Нулева данъчна декларация по ЗДДС

Rate this post

Ако Вие сте фирма и в момента сте спряли дейност и искате да Ви се подава нулева данъчна декларация по ЗДДС, може да се обърнете към нас.

Изготвяне и подаване на нулева данъчна декларация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – Цена за подаване на нулева декларация по ДДС е 25 лв.

Съгласно чл.125, ал.1 от ЗДДС, за всеки данъчен период, всяка лице регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) следва да подаде месечна справка-декларация по ЗДДС. Справката се подава и в случаите когато данъкът не се внася или възстановява, когато лицето не е извършило или получило доставка, лицето не е осъществило внос през данъчния перод. Срокът за подаване на месечна справка-декларация е 14-то число (включително) на месеца следващ данъчния период, за който се отнася.

Подаване на нулева справка декларация по ДДС

Вие като фирма имате задължение да подавате нулева справка декларация по ЗДДС, ако все пак очаквате вашата фирма да проработи скоро или сте в процес на изчакване на сделки. В някои случай е добре това да продължи, ако очаквате бъдещи финансови събития. Друг вариант е да се дерегистрирате по ЗДДС.

Телефон: 0899 85 75 00

Нулева данъчна декларация по ЗДДС

Глоби и имуществени санкции по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Вид нарушениеРазмер имуществената санкция (глоба)Норма на ЗДДС
Неподаване на заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените срокове.Глоба или имуществената санкция от 500 до 5000 лв.чл. 178
Неподаване или неспазване на предвидените срокове от всяко лице, включително и нерегистрирано, длъжно да подаде:- справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за съответния данъчен период;– VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от ЗДДС;– отчетните регистри по чл. 124 от ЗДДС (дневник за покупките, дневник за продажбите и регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства). / Нулева данъчна декларация по ЗДДС.Глоба или имуществената санкция от 500 до 10 000 лв.чл. 179, ал .1
Неподаване или неспазване на предвидените срокове за подаване на справка- декларация за прилагане на специален режим за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6 от ЗДДС от лице, регистрирано на основание чл. 154 от ЗДДС или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза. Глоба или имуществената санкция от 500 до 10 000 лв.чл. 179, ал. 2
Неначисляване на данък в предвидените в този закон срокове, вкл. при неначисляване на данък, поради неподаване на заявление за регистрация и нерегистриране в срок.Глоба или имуществената санкция в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.При повторно нарушение – двукратният размер на неначисления данък, ноне по-малко от 5000 лв.чл. 180, ал. 1, 2 и 4
Начисляване на данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен.Глоба или имуществената санкция в размер на 25 на сто от данъка, но не по-малко от 250 лв.чл. 180, ал. 3
Неначисляване на данък в предвидените в този закон срокове, в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, вкл. при неначисляване на данък, поради неподаване на заявление за регистрация и нерегистриране в срок.Глоба или имуществената санкция в размер 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв.При повторно нарушение – глобата или имуществената санкция е 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.чл. 180а, ал. 1, 2 и 5
Начисляване на данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит.Глоба или имуществената санкция в размер на 2 на сто от данъка, но не по-малко от 25 лв.чл. 180а, ал. 3
Неначисляване на данък в предвидените в този закон срокове, в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, като е извършено писмено уведомяване на орган по приходите по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС в срок до два месеца от края на месеца, в който задължението за начисляване на данък.Глоба или имуществената санкция от 100 до 300 лв.При повторно нарушение – глобата или имуществената санкция е от 200 до 600 лв.чл. 180а, ал. 4
Неначисляване на данък в предвидените в този закон срокове за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6 от ЗДДС от лице, регистрирано на основание чл. 154 от ЗДДС или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза. Глоба или имуществената санкция в размер от 25 на сто от неначисления данък или от данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лв.При повторно нарушение -глобата или имуществената санкция е в двукратния размер размер  от неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв. чл. 180б, ал. 1 и 2
Неподаване на информация от отчетните регистри или подаване на информация на магнитен или оптичен носител, различна от посочената в отчетните регистри.Глоба или имуществената санкция от 500 до 10 000 лв.При повторно нарушение – глобата или имуществената санкция е от 1000 до 20 000 лв.чл. 181, ал. 1 и 2
Непредставяне при поискване от орган по приходите на електронния регистър по чл. 120, ал. 3 от ЗДДС или електронния регистър, който води съгласно законодатеството на дръжавата членка по идентификация от лице, регистрирано на основание чл. 154 от ЗДДС или чл. 156 от ЗДДС,  или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза. Глоба или имуществената санкция от 500 до 10 000 лв.При повторно нарушение -глобата или имуществената санкция е от 1000 до 20 000 лв.чл. 181а, ал. 1 и 2
Неиздаване на данъчен документили неотразяване на издадения/получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер.Глоба или имуществената санкция в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв. чл. 182, ал. 1
Издаване или отразяване на данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен.Глоба или имуществената санкция в размер 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв.чл. 182, ал. 2
Издаване на данъчен документ от нерегистрирано по ЗДДС лице, в който е посочен данък.Глоба или имуществената санкция в размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 1000 лв.При повторно нарушение – глобата или имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.чл. 183, ал. 1 и 2
Неподаване или неподаване в срок на декларацията по чл. 168, ал. 2 от ЗДДС от нерегистрирано по ЗДДС лице по повод вътреобщностно придобиване/доставка на ново превозно средство.
Глоба или имуществената санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.При повторно нарушение – глобата или имуществената санкция е от 5000 до 20 000 лв.чл. 184, ал. 1 и 2
Неиздаване на фискална касова бележка (фискален бон или системен бон) – за физическите лица, които не са търговци – глоба в размер от 100 до 500 лв. При повторно нарушение – от 200 до 1000 лв.;- за юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. При повторно нарушение – от 1000 до 4000 лв.;- за физическото лице, което фактически е било длъжно да издаде касова бележка (фискален или системен  бон) и е приело плащане, без да издаде такава бележка – глоба от 100 до 500 лв.чл. 185, ал. 1, 3 и 4
Нарушаване на: 

