Регистрация на ЕТ

Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

В статията ще представи и разгледаме какво е ЕТ, какда направим регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД, АД и много подробна информация за положителни страни, какво се изисква и нужни документи.

В тази статията ще можете да намерите следната информация:

 • Едноличен търговец (ЕТ);
 • Регистрация като едноличен търговец;
 • Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)/ Дружество с ограничена отговорност (ООД);
 • Учредяване на ЕООД и ООД;
 • Еднолично акционерно дружество (ЕАД)/Акционерно дружество (АД);
 • Учредяване на ЕАД и АД.

Изборът на правна форма е свързан със спецификата на бъдещата търговска дейност, която предстои да бъде извършвана, от целите, които се преследват, от броя на съдружниците, които стартират бизнес, от данъчното облагане и от други фактори, които са упоменати по-долу.

В България най-използваните правни форми са:

• Едноличен търговец (ЕТ);
• Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)/ Дружество с ограничена отговорност (ООД);
• Еднолично акционерно дружество (ЕАД)/Акционерно дружество (АД).

Останалите уредени в ТЗ, правни форми са Събирателно дружество (СД), Командитно дружество (КД) и Командитно дружество с акции (КДА).

Регистрация на ЕТ
Регистрация на ЕТ

Предимствата и недостатъците на всяка от тях трябва да бъдат добре проучени и преценени, с оглед взимане на информирано решение от страна на предприемача преди стартирането на бизнес. Всяко лице трябва да прецени коя правна форма отговаря най-добре на целите и интересите му.

I. Регистрация на ЕТЕдноличен търговец

Едноличният търговец е физическо лице, на което законът предоставя качеството „търговец“, като той попада в категорията „самоосигуряващо се лице“ и като такова, е длъжен да внася както осигуровки, така и данъци.

В приложение №4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изброен пълен списък на всички патентни дейности, при осъществяването на които ЕТ е задължен да заплаща патентен данък. Част от тях включват: услуги от тип – дърводелски, шивашки, кожарски, кожухарски, плетачни, обущарски, фризьорски, машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, авторемонтни услуги, автомивки, ремонт на електро- и водопроводни инсталации, стъкларски услуги, изработка на изделия от благородни метали, поддръжка и ремонт на битова техника и др.

ВАЖНО да знаете: Ако осъществява дейност, която попада в категория на патентните дейности, едноличният търговец дължи патентен данък при две условия: оборотът му за предходната година не превишава 50 000 лв.;не е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Какви са основните предимства при регистрация на ЕТ?

 • Това е най-простата правна форма, тъй като няма изискване за капитал и поради характера си, не изисква съдружници;
 • Процедурата по заличаване (прекратяване) на едноличния търговец е сравнително лесна;
 • Вещите, придобити от съпруг/а-едноличен търговец по време на брака за упражняване на търговската дейност и включени в предприятие (напр. производствен инвентар, машини, оборудване, пособия и др.) са негова/нейна лична собственост и не представляват съпружеска имуществена общност. Това означава, че при евентуален развод тези вещи не се поделят между съпрузите, а остават за съпруга/съпругата-едноличен търговец (чл. 22, ал. 3 от Семейния кодекс).
 • Едноличният търговец отговаря неограничено за задълженията, които е поел, т.е. с цялото си имущество, включително личното, с изключение на несеквестируемите1 си вещи.
 • В края на годината едноличният търговец следва да заплаща осигуровки и данъци.

Как се осъществява регистрация на ЕТ?

Съгласно чл. 56 от Търговския закон (ТЗ), като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособнофизическо лице с местожителство в страната, но има определени изключения, описани в чл. 57 от ТЗ. Следва да се отбележи, че не може да бъде едноличен търговец лице, което:

 • е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 • е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
 • е осъдено за банкрут;
 • е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление за неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Регистрация на ЕТ

Лицето, което желае да се регистрира като едноличен търговец, декларира липсата на изброените по-горе обстоятелства чрез декларация, която се прилага към заявлението за вписване -едноличният търговец се регистрира в Търговския регистър въз основа на заявление за вписване, което се подава до Агенцията по вписванията. Със заявлението се представя още образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.

Образец на заявление за регистрация в търговския регистър можете да намерите на страницата на Търговския регистър (образец А1).

Заявлението може да бъде подадено на място в регистратура на Агенция по вписванията и онлайн на интернет страницата на Агенция по вписванията, като за целта е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП). Държавната такса, която се дължи към Агенция по вписванията при подаване на заявлението, е в размер на 30 лв., когато заявлението се подава на място и 15 лв., когато заявлението се подава по електронен път.

Какви са изисквания за наименование (фирма) на ЕТ?

Наименованието, с което едноличният търговец ще бъде вписан в търговския регистър, трябва да съдържа личното и фамилното или бащиното име на физическото лице без съкращения.