Инфо-Консулт ООД, гр. Благоевград

Счетоводни услуги в гр.Благоевград и в България

5/5 - (6 votes)

Търся счетоводител в Благоевград?

Счетоводните услуги в гр.Благоевград са важна и необходими част при отчитане имуществото на фирмата, и за проследяване на развитието на фирмата– дали бизнесът ни се движи в даденият момент по пътя към успеха, или точно обратното по пътя към провала.

Използването на професионални счетоводни услуги в гр.Благоевград и всеки град на България е умно решение, но въпреки това всеки един от собствениците или управителите на фирмите трябва да са сигурни, че срещу парите си ще получат обещаното и необходимо високо качество.

Счетоводство

За новостратиращ бизнес или за хора които тепърва ще се занимават с някакъв бизнес тази преценка може да е трудна и да не знае как да получи най-високо качество за неговите счетоводни услуги.

Успехът на всеки бизнес зависи от ефективното му управление. Важна част от това управление е и стриктното отчитане на финансите – като например проследяването на разходите за производството и продажбата на продуктите или услугите, и следене на постъпващите плащания от страна на клиентите. 

Затова ние от Митков Консулт ЕООД, предлагаме качествени счетоводни услуги в гр.Благоевград, с най-различни бизнес пакети съобразени индивидуално с нашите клиенти, което ни позволява да ползваме гъвкави цени за счетоводни услуги.

Счетоводна кантора „ МИТКОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, предоставя следните видове счетоводни услуги:

 1. СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В ГР.БЛАГОЕВГРАД:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви;
 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи -проверка, класиране, съхраняване;
 • Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
 • Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
 • Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Начисляване на амортизации и съставяне на амортизационен план на дълготрайните активи (ДМА);
 • Ежемесечно  изготвяне и подаване на документи – Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации;
 •  Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента;
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента;
 • Обработка на документи за командировки;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета; Интернет банкиране;
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента.
 1. ЛИЧЕН СЪСТАВ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ:

 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения  и подаване на необходимата информация за това в НАП;
 •  Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ.;
 • Регистрация на болнични листове за служители и работници;
 • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета
 1. СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

Консултациите са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване

 • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 1. ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци, данъчни справки и уведомления;
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация
 • Представителство и защита пред органите на НАП и НОИ
 1. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне и подаване на  годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО;
 • Изготвяне и подаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Събиране на документи от офиса на клиента при предварително уговорено удобно време за него;
 • On-line банкиране;
 • Подaване на документи към различни институции
 • Първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения
 • Изготвяне на икономически обосновки и други документи, необходими за кандидатстване за кредит пред банки.
 • Обоснована защита пред данъчните служби при ревизии и други видове проверки.

7.РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЕТ, ЕООД ИЛИ ООД

 • Искате да регистрирате фирма, да закриете фирма да промените обстоятелства, адрес, промяна на адрес,наименование, управител, предмет на дейност, промени в устава. Или пък да прехвърлите фирма/продажба на дружествени дялове, преобразуване на ЕООД в ООД и ООД в ЕООД, ЕООД в ЕООД – нов собственик.

Прочетете още:

Какви услуги ще получи твоето дружество, при сключване на договор с нас!