки трябва да бъдат с нулеви крайни салда. Когато всичко е проверено и е вярно се разпечатва по един екземпляр от Синтетичната и Аналитичната ведомост, счетоводителя ги подписва и ги запазва за архив, като надписва „Оборотна ведомост след Приключване и преди Данък”.

Пълният текст на стъпките.

Източник: www.balans.bg