Възстановяване на ДДС от ЕС

5/5 - (1 vote)

Каква е ДДС процедурата в България и как се възстaновява ДДС от ЕС?

В тази статия ще разгледаме ДДС процедура и възстановяване на ДДС от ЕС и ДДС в България. Данъчен период по смисъла на Закона за ДДС е периодът от време, след изтичането на който регистрираното лице е длъжно да подаде справка-декларация с резултата за този данъчен период.

Изускуемото ДДС в България е на всеки месец за всички регистрирани лица и съвпада с календарния месец, освен в случаите по глава осемнадесета /облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз/.

Искане за възстановяване на ДДС от Европейския съюз се прави на три (3) календарни месеца. За подробна информация прочетете текста отдолу.

Телефон: 0899 85 75 00

ДДС процедура и възстановяване на ДДС от ЕС

ДДС процедура и възстановяване на ДДС от ЕС

Възстановяване на ДДС от ЕС

Ние ще Ви предоставим необходимата помощ при съставянето на всички нужни и задължителни документи и ще можете да разчитата на нас, нашият професионален екип ще Ви дава съвети в областта на възстановяването на ДДС от ЕС. Помагайки на Вас, Вие ще получите пълен контрол върху всички специфични изисквания нужни за възстановяването на ДДС, това ще Ви спрести време и усилия.

За да може максимално бързо и ефективно да започнете процедура по възстановяване на ДДС от Европейския съюз, сме подготвили някои насочващи въпроси и систематизирана информация.

 

Кой може да възстанови ДДС от ЕС, платено в чужбина?

а) Вие можете да си възстановите ДДС от ЕС, ако сте фирма, която е регистрирана по ДДС в България.

б) Имате издадени фактури от ЕС от фирми, които са Ви начислили ДДС. 

в) Начисленото ДДС се възстановява за закупените стоки и/или услуги.  При които фирмата, би имала право на данъчен кредит,само ако тези стоки или услуги са закупени на територията на България.

Критерии за възстановяване на ДДС от ЕС: онлайн искане за възстановяване

а) Юридическото лице трябва да е регистрирано по ДДС в България, искащо възстановяване на ДДС за  закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос.

б) Юридическото лице не трябва да е извършвало доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на държавата членка по възстановяване по време на периода на възстановяване. Освен в случаите на транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, които представляват освободени доставки с право на данъчен кредит или с нулева ставка.

в) Чл. 3. (1) Лицето по чл. 2 има право да му бъде възстановен начисленият от регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице данък върху добавената стойност за закупени от него стоки, получени услуги и осъществен внос на територията на страната.

2) Правото на възстановяване по ал. 1 е налице, когато стоките и услугите се използват за доставки с място на изпълнение извън територията на страната, които биха дали право на приспадане на данъчен кредит съгласно глава седма „Данъчен кредит“ от Закона за данък върху добавената стойност, ако мястото на изпълнение беше на територията на страната, както и за доставките с място на изпълнение на територията на страната по чл. 2, т. 2.

АКО ПРОЦЕДУРАТА ВИ Е НЕЯСНА И ИСКАТЕ ДА СИ СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И НЕРВИ И ДА НЕ ИЗГУБИТЕ ПАРИ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС 0899 85 75 00

Срок за подаване на искане за възстановяване на ДДС от ЕС

(3) Правото на възстановяване е налице, когато данъчно задълженото лице по чл. 2 извършва в държавата членка по установяването си облагаеми доставки с право на приспадане на данъчен кредит.

(4) Лицето по чл. 2 има право на частично възстановяване на данъка върху добавената стойност, когато в държавата членка по установяването си извършва както доставки с право на приспадане на данъчен кредит, така и доставки, за които не е налице такова право. Размерът на данъка за възстановяване се изчислява на базата на приложимия от лицето коефициент за право на частичен данъчен кредит, изчислен по правилата в държавата членка по установяването му.

(5) Когато конкретната доставка е предназначена само за извършване на доставки с право на данъчен кредит, ал. 4 не се прилага.

г) Съществуват различни минимални прагове на възстановяване за всяка държава членка на Европейският съюз

д) Лицето, което иска да възстанови ДДС за закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос на стоки, следва да отговаря на условията на държавата членка от която ще се възстановява ДДС. 

Всяка фирма има право да подаде до 5 броя искания за една година, за Италия, Испания и др. вие имате право на 5 броя на година.

Фирма за възстановяване на ДДС от чужбина

Този брой е разпределен по следния начин:

1-во искане – За първото тримесечие на годината (Януари-Март)
2-ро искане – За второто тримесечие на годината (Април-Юни)
3-то искане – За трето тримесечие на годината (Юли-Септември)
4-то искане – За четвъртото тримесечие на годината (Октомври-Декември)

5-то искане – Годишно искане
Всяко искане се подава до края на месеца следващ тримесечието за което се отнася. За тази година сроковете са както следва:

1-во Искане – до Края на Април
2-ро Искане – до края на Юли
3-то Искане – до края на Октомври
4-то Искане – до края на Януари

5-то Искане – до края на Септември на следващата година
За всяко искане има минимален праг под който искането не може да бъде подадено, упоменато в условията на възстановяване на всяка държава

Как да поискате възстановяване на ДДС от държава членка на Европейският съюз?

