ДДС процедура – прихващане, приспадане и възстановяване, с примери

Данъчен период по смисъла на Закона за ДДС е периодът от време,

ДДС процедура – прихващане, приспадане и възстановяване, с примери
ДДС процедура – прихващане, приспадане и възстановяване, с примери

след изтичането на който регистрираното лице е длъжно да подаде справка-декларация с резултата за този данъчен период. Той е едномесечен за всички регистрирани лица и съвпада с календарния месец, освен в случаите по глава осемнадесета /облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз/.

Искате да регитрирате фирма или да смените собственост, обстоятества или да я прехвърлите.

Първият данъчен период след датата на регистрацията обхваща времето от датата на регистрацията до последния ден включително на календарния месец, през който е извършена регистрацията по ЗДДС, освен в случаите по глава осемнадесета. Последният данъчен период обхваща времето от началото на данъчния период до датата на дерегистрацията включително.

Нуждаете се от счетоводни услуги и искате достъпни и ниски цени за вашето обслужване

Резултатът за данъчния период е разликата между общата сума на данъка, който е изискуем от лицето за този данъчен период, и общата сума на данъчния кредит, за който е упражнено правото на приспадане през този данъчен период.

Когато начисленият данък превишава данъчния кредит, разликата представлява резултат за периода – данък за внасяне.

Когато данъчният кредит превишава начисления данък, разликата представлява резултат за периода – данък за възстановяване.

Данъкът за възстановяване се прихваща, приспада или възстановява, както следва:

1. при наличие на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до края на календарния месец на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения в справка-декларацията данък за възстановяване; за остатъка, ако има такъв, се прилага редът по т. 2;

2. когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от посочения в справка-декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите два поредни данъчни периода;

3. ако след приспадането по т. 2 остане данък за внасяне, той се дължи в срока за подаване на справка-декларацията за този данъчен период;

4. ако след изтичането на срока по т. 2 има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща този остатък за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, или го възстановява в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация;

5. ако данъкът за възстановяване, по отношение на който е започнала процедура по приспадане, не е приспаднат изцяло към подаване на справка-декларацията за последния от двата данъчни периода, всеки друг данък за възстановяване по справка-декларация за някой от тези два данъчни периода се добавя към него и подлежи на възстановяване или прихващане наред с остатъка и в срока по т. 4;

6. ако не са налице условията по т. 5, за следващия посочен данък за възстановяване по справка-декларация започват да текат нови два поредни данъчни периода на приспадане, следващи периода, в който е посочен този данък.

ДДС може да се възстанови в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:

1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка;

на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка:

транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенски услуги, различни от услугите по чл. 49; транспортна обработка на стоки; услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи;

2. лицето – земеделски производител, е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.

Данъкът се възстановява в 30-дневен срок от подаването на справка-декларацията, когато лицето е получило разрешение по чл. 166.
Когато в случаите по чл.91 ал. 3 и 4 са налице изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до датата на подаване на справка-декларацията, в същите срокове органът по приходите извършва прихващане и възстановяване на остатъка, ако има такъв. Обстоятелствата по ал. 3 и 4 се удостоверяват писмено пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от лицето чрез деклариране в справка-декларацията за съответния данъчен период.

Когато е започнала ревизия на лицето, срокът за възстановяване на данъка е срокът за издаване на ревизионния акт, освен в случаите, когато лицето предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-кратък от 6 месеца.

Тогава данъкът се възстановява и/или прихваща до размера на обезпечението в срок пет дни след предоставянето му.

Следва да се направи уточнението, че данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен без основание или невъзстановен поради отпаднало основание (включително при отмяна на акт) в предвидените в ЗДДС срокове, се възстановява заедно със законната лихва, считано от датата, на която е следвало да бъде възстановен, до окончателното му изплащане, независимо от разпоредбата на ал. 8 и от спирането на данъчното производство.

В случаите по чл.92, ал. 3 при възложена проверка данъкът се прихваща или възстановява в 30-дневен срок, а при възложена ревизия данъкът се прихваща или възстановява изцяло, или частично в 30-дневен срок от връчване на заповедта за ревизия в размер, представляващ разликата между декларирания данък за възстановяване и размера на данъците и задължителните осигурителни вноски, които обосновано се очаква да бъдат установени при ревизията.

