Компетентно лице за транспортна фирма

Rate this post

Вие сте малка транспортна фирма и имате нужда от професионално компетентно лице за транспортна дейност в София, Благоевград или друг град на България.

Ние можем да Ви съдействаме и да Ви предложим компетентно лице за транспортна фирма. По закон то трябва да бъде наето на минимум 2 часа и да му се плащат необходимите осигуровки.

Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 притежава познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно е положил писмен изпит по предмети, определени в приложение № 1, и има най-малко основно образование.

Свържете се с нас на посоченият телефон:

0899 85 75 00

Повече за компетентното лице можете да прочетете в : НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Как се полага изпит и какво трябва да знае компетентното лице на транспортната фирма?

Списък на предметите, върху които се полага изпит за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност

А. Гражданско право

Автомобилен превоз на товари и пътници

Кандидатът трябва по-специално:

 1. Да познава основните типове договори, използвани в автомобилния транспорт, и правата и задълженията, произтичащи от тях;
 2. Да бъде в състояние да преговаря за юридически валиден транспортен договор, особено по отношение на условията за превоз.

Автомобилен превоз на товари

 1. Да бъде в състояние да обсъжда рекламацията на клиента си относно компенсацията на загуби или повреда на стоки по време на транспорта или за късната им доставка и да разбира как тази рекламация оказва влияние на неговите договорни задължения;
 2. Да познава правилата и задълженията, произтичащи от CMR-конвенцията върху договора за международен автомобилен превоз на товари.

Автомобилен превоз на пътници

 1. Да бъде в състояние да обсъжда рекламацията на клиента си относно компенсацията на наранявания на пътниците или щети по багажа им, предизвикани при транспортно произшествие по време на превоза, или относно компенсации във връзка със закъснения и да е в състояние да разбира как такава рекламация ще окаже влияние на договорните му задължения.

Б. Търговско право

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално:

 1. Да познава условията и формалностите, необходими за занимаване с търговия, общите задължения на автомобилните превозвачи (регистрация, водене на протоколи и пр.) и последствията от обявяването в несъстоятелност или в ликвидация;
 2. Да има съответните познания върху правноорганизационните форми на търговските дружества и правилата, регулиращи учредяването и дейността им.

В. Трудово и осигурително право

Кандидатът трябва по-специално:

 1. Да познава ролята и значението на различните социални институции, свързани с автомобилния транспорт (синдикати, тристранно сътрудничество, управители на магазини, служителите на Инспекцията по труда и др.);
 2. Да познава задълженията на работодателя по отношение на социалното осигуряване;
 3. Да познава правилата, регулиращи трудовите договори за различните категории работници, наемани от автотранспортните предприятия (форма на договора, задължения на страните, работни условия и работно време, платен отпуск, възнаграждения, нарушение на договора и др.);
 4. Да бъде запознат с разпоредбите на АЕТR.

Г. Финансово право

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално да е запознат с правилата, регулиращи:

 1. ДДС върху транспортни услуги;
 2. Данъци за моторни превозни средства;
 3. Такси за определени товарни средства, тол такси и такси за използване на инфраструктурата;
 4. Данък печалба.

Д. Търговско и финансово управление на предприятието

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално:

 1. Да е запознат със законите и практиките относно използването на чекове, менителници, записи на заповед, кредитни карти и други средства или форми на плащане;
 2. Да е запознат с различните форми на кредит (банков кредит, инкасо, гаранционни депозити, ипотеки, финансов лизинг, отдаване под наем, факторинг и др.) и данъчните задължения, произтичащи от тях;
 3. Да знае какво представлява балансовият отчет, как се съставя и как се тълкува;
 4. Да е в състояние да чете и тълкува отчета за приходите и разходите;
 5. Да е в състояние да оценява рентабилността на предприятието и неговото финансово състояние, по-специално на базата на финансовите коефициенти;
 6. Да е в състояние да изготвя бюджет на предприятието;
 7. Да е запознат с разходните елементи на своето предприятие (фиксирани разходи, променливи разходи, работен капитал, амортизация и др.) и да е в състояние да изчислява разходи на едно превозно средство, на километър, на ден или на тон;
 8. Да е в състояние да изготвя организационна диаграма, свързана с персонала на предприятието като цяло, и да организира работните планове;
 9. Да е запознат с принципите на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността, включително реклама на транспортните услуги и изготвянето на клиентска картотека и др.;
 10. Да е запознат с различните видове застраховки относно автомобилния транспорт;
 11. Да е запознат с приложението на електронното предаване на данни в автомобилния транспорт;

Автомобилен превоз на товари

 1. Да е в състояние да прилага правилата, регулиращи фактурирането на превозните услуги, и да знае значението и приложението на Инкотермс;
 2. Да е запознат с различните категории транспортни помощници, тяхната роля, функция и където е необходимо – техния статут;

Автомобилен превоз на пътници

 1. Да е в състояние да прилага правилата, регулиращи тарифите и ценообразуването в обществения и частния пътнически превоз;
 2. Да е в състояние да прилага правилата, регулиращи фактурирането на услугите в автомобилния превоз на пътници.