Трябва да поискате възстановяване на ДДС онлайн чрез органите в страната, където е установено предприятието ви.

Ако имате право на възстановяване, органите ще препратят искането ви до органите в другата страна.

Процедурата за възстановяване на ДДС е хармонизирана на равнище ЕС.

Как да възстановя ДДС от ЕС?

Възстановяването на ДДС от ЕС преминава през няколко етапа:

 • Анализ на разходите за които ще е възможно възстановяване на ДДС от Европа
 • Потвърждение на вашите разходни документи
 • Подготовка и подаване на искането към администрацията
 • Проследяване на досието и документацията
 • Последният етпа е за възстановяване на одобрената сума

Важен момент е, че Вие можете да подадете заявление за възстановяване на ДДС, независимо дали дружестовото е от ЕС или извън ЕС.

ДДС процедура и възстановяване на ДДС от ЕС

Можете да го направите по електронен път.

Процедурата за възстановяване на ДДС е хармонизирана на равнище ЕС. Вижте кратка информация за процедурата за възстановяване на ДДС , в която са посочени отговорностите на националните данъчни органи.

За достъп до системата и работа с нея е необходимо:
1. Да подадете заявление за използване на електронните услуги на НАП,
публикувано на Интернет-страницата на НАП на адрес: https://inetdec.nra.bg/ .
2. Да имате инсталиран на вашия компютър Adobe Reader.
3. Да се идентифицирате с универсален електронен подпис.

Пълното ръководство можете да изтеглите от Искания за възстановяване на ДДС на търговци, установени в страната, към другите държави-членки на Европейския съюз.

Какъв е крайният срок за  подаване на искане за възстановяване на ДДС?

Искате по възстановяване трябва да се подаде не по-късно от 30.09 на календарната година, следваща годината, през която е възникнало правото на възстановяване на данъка.

Периодът, за който се извършва възстановяване на данъка, е три календарни месеца и/или календарна година. Периодът на искането може да бъде в рамките на една календарна година.
Искането за възстановяване на ДДС може да се отнася за период, по-кратък от три календарни месеца, само когато този период е остатък от календарната година.

Т.е. периодът не може да бъде по-малък от три календарни месеца, освен при начална дата след първи октомври.

Максимум едно лице може да подаде пет искания за възстановяванечетири за четирите календарни тримесечия и едно за календарната година.

Срок за упражняване на правото за възстановяване на ДДС от държава членка на ЕС!

Данъчно-задълженто лице, установено и регистрирано на територията на България може да упражни правото си на възстановяване на данъка върху добавената стойност най-късно до 30 септември на календарната година, следваща годината, през която е възникнало правото на възстановяване на данъка

ВНИМАНИЕ: Правото на възстановяване на ДДС се погасява, когато искането за възстановяване на ДДС не е представено пред компетентния орган по приходите в срок до 30 септември на годината, следваща календарната година, през която е възникнало правото на възстановяване на данъка

Кой подава искане за възстановяване на ДДС от чужбина?

Искането, заявлението и уведомленията могат да се преставят или от управителя на фирмата бенефициент или от друго изрочно упълномощено лице, като се представят в НАП.

Колко време обикновено отнема получаването на парите при възстановяване на ДДС от ЕС?

Първо дъжавата членка по възстановяване на ДДС-то, уведомява зявителят за своето решение да одобри или съответно да отхвърли заявлението. Това става в срок от четири месеца след неговото получаване от страната членка към която е отправено заявлението.

При доборение на заявлението, 

Държавата членка по възстановяване уведомява заявителя за своето решение да одобри или отхвърли заявлението за възстановяване в срок от четири месеца след неговото получаване от въпросната държава членка. При одобряване на заявлението, одобрената сума се изплаща от държавата членка по възстановяване най-късно до 10 работни дни след изтичането на крайния срок, който е посочен в:

Възстановяване на ДДС на транспортни фирми

Член 19
1. Държавата-членка по възстановяване уведомява незабавно заявителя по електронен път за датата на получаване на заявлението.
2. Държавата-членка по възстановяване уведомява заявителя за своето решение да одобри или отхвърли заявлението за възстановяване в срок четири месеца след неговото получаване от въпросната държава-членка.

Ако е поискана допълнителна или нова допълнителна информация – след изтичането на крайните срокове.

Фирма за възстановяване на ДДС от ЕС

Член 21
Когато държавата-членка по възстановяване поиска допълнителна информация, тя уведомява заявителя за своето решение да одобри или отхвърли заявлението в срок два месеца след получаването на исканата информация или, ако не е получила отговор на молбата си – в срок два месеца след изтичането на срока, определен в член 20, параграф 2.

Срокът за вземане на решението относно цялото или част от заявлението за възстановяване обаче винаги е най-малко шест месеца от датата на получаване на заявлението от държавата-членка по възстановяване. Когато държавата-членка по възстановяване поиска нова допълнителна информация, тя уведомява заявителя за своето решение относно цялото или част от заявлението за възстановяване в срок осем месеца от получаването на заявлението от посочената държава-членка.

