Свободни професии

5/5 - (1 vote)

В тази статия ще разберете повече относно следните въпроси: Какво е свободна професия? Как и къде се регистрирам като свободна професия? Какви осигуровки и данъци плащам и кога?

Свободни професии / фриилансъри

Хора, които изпълняват свободна професия се наричат още самоосигуряващи се лица или фрилансъри (от английски freelancer).

По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, „лица, упражняващи свободна професия“ са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

 1. осъществяват за своя сметка професионална дейност; и
 2. не са регистрирани като еднолични търговци; и
 3. се самоосигуряват.
Свободни професии
Свободни професии

В зависимост от дейността им свободните професии, се разделят в три групи:

 • Дейността изисква предварителна регистрация: нотариус, адвокат, счетоводител; одитор, частен съдебен изпълнител, лицензиран оценител, експерт към съда и прокуратурата, медицински специалист, застрахователен агент и други;
 • Дейността се облага с патентен данък: дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други;
 • Други: дейци на науката, културата и образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други.

Как се прави регистрация на лице, упражняващо свободна професия?

За да извършвате свободна дейност трябва да се регистрирате като специалист, упражняващ свободна професия в Агенция по вписванията, в НАП и ако дейността ви е патентна, в общината.

Регистрацията в Агенция по вписванията и в НАП трябва да стане в 7-дневен срок от началото на дейността ви.

Регистриране в агенцията по вписванията

Регистрация се прави в БУЛСТАТ към Агенция по вписванията (може и онлайн с електронен подпис), в 7-дневен срок от старта на вашата дейност, като подадете заявление лично или чрез пълномощник.

Необходими документи за регистрация като свободна професия в БУЛСТАТ

 • Лична карта.
 • Заявление. Подава се на място или онлайн – на страница Електронни услуги избирате Подаване на документи за регистрация, промяна на обстоятелствата и заличаване на субекти по чл. 3, ал. 1, т. 10 от ЗРБ..
 • Декларация за истинността на посочените от вас обстоятелства в заявлението. Подава се на място или онлайн – на страница Документи избирате Декларация по чл. 9, ал. 4 от Закона за регистър Булстат.
 • Бележка за платена такса 10 лв.
  • Цената на услугата е съгласно Тарифата на Агенцията по вписванията. За да проверите актуалната цена, на страница Справки изберете Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от АВ и в таблицата търсете ред Физическо лице – субект на Булстат.
  • За плащане следвайте указанията от страница Електронни услуги.
 • Документ, доказващ правото ви да упражнявате избраната професия. Може да е диплома за завършено образование, сертификат или други.

След регистрацията, ще получите единен идентификационен код (ЕИК), идентичен с ЕГН-то ви.

Осигуровки на фрийленсър/фриилансър

Логично е след като сте се регистрирали и започвате дейност да се регистрирате и в НАП, за да може да стартирате и вашето осгуряване или да го прекратите ако желаете това. Подава се декларация ОКД 5, или декларация за самоосигуряващо се лице от дата, която сте определили да започнете. Обикновено тази дата е преди датата на фактуриране и стартиране на получаване на приходи към вас.

Осигуровки на фрийленсър/фриилансър
Осигуровки на фрийленсър/фриилансър

Регистриране в НАП

Регистрация се прави след регистрацията в Булстат, в 7-дневен срок от започване на дейността ви, като подадете декларация в офис на НАП по адреса ви по лична карта, че вече сте регистриран като самоосигуряващо се лице. В декларацията посочвате за какво ще се осигурявате и месечния осигурителен доход, върху който ще се осигурявате: между 610 и 3000 лв. за 2021г.

Необходими документи

 • Лична карта.
 • Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Подава се на място в офис на НАП. От връзката можете да изтеглите формуляра с декларацията и да го попълните предварително.

Забележки

 • Разходите от дейността ви, както и осигуровките ви са за ваша сметка;
 • Ако се осигурявате като упражняващ свободна професия, то не може да бъдете търговци и/или юридически лица.

Регистриране в общината

Ако дейността ви е патентна (дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други) трябва да подадете Декларация за патент по чл. 61 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) във вашата община. Може да изтеглите формуляра с декларацията и да го попълните предварително.

Калкулатор: Кое е по-изгодно ЕООД или самонает?

Ако получаваш доходи от услуги от България или чужбина и се колебаеш дали да регистрираш свое ЕООД или да избереш да се облагаш като физическо лице, то този калкулатор ще ти помогне. 

Срокове до 25 число на месеца подавате:

Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице”и плащате осигуровки за предходния месец. Пример: До 25 март декларирате и заплащате дължимите осигуровки за февруари.

Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г. Подава се:

от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО един път годишно;
в срока на подаване на годишната данъчна декларация.
Вижте повече информация в Осигурявам се сам

До 30 април, 31 юли и 31 октомври подавате декларация за дължими данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ) за авансов данък и плащате данъка.

От 10 януари до 30 април на следващата година подавате годишна данъчна декларация (по чл. 50 от ЗДДФЛ) и плащате данъка. С нея се прави изравняване на дължимите осигуровки и данъка, съобразно облагаемия доход през годината.

Данък
Облагането с данъци е различно за всяка дейност:

Когато дейността е патентна, се облага с патентен данък по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Когато дейността не е патентна, се плащат данъци по Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа е 10%. Определя се след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността и платените през тримесечието осигуровки.

Нормативно признатите разходи са 25 %, а ако сте журналист или деец на науката, културата или образованието или лице, упражняващо дейност като адвокат (след 01.01.2023 г.) – 40%.

Пример:

Вие сте вещо лице и ежемесечният ви доход е 1500 лв., а за тримесечие, 4500 лв. Осигурявате се върху 1000 лв. и плащате осигуровки 27.8 %. Нормативно признатите разходи са 25 %.

За да определите авансовия си данък за тримесечието следва да извадите от 4500 лева признатите разходи (1125 лв) и платените осигуровки за трите месеца (1251 лв).

4500 -1125 – 1251 = 2124

Данъчната основа е 2124 лв. Тя се облага с авансов данък от 10 %. Дължимият авансов данък е 212.40 лв.

Наемане на служители

Имате право да наемате служители, както на трудов, така и на граждански договори.

Касови бележки
Лицата, които упражняват дейност като свободна професия, не са задължени да регистрират извършваните от тях продажби в търговски обект чрез фискално устройство. За придобитите доходи е задължително да се издава документ за отчитане на приходите, съгласно ЗДДФЛ.

Провери чрез калкулатаро на – https://kik-info.com/danatsi/samonaet-eood.php

Източник: https://nra.bg/