Е. Достъп до пазара

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално:

 1. Да е запознат с разпоредбите, регулиращи автомобилните превози срещу заплащане или под наем, даване под наем на промишлени превозни средства и сключване на договори за подизпълнителство и особено правилата, регулиращи официалната организация на дейността, разрешаването на дейността, разрешителните за транспортна дейност във и извън страната, инспекции и санкции;
 2. Да е запознат с правилата, регулиращи учредяването на транспортно предприятие;
 3. Да е запознат с различните документи, изисквани за извършване на транспортни услуги, и да е в състояние да въведе контролни процедури за осигуряване одобрените документи за всяка транспортна операция и специално тези, които се отнасят до превозното средство, водача, пренасяната стока и багаж, да се съхраняват както в превозното средство, така и в предприятието;

Автомобилен превоз на товари

 1. Да е запознат с правилата по организацията на пазара на автотранспортните услуги, по обработката на стоката и по логистиката;
 2. Да е запознат с граничните формалности, ролята и обхвата на Т-документите и TIR-карнетите, както и задълженията и отговорностите, произтичащи от употребата им;

Автомобилен превоз на пътници

 1. Да е запознат с правилата, регулиращи пазара на пътническия автомобилен транспорт;
 2. Да е запознат с правилата за предлагане на услуги по автомобилен превоз на пътници и да е способен да изготвя транспортни планове.

Ж. Технически стандарти и аспекти на дейността

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално:

 1. Да е запознат с правилата относно теглата и размерите на превозните средства и процедурата при нестандартни товари, които представляват изключение към тези правила;
 2. Да бъде в състояние да избира превозни средства и техните компоненти (шаси, двигател, трансмисионна система, спирачна система и др.) в съответствие с нуждите на предприятието;
 3. Да е запознат с формалностите, свързани с типовото одобрение, регистрацията и техническия преглед на тези превозни средства;
 4. Да разбира какви мерки трябва да се вземат за намаляване на шума и за намаляване замърсяването на околната среда посредством емисията на отработените газове;
 5. Да е в състояние да изготвя периодични планове за ремонт и поддръжка на превозните средства и тяхното оборудване;

Автомобилен превоз на товари

 1. Да е запознат с различните типове устройства за обработка и товарене на стоката (камионни рампи, контейнери, палети и др.) и да може да въвежда процедури и да изготвя инструкции за товарене и разтоварване на товарите (разпределение на товара, стифоване, блокиране, подсигуряване и др.);
 2. Да е запознат с различните техники на пиги-бек и ро-ро комбиниран транспорт;
 3. Да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата на превоз на опасни товари и отпадъци, по-специално такива, произтичащи от АDR;
 4. Да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата за превоз на бързоразвалящи се хранителни продукти, по-специално такива, произтичащи от Спогодбата за международен превоз на бързоразвалящи се хранителни продукти и за специалното оборудване, използвано при такива превози (АТР);
 5. Да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата за превоз на живи животни.

З. Пътна безопасност

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално:

 1. Да знае каква квалификация се изисква от водачите (свидетелство за управление на МПС, медицински свидетелства, сертификат за годност и др.);
 2. Да е в състояние да предприеме стъпки, за да гарантира, че водачите се придържат към правилата за движение, забраните и ограниченията (ограниченията на скоростта, предимства, ограничения за спиране и паркиране, използване на светлини, пътни знаци и др.);
 3. Да е в състояние да изготвя инструкции за водачите за проверка доколко те се съобразяват с изискванията за безопасност относно състоянието на превозните средства, тяхното оборудване и каргото, както и вземането на предохранителни мерки;
 4. Да е в състояние да изработва методика на действие в случай на ПТП и да прилага съответни методики за предотвратяване повтарянето на произшествия или други сериозни пътнотранспортни нарушения;

Автомобилен превоз на пътници

 1. Да има елементарни познания по пътната мрежа.