Как се възстановява ддс в друга държава-членка на ес? ДДС процедура и възстановяване на ДДС от ЕС

Възстановяване на ДДС от Австрия
Възстановяване на ДДС от Белгия
Възстановяване на ДДС от България
Възстановяванена ДДС от Хърватия
Възстановяване на ДДС от Кипър
Възстановяване на ДДС от Дания
Възстановяване на ДДС от Естония
Възстановяване на ДДС от Финландия
Възстановяване на ДДС от Франция
Възстановяване на ДДС от Германия
Възстановяване на ДДС от Гърция
Възстановяване на ДДС от Унгария
Възстановяване на ДДС от Ирландия
Възстановяване на ДДС от Италия
Възстановяване на ДДС от Латвия
Възстановяване на ДДС от Литва
Възстановяване на ДДС от Люксембург
Възстановяване на ДДС от Малта
Възстановяване на ДДС от Нидерландия
Възстановяване на ДДС от Норвегия
Възстановяване на ДДС от Полша
Възстановяване на ДДС от Португалия
Възстановяване на ДДС от Румъния
Възстановяване на ДДС от Словакия
Възстановяване на ДДС от Словения
Възстановяване на ДДС от Испания
Възстановяване на ДДС от Швеция
Възстановяване на ДДС от Обединено кралство

vat-rates
List of VAT rates applied in the Member States (in %)

Искате да регистрирате фирма или да смените собственост, обстоятества или да я прехвърлите.

Наредба № н-9 от 16 декември 2009 г. За възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на европейския съюз (загл. Изм. – дв, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

В сила от 01.01.2010 г.

Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г.

Възстановяване на ДДС, платено в страна в ЕС

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

 1. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) условията и редът за възстановяване на начислен данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност в друга държава – членка на Европейския съюз, за закупени от тях стоки, получени услуги и осъществен внос на територията на страната, и
 2. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) условията и редът за подаване на искане за възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени в страната и регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, за закупени от тях стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на друга държава – членка на Европейския съюз.

(2) Наредбата не се прилага по отношение на суми, които представляват неправомерно начислен данък върху добавената стойност, включително и за осъществени вътреобщностни доставки и износ.

Възстановяване на ДДС, начислен в държава членка на ЕС

Чл. 2. Данък върху добавената стойност по реда на тази наредба се възстановява на данъчно задължено лице, неустановено в страната, което отговаря на следните условия:

 1. за периода на възстановяване не е имало седалище, адрес на управление или постоянен обект, или при липса на такива – постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната, и
 2. за периода на възстановяване не е извършвало доставки с място на изпълнение на територията на страната с изключение на доставки, облагаеми с нулева ставка, транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, и/или доставки, за които получателят е лице – платец на данъка съгласно чл. 82, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, и
 3. лицето е регистрирано за целите на данък върху добавената стойност в държавата членка, в която е установено.

Фирми за възстановяване на ДДС от ЕС

Чл. 3. (1) Лицето по чл. 2 има право да му бъде възстановен начисленият от регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице данък върху добавената стойност за закупени от него стоки, получени услуги и осъществен внос на територията на страната.

(2) Правото на възстановяване по ал. 1 е налице, когато стоките и услугите се използват за доставки с място на изпълнение извън територията на страната, които биха дали право на приспадане на данъчен кредит съгласно глава седма „Данъчен кредит“ от Закона за данък върху добавената стойност, ако мястото на изпълнение беше на територията на страната, както и за доставките с място на изпълнение на територията на страната по чл. 2, т. 2.

Възстановяване на ДДС на транспортна фирма

(3) Правото на възстановяване е налице, когато данъчно задълженото лице по чл. 2 извършва в държавата членка по установяването си облагаеми доставки с право на приспадане на данъчен кредит.

(4) Лицето по чл. 2 има право на частично възстановяване на данъка върху добавената стойност, когато в държавата членка по установяването си извършва както доставки с право на приспадане на данъчен кредит, така и доставки, за които не е налице такова право. Размерът на данъка за възстановяване се изчислява на базата на приложимия от лицето коефициент за право на частичен данъчен кредит, изчислен по правилата в държавата членка по установяването му.

(5) Когато конкретната доставка е предназначена само за извършване на доставки с право на данъчен кредит, ал. 4 не се прилага.

Възстановяване на ДДС при вод

 

Чл. 4. (1) Правото на възстановяване на данък върху добавената стойност се упражнява от лицата по чл. 2 чрез подаване на искане за възстановяване до компетентния орган по приходите на Националната агенция за приходите, посредством електронен портал, създаден в държавата членка по установяване на лицето.

(2) Получаването на искането от Националната агенция за приходите се удостоверява чрез изпращане на електронно потвърждение до държавата членка по установяването на лицето.

(3) Информацията в искането за възстановяване, както и евентуално поисканата допълнителна информация се предоставя от лицето по чл. 2 на български или английски език.