Актът, с който се възстановява или отказва възстановяването при възложената ревизия, се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предвиден за обжалване на обезпечителните мерки. За невъзстановената част от декларирания данък за възстановяване се прилага чл.92, ал. 8.

ДДС ПРОЦЕДУРА В ПРИМЕРИ

ПРИМЕР 1

м. януари:

Данъчен кредит – 200 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода: 600 лв. ДДС за внасяне.

м. февруари:

Данъчен кредит – 800 лв.

Начислен ДДС – 200 лв.

Резултат за периода: 600 лв. ДДС за възстановяване.

м. март:

Данъчен кредит – 300 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода:  500 лв. ДДС за внасяне, от които се приспадат 600лв. ДДС за възстановяване от м.февруари и остават за следващ отчетен период 100 лв. ДДС за възстановяване.

м. април:

Данъчен кредит – 200 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода: 600 лв. ДДС за внасяне,

Резултат от процедурата: 500лв. ДДС за внасяне (600лв. – 100 лв. ) и процедурата приключва.

ПРИМЕР 2

м. януари:

Данъчен кредит – 800 лв.

Начислен ДДС – 200 лв.

Резултат за периода: 600 лв. ДДС за възстановяване.

м. февруари:

Данъчен кредит – 800 лв.

Начислен ДДС – 200 лв.

Резултат за периода: 600 лв. ДДС за възстановяване.

м. март:

Данъчен кредит  – 300 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода: 500лв. ДДС за внасяне

Резултат от процедурата: 700 лв. ДДС за възстановяване (600лв. + 600лв. – 500лв.) и процедурата се затваря с искане за ефективно възстановяване на данъка.

ПРИМЕР 3

м. януари:

Данъчен кредит – 800 лв.

Начислен ДДС  –  0 лв.

Резултат за периода: 800 лв. ДДС за възстановяване.

м. февруари:

Данъчен кредит – 800 лв.

Начислен ДДС – 200 лв.

Резултат за периода: 600 лв. ДДС за възстановяване.

м. март:

Данъчен кредит –  300 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода: 500 лв.ДДС за внасяне

Резултат от процедурата: 900 лв. ДДС за възстановяване ( 800лв. + 600лв. – 500лв.) и процедурата се затваря с искане за ефективно възстановяване на данъка.

ПРИМЕР 4

м. януари:

Данъчен кредит – 1200 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода: 400 лв. ДДС за възстановяване.

м. февруари:

Данъчен кредит –  200 лв.

Начислен ДДС – 1200 лв.

Резултатза периода: 1000 лв. ДДС за внасяне.

Резултат от процедурата: 600 лв. ДДС за внасяне (1000лв. – 400лв.)

м. март:

Данъчен кредит 1300 лв.

Начислен ДДС – 800 лв.

Резултат за периода: 500 лв. ДДС за възстановяване.

м. април:

Данъчен кредит –  200 лв.

Начислен ДДС  –  800 лв.

Резултат за периода:600 лв. ДДс за внасяне

Резултат от процедурата: 100 лв. ДДС за внасяне  (600лв.-500лв.) и процедурата приключва.

ПРИМЕР 5

м. януари:

Данъчен кредит – 1200 лв.

Начислен ДДС  – 0 лв.

Резултат за периода: 1200 лв. ДДС за възстановяване.

м. февруари:

Данъчен кредит –  1200 лв.

Начислен ДДС  – 0 лв.

Резултат за периода : 1200 лв. ДДС за възстановяване/ или с натрупване от предходния месец- 2400 лв. за възстановяване/.

м. март:

Данъчен кредит – 1300 лв.

Начислен ДДС – 0 лв.

Резултат за периода: 1300 лв. ДДС за възстановяване/ или с натрупване от предходните месеци 1200лв.+1200лв.+1300лв.= 3700 лв. за възстановяване/.

Резултат от процедурата: 3700 лв. ДДС за възстановяване и процедурата се затваря с искане за ефективно възстановяване на данъка..

/Примерите не обхващат случаите, при които законодателят е предвидил ускорено възстановяване на данъка  в 30-дневен срок- чл.92 ал.3 т.1 и 2/

Scroll Up