Възстановяване на ддс от ес 2020

 

(4) В искането за възстановяване лицето по чл. 2 трябва да посочи описание на икономическата си дейност чрез хармонизираните кодове, определени в чл. 34а, пар. 3, втора алинея от Регламент (ЕО) 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност въз основа на класификацията NACE, утвърдена съгласно Регламент (ЕО) № 1893/2006, с който е изменен Регламент (ЕО) 3037/90 (Регламент (ЕО) 1798/2003 на Съвета).

(5) В искането за възстановяване лицето по чл. 2 следва да посочи естеството на придобитите стоки и услуги, описани в съответствие с кодовете от приложение № 2. Когато лицето използва код 10, посочва и естеството на доставените стоки и услуги.

(6) Към искането за възстановяване не се представят копия от фактурите и документите за внос.

Възстановяване на ДДС от ЕС НАП

Чл. 5. (1) Правото на възстановяване на данък върху добавената стойност за закупени стоки и получени услуги се отнася за фактурирани доставки, по които данъкът е станал изискуем, както и за осъществен внос на територията на страната през периода на възстановяване.

(2) Правото се упражнява лично или чрез упълномощено лице.

(3) Лицето по чл. 2 може да упражни правото си на възстановяване на данъка върху добавената стойност най-късно до 30 септември на календарната година, следваща годината, през която е възникнало правото на възстановяване на данъка.

(4) Периодът, за който се извършва възстановяване на данъка, е календарно тримесечие и/или календарна година. Искането за възстановяване на данък върху добавената стойност може да се отнася за период, по-кратък от календарно тримесечие, само когато този период е остатък от календарната година.

Фактура от ес с начислено ддс

(5) Когато искането е за период от календарно тримесечие, сумата на данъка за възстановяване не може да бъде по-малка от 800 лв.

(6) Когато искането е за период от една календарна година или за остатъка от същата, сумата на данъка за възстановяване не може да бъде по-малка от 100 лв.

(7) Пропуснати фактури за доставки или документи за внос за периоди, обхванати в предшестващи искания, се включват в искане, подадено за следващи периоди, най-късно в срока по ал. 3.

Фактура от германия с начислен ддс

Чл. 6. (1) Ако след подаването на искането за възстановяване на данъка има промяна в посочения от лицето по чл. 2 коефициент за право на частичен данъчен кредит, лицето има право да коригира посочената в предходно искане сума за възстановяване или вече възстановена сума.

(2) Корекцията се извършва през календарната година, следваща периода на възстановяване, с представяне на декларация, подадена чрез електронния портал на държавата членка по установяване на лицето по чл. 2, в срок до 30 септември на същата година.

(3) Когато лицето по чл. 2 установи неправилно отразени фактури или документи за внос в подадено от него искане за възстановяване, може да подаде корекционно искане за възстановяване. Корекционното искане може да бъде подадено до края на календарната година, следваща периода на възстановяване.

Възстановяване на ддс от пътни такси в гърция

Чл. 7. (1) Компетентният орган по приходите възстановява данъка въз основа на полученото искане, след като по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс установи, че са налице условията на Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и тази наредба, относно правото на възстановяване на данъка.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) В срок четири месеца от получаване на искането за възстановяване органът по приходите изпраща в електронен вид на лицето по чл. 2 за връчване своето решение да одобри или отхвърли цялостно или частично искането.

(3) Когато органът по приходите прецени, че не разполага с необходимата информация, относима към искането за възстановяване, може да изиска в срока по ал. 2 по електронен път допълнителна информация от лицето по чл. 2, упълномощеното от него лице или държавата членка по установяване на лицето.

Възстановяване на ддс от ес 2021

(4) Ако е необходимо, органът по приходите може по реда на ал. 3 да поиска нова допълнителна информация.

(5) В срока по ал. 2 органът по приходите може да поиска да бъде предоставено копие или оригинал на фактурата или документа за внос. След приключване на производството оригиналните документи се връщат на лицето.

(6) Срокът за представяне на информацията по ал. 3 – 5 е един месец от получаване на искането за допълнителна информация.

(7) Когато органът по приходите поиска допълнителна информация, уведомява по реда на ал. 2 лицето по чл. 2 за своето решение да одобри или отхвърли искането за възстановяване в срок от два месеца след получаването на поисканата информация или, ако не е получил отговор – в срок от два месеца след изтичането на срока по ал. 6.

(8) Срокът за решението на органа по приходите да одобри или отхвърли искането, в случаите по ал. 7, е най-малко шест месеца, но не повече от осем месеца от получаване на искането за възстановяване.

(9) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) В случаите по ал. 4 срокът за изпращане на решението на лицето по чл. 2 е не повече от осем месеца след получаване на искането за възстановяване.

 

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Независимо от датата на връчване на решението данъкът, подлежащ на възстановяване, се възстановява на лицето по чл. 2 в лева не по-късно от десет работни дни от крайния срок по чл. 7, ал. 2, съответно ал. 8 или 9, по посочена банкова сметка от лицето.

(2) Когато данъкът по ал. 1 се възстановява по банкова сметка, различна от сметка в българска банка или клон на чуждестранна банка в Република България, всички банкови такси във връзка с възстановяването на данъка, както и с обмяната на валутата се приспадат от установения данък за възстановяване.

 

Чл. 9. (1) В случай че сумата за възстановяване бъде изплатена след изтичане на срока по чл. 8, ал. 1, сумата се изплаща заедно със законната лихва.

(2) Алинея 1 не се прилага, ако лицето не предостави поисканата допълнителна или нова допълнителна информация по чл. 7 в рамките на срока по чл. 7, ал. 6.

(3) Лихвата се дължи за периода от изтичане на крайния срок за възстановяване до датата, на която сумата е наредена по банковата сметка на лицето.

 

Чл. 10. (1) Решението за пълно или частично отхвърляне на искането за възстановяване подлежи на обжалване от лицето по чл. 2 по реда за обжалване на актове за прихващане и възстановяване съгласно чл. 152 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) Ако органът по приходите не уведоми лицето по чл. 2 за взетото решение относно искането за възстановяване на данъка в определените от наредбата срокове, се прилага чл. 131 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Връчването на решението по чл. 7 на органа по приходите и решението по чл. 10 на решаващия орган се извършва по електронен път чрез електронно съобщение, съдържащо електронна препратка към сканирано копие на решението. За удостоверяването на датата на връчване на съобщението на лицето по чл. 2 или неговия пълномощник е приложим чл. 30, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) Когато органът по приходите поиска допълнителна информация или документи по реда на чл. 7, ал. 3 и 4 или чл. 7, ал. 5 за удостоверяването на датата на връчване на съобщението на лицето по чл. 2 или неговия пълномощник, е приложим чл. 30, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) Когато лицето по чл. 2 има упълномощен представител, установен на територията на страната, връчването се извършва и удостоверява по реда на чл. 28 – 30 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл. 12. (1) Неправомерно възстановен данък подлежи на връщане от лицето по чл. 2 ведно със законната лихва.

(2) Лицето по чл. 2 при получаване на уведомление от органа по приходите трябва да върне неправомерно възстановения му данък в тридневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението.

(3) В случай че лицето по чл. 2 не изплати сумата на неправомерно възстановения му данък ведно с начислената лихва, органът по приходите прихваща същата от сумите, подлежащи на възстановяване, по всяко следващо искане на съответното лице по чл. 2 до размера на сумата, подлежаща на връщане.

 

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което иска да му бъде възстановен данък върху добавената стойност от друга държава – членка на Европейския съюз, за начислен му за закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на същата, следва да отговаря на условията, предвидени в държавата членка по възстановяване.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1, както и периодите за упражняване на правото за възстановяване са съгласно законодателството на държавата членка по възстановяване.

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Правото на възстановяване на данък върху добавената стойност се упражнява от лицата по чл. 13 чрез подаване по електронен път на искане за възстановяване, подписано с квалифициран електронен подпис, до компетентния орган за възстановяването в държавата членка по възстановяване, посредством създадено за целта WEB-базирано приложение на страницата на Националната агенция за приходите чрез въвеждане на данните през приложението или подаване на предварително създаден файл с формат и структура съгласно приложение № 1.

(2) Искането се подава от лицето или от упълномощено от него лице.

(3) Искането се смята за подадено само ако съдържа цялата информация по чл. 15.

(4) Искането не се препраща до държавата членка по възстановяването, ако за периода, за който се иска възстановяване, лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност или извършва само дейности или доставки на стоки или услуги, които са без право на приспадане на данъчен кредит.

(5) Информацията в искането за възстановяване, както и евентуално допълнително поискана информация от държавата членка по възстановяване чрез Националната агенция за приходите трябва да бъде предоставена от лицето по чл. 13 на български език и на един от езиците, посочени от държавата членка по възстановяване.

(6) В искането за възстановяване лицето по чл. 13 посочва описание на икономическата си дейност чрез хармонизираните кодове, определени в чл. 34а, пар. 3, втора алинея от Регламент (ЕО) 1798/2003 на Съвета.

(7) Лицето по чл. 13 се уведомява по електронен път за препращането или непрепращането на искането за възстановяване в държавата членка по възстановяване. В случай че държавата членка по възстановяването уведоми Националната агенция за приходите за датата на получаване на искането, Националната агенция за приходите уведомява за това лицето с електронно съобщение.

Чл. 15. (1) Искането за възстановяване трябва да съдържа следната информация:

 1. име и пълен адрес на лицето по чл. 13;
 2. адрес за връзка по електронен път;
 3. описание на стопанската дейност, за която са предназначени придобитите стоки и услуги, чрез хармонизирани кодове, определени в чл. 34а, пар. 3, втора алинея от Регламент (ЕО) 1798/2003 на Съвета;
 4. период на възстановяване, обхванат от искането;
 5. декларация от заявителя, че не е извършвал доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на държавата членка по възстановяване по време на периода на възстановяване с изключение на транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, представляващи освободени доставки с право на данъчен кредит или облагаеми с нулева ставка, и/или доставки, за които получателят е лице – платец на данъка, съгласно законодателството на държавата членка по възстановяването;
 6. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност и префикс BG;
 7. данни за банкова сметка, включително кодовете IBAN и BIC.

(2) Освен информацията в ал. 1 искането за възстановяване трябва да съдържа и следните данни от фактурите или документите за внос:

 1. име и пълен адрес на доставчика;
 2. идентификационен номер за целите на данъка върху добавената стойност или данъчния референтен номер на доставчика, определен от държавата членка по възстановяване в съответствие с разпоредбите на чл. 239 и 240 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО) – освен в случаите на внос;
 3. префикс, определен от държавата членка по възстановяване в съответствие с разпоредбите на чл. 215 от Директива 2006/112/ЕО – освен в случаите на внос;
 4. дата и номер на фактурата или документа за внос;
 5. данъчна основа и размер на данъка, изразени в съответната валута;
 6. размер на подлежащия на възстановяване данък върху добавената стойност, изразен в съответната валута, изчислен в съответствие с коефициента за определяне на правото на частичен данъчен кредит по чл. 73 от Закона за данък върху добавената стойност на лицето, приложим за периода на подаване на искането, ако за конкретната доставка лицето има право на частичен данъчен кредит;
 7. коефициент за частичен данъчен кредит, изразен като процент – когато лицето по чл. 13 има право на частичен данъчен кредит;
 8. естеството на придобитите стоки и услуги, описани в съответствие с кодовете съгласно приложение № 2; когато се използва код 10, се посочва и естеството на доставените стоки и услуги.

(3) Ако държавата членка по възстановяване изисква с искането за възстановяване да се предоставя копие на фактурата или документа за внос, по които е поискано възстановяване на данъка за съответен период, лицето по чл. 13 с искането за възстановяване представя по електронен път и копия на фактурите или документите за внос, по които иска да му бъде възстановен данъкът за съответния период.

Чл. 16. (1) При получаване в Националната агенция за приходите на подадени от държавата членка по възстановяването, адресирани до лицето по чл. 13 искания за допълнителна информация, във връзка с подадени от лицата искания за възстановяване и на решения относно тези искания, същите се връчват на лицата по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Държавата членка по възстановяването се уведомява по електронен път за датата на връчването.

(2) Предоставената от лицето по чл. 13 пред органите по приходите информация, допълнително поискана по реда на ал. 1 от държавата членка по възстановяване, се препраща до държавата членка по възстановяване от Националната агенция за приходите по реда на Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета.

 

Допълнителни разпоредби

 

 • 1. За целите на тази наредба:
 1. „Компетентен орган по приходите“ по смисъла на тази наредба е директорът на Териториалната дирекция на Национална агенция за приходите – София, или упълномощен от него орган по приходите.
 2. „Държава членка по възстановяване“ означава държавата членка, в която е начислен данък върху добавената стойност на данъчно задълженото лице, неустановено в тази държава членка, за стоки или услуги, доставени му от други данъчно задължени лица в тази държава членка, или по осъществен от него внос в тази държава членка.
 3. „Период на възстановяване“ е периодът, посочен в чл. 5, обхванат от искането за възстановяване.
 4. „Искане за възстановяване“ означава заявлението за възстановяване на ДДС, начислен в държавата членка по възстановяване на данъчно задълженото лице, неустановено в държавата членка по възстановяване, по отношение на стоки или услуги, предоставени му от други данъчно задължени лица в тази държава членка, или по отношение на вноса на стоки в тази държава членка.
 5. Данъчно задължено лице по чл. 2 и 13, което е неустановено в държавата членка по възстановяване, е лице заявител, което подава искането за възстановяване.
 • 1а. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяване на данък върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка (OB, L 44 /11 от 20 февруари 2008 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

 

 • 2. Тази наредба отменя Наредба Н-11 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (обн., ДВ, бр. 75 от 2006 г.; изм., бр. 106 от 2006 г.).
 • 3. Тази наредба се издава на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност.
 • 4. (1) За подадени искания за възстановяване от данъчно задължени лица след 1.01.2010 г. включително се прилагат разпоредбите на тази наредба.

(2) За подадени искания за възстановяване до 31.12.2009 г. включително се прилагат разпоредбите на отменената Наредба Н-11 от 2006 г.

 • 4а. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г.) Искане за възстановяване, което се отнася до периодите на възстановяване от 2009 г., се подава не по-късно от 31 март 2011 г.
 • 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Модели за счетоводно отчитане на ДДС за възстановяване от ЕС

За отчитането на ДДС за възстановяване от ЕС не е подходящо да се използва
прилаганата в практиката сметка 453 „Разчети за ДДС“, тъй като по нейните подсметки се
отчитат вземанията и задълженията за ДДС към националния бюджет. В счетоводните системи
на предприятията, извършващи международен транспорт на пътници и товари е удачно да се
използва друга разчетна сметка от група 45 „Разчети с бюджета и ведомства“ на примерния
национален сметкоплан, тъй като се касае за разчетни взаимоотношения с държавните
бюджети на страни-членки на ЕС. Подходящо е използването на сметка 459 „Други разчети
с бюджета и ведомства“. Текущо, през отчетния период по дебита на сметката се отчита
начисления ДДС за възстановяване. Сметката се кредитира със сумата на прихванатия ДДС за
възстановяване от задължението към компанията – издател на карти. В края на отчетния
период сметката остава без салдо или има крайно дебитно салдо, което показва сумата на все
още невъзстановения ДДС от страни-членки на ЕС, който подлежи на възстановяване през
следващи отчетни периоди.
При отчитането на получена фактура от компания – издател на карти за гориво, пътни
такси и т.н. следва да се съставят счетоводните записвания:
» за закупени горива и смазочни материали:
Дебит с/ка „Материали“
анал. с/ки за „Дизел“/ „Бензин“ / „Пропан бутан“ и т.н.
анал. с/ки за „Смазочни материали“
Дебит с/ка „Други разчети с бюджета и ведомства“
Кредит с/ка „Доставчици“
» за закупените резервни части и окомплектовки, които са монтирани директно
върху транспортните средства:
Дебит с/ка „Разходи за материали“
Дебит с/ка „Други разчети с бюджета и ведомства“ – с размера на начисления ДДС
Кредит с/ка „Доставчици“
» за извършените разходи за винетки, пътни такси, паркинги и други:
Дебит с/ка „Разходи за външни услуги“
анал. с/ка „Разходи за международен автомобилен транспорт“
Дебит с/ка „Други разчети с бюджета и ведомства“ – с размера на начисления ДДС
Кредит с/ка „Доставчици“
» за начислената съгласно фактура комисиона за услугата по възстановяване на
ДДС:
Дебит с/ка „Разходи за външни услуги“
Дебит с/ка „Други разчети с бюджета и ведомства“ – с размера на начисления ДДС
Кредит с/ка „Доставчици“
» за прихващането на всички задължения към доставчика, с възстановения от него
ДДС:
Дебит с/ка „Доставчици“
Кредит с/ка „Други разчети с бюджета и ведомства“
» за погасяване на остатъка от задължението към доставчика:
Дебит с/ка „Доставчици“
Кредит с/ка „Разплащателна сметка във валута“

Източник:https://www.benefisk.bg/

ДДС процедура – прихващане, приспадане и възстановяване, с примери

Първият данъчен период след датата на регистрацията обхваща времето от датата на регистрацията до последния ден включително на календарния месец, през който е извършена регистрацията по ЗДДС, освен в случаите по глава осемнадесета. Последният данъчен период обхваща времето от началото на данъчния период до датата на дерегистрацията включително.

Нуждаете се от счетоводни услуги и искате достъпни и ниски цени за вашето обслужване

Резултатът за данъчния период е разликата между общата сума на данъка, който е изискуем от лицето за този данъчен период, и общата сума на данъчния кредит, за който е упражнено правото на приспадане през този данъчен период.

Когато начисленият данък превишава данъчния кредит, разликата представлява резултат за периода – данък за внасяне.

Когато данъчният кредит превишава начисления данък, разликата представлява резултат за периода – данък за възстановяване.

Данъкът за възстановяване се прихваща, приспада или възстановява, както следва:

1. при наличие на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до края на календарния месец на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения в справка-декларацията данък за възстановяване; за остатъка, ако има такъв, се прилага редът по т. 2;

2. когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от посочения в справка-декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите два поредни данъчни периода;

3. ако след приспадането по т. 2 остане данък за внасяне, той се дължи в срока за подаване на справка-декларацията за този данъчен период;

4. ако след изтичането на срока по т. 2 има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща този остатък за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, или го възстановява в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация;

5. ако данъкът за възстановяване, по отношение на който е започнала процедура по приспадане, не е приспаднат изцяло към подаване на справка-декларацията за последния от двата данъчни периода, всеки друг данък за възстановяване по справка-декларация за някой от тези два данъчни периода се добавя към него и подлежи на възстановяване или прихващане наред с остатъка и в срока по т. 4;

6. ако не са налице условията по т. 5, за следващия посочен данък за възстановяване по справка-декларация започват да текат нови два поредни данъчни периода на приспадане, следващи периода, в който е посочен този данък.

ДДС може да се възстанови в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:

1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка;

на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка:

транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенски услуги, различни от услугите по чл. 49; транспортна обработка на стоки; услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи;

2. лицето – земеделски производител, е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.

Данъкът се възстановява в 30-дневен срок от подаването на справка-декларацията, когато лицето е получило разрешение по чл. 166.
Когато в случаите по чл.91 ал. 3 и 4 са налице изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до датата на подаване на справка-декларацията, в същите срокове органът по приходите извършва прихващане и възстановяване на остатъка, ако има такъв. Обстоятелствата по ал. 3 и 4 се удостоверяват писмено пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от лицето чрез деклариране в справка-декларацията за съответния данъчен период.

Когато е започнала ревизия на лицето, срокът за възстановяване на данъка е срокът за издаване на ревизионния акт, освен в случаите, когато лицето предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-кратък от 6 месеца.

Тогава данъкът се възстановява и/или прихваща до размера на обезпечението в срок пет дни след предоставянето му.

Следва да се направи уточнението, че данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен без основание или невъзстановен поради отпаднало основание (включително при отмяна на акт) в предвидените в ЗДДС срокове, се възстановява заедно със законната лихва, считано от датата, на която е следвало да бъде възстановен, до окончателното му изплащане, независимо от разпоредбата на ал. 8 и от спирането на данъчното производство.

В случаите по чл.92, ал. 3 при възложена проверка данъкът се прихваща или възстановява в 30-дневен срок, а при възложена ревизия данъкът се прихваща или възстановява изцяло, или частично в 30-дневен срок от връчване на заповедта за ревизия в размер, представляващ разликата между декларирания данък за възстановяване и размера на данъците и задължителните осигурителни вноски, които обосновано се очаква да бъдат установени при ревизията.

Актът, с който се възстановява или отказва възстановяването при възложената ревизия, се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предвиден за обжалване на обезпечителните мерки. За невъзстановената част от декларирания данък за възстановяване се прилага чл.92, ал. 8.

ДДС ПРОЦЕДУРА В ПРИМЕРИ

ПРИМЕР 1

м. януари:

Данъчен кредит – 200 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода: 600 лв. ДДС за внасяне.

м. февруари:

Данъчен кредит – 800 лв.

Начислен ДДС – 200 лв.

Резултат за периода: 600 лв. ДДС за възстановяване.

м. март:

Данъчен кредит – 300 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода:  500 лв. ДДС за внасяне, от които се приспадат 600лв. ДДС за възстановяване от м.февруари и остават за следващ отчетен период 100 лв. ДДС за възстановяване.

м. април:

Данъчен кредит – 200 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода: 600 лв. ДДС за внасяне,

Резултат от процедурата: 500лв. ДДС за внасяне (600лв. – 100 лв. ) и процедурата приключва.

ПРИМЕР 2

м. януари:

Данъчен кредит – 800 лв.

Начислен ДДС – 200 лв.

Резултат за периода: 600 лв. ДДС за възстановяване.

м. февруари:

Данъчен кредит – 800 лв.

Начислен ДДС – 200 лв.

Резултат за периода: 600 лв. ДДС за възстановяване.

м. март:

Данъчен кредит  – 300 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода: 500лв. ДДС за внасяне

Резултат от процедурата: 700 лв. ДДС за възстановяване (600лв. + 600лв. – 500лв.) и процедурата се затваря с искане за ефективно възстановяване на данъка.

ПРИМЕР 3

м. януари:

Данъчен кредит – 800 лв.

Начислен ДДС  –  0 лв.

Резултат за периода: 800 лв. ДДС за възстановяване.

м. февруари:

Данъчен кредит – 800 лв.

Начислен ДДС – 200 лв.

Резултат за периода: 600 лв. ДДС за възстановяване.

м. март:

Данъчен кредит –  300 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода: 500 лв.ДДС за внасяне

Резултат от процедурата: 900 лв. ДДС за възстановяване ( 800лв. + 600лв. – 500лв.) и процедурата се затваря с искане за ефективно възстановяване на данъка.

ПРИМЕР 4

м. януари:

Данъчен кредит – 1200 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода: 400 лв. ДДС за възстановяване.

м. февруари:

Данъчен кредит –  200 лв.

Начислен ДДС – 1200 лв.

Резултатза периода: 1000 лв. ДДС за внасяне.

Резултат от процедурата: 600 лв. ДДС за внасяне (1000лв. – 400лв.)

м. март:

Данъчен кредит 1300 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода: 500 лв. ДДС за възстановяване.

м. април:

Данъчен кредит –  200 лв.

Начислен ДДС  –  800 лв.

Резултат за периода:600 лв. ДДс за внасяне

Резултат от процедурата: 100 лв. ДДС за внасяне  (600лв.-500лв.) и процедурата приключва.

ПРИМЕР 5

м. януари:

Данъчен кредит – 1200 лв.

Начислен ДДС  – 0 лв.

Резултат за периода: 1200 лв. ДДС за възстановяване.

м. февруари:

Данъчен кредит –  1200 лв.

Начислен ДДС  – 0 лв.

Резултат за периода : 1200 лв. ДДС за възстановяване/ или с натрупване от предходния месец- 2400 лв. за възстановяване/.

м. март:

Данъчен кредит – 1300 лв.

Начислен ДДС – 0 лв.

Резултат за периода: 1300 лв. ДДС за възстановяване/ или с натрупване от предходните месеци 1200лв.+1200лв.+1300лв.= 3700 лв. за възстановяване/.

Резултат от процедурата: 3700 лв. ДДС за възстановяване и процедурата се затваря с искане за ефективно възстановяване на данъка..

/Примерите не обхващат случаите, при които законодателят е предвидил ускорено възстановяване на данъка  в 30-дневен срок- чл.92 ал.3 т.1 и 2/

ДДС процедура и възстановяване на ДДС от ЕС

Надяваме се статията Ви е помогнала да разберете повече за ДДС в България и ДДС в ЕС и как можете да минете през ДДС процедура и възстановяване на ДДС от ЕС.

Телефон: 0899 85 75 00