–         условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/ дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност  или –        реда на  сервизното обслужване на фискалните устройства, респ. и интегрираната автоматизиран система за обслужване на търговската дейност или–        изискванията за дистанционна връзка с Националната агенция за приходите или–        изискванията за подаване на данните по чл. 118, ал. 10  от ЗДДС в Националната агенция за приходите (данни за доставката и движението на доставените/ получените количества течни горива, както и за промяната в тях от доставчик/получател по доставка на течни горива) на датата на настъпване на задължението за подаването им.
– за физическите лица, които не са търговци – глоба в размер от 300 до 1000 лв. При повторно нарушение – от 600 до 2000 лв.;- юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция – в размер от 3000 до 10 000 лв. При повторно нарушение – от 6000 до 20 000 лв.Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, санкциите са:- за физическите лица, които не са търговци – глоба в размер от 100 до 500 лв. При повторно нарушение – от 200 до 1000 лв.;- юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. При повторно нарушение – от 1000 до 4000 лв.чл. 185, ал. 2 и 5 
ичл. 192 при нарушения, извършени от производители, вносители или лица, извършващи сервизно обслужване на фискални устройства.
Несъхраняване на фискалната касова бележка (фискалния бон) до напускането на обекта.Глоба в размер 5 лв.чл. 185, ал. 6
1. Неспазване реда или начина за:
а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба;
б) въвеждане в експлоатация или регистрация в Националната агенция за приходите на фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност;
в) ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително;
г) подаване на данни по чл. 118 в Националната агенция за приходите;
д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.
Принудителната административна мярка, запечатване на обект за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции. Мярката се прилага с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. чл. 186, ал. 1, т. 1 и ал. 3 (Виж чл. 187 относно конкретните процедури на прилагане и преустановяване на мярката.)
Използване на фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология.– запечатване на обекта за срок до един месец. Мярката се прилага с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.- отнемане от органа по приходите и унищожаване на фискалното устройство, а правото на лицето да използва интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност се отнема.чл. 186, ал. 1, т. 2 и ал. 2(Виж чл. 187 относно конкретните процедури на прилагане и преустановяване на мярката.)
 Невнасяне в срок изискуемия данък от нерегистрирано лице – платец на данъка по чл. 91, ал. 1 от ЗДДС (при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство ) и чл. 91, ал. 2 от ЗДДС (при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки).  Глоба или имуществената санкция в размер от 500 до 2000 лв.При повторно нарушение – глобата или имуществената санкция е в размер на невнесения данък, но не по-малко от 4000 лв.чл. 189, ал. 1 и 2
Невъзстановяване от орган по приходите на данък при спазени условия за възстановяване.Глоба в размер от 500 до 2000 лв. на виновното длъжностно лице.При повторно нарушение – глобата е в размер от 1000 до 4000 лв.чл. 190, ал. 1 и 2
Неначисляване на данък по ЗДДС от митнически орган или начисляването му в по-малък размер, или освобождаване на стоки от митнически контрол без заплащане на дължимия данък.Глоба в размер от 500 до 2000 лв. на виновното длъжностно лице.При повторно нарушение – глобата е в размер от 1000 до 4000 лв.чл. 191, ал. 1 и 2
Източник на таблицата https://www.tita.bg/

Подаване на нулева декларация по ДДС 2021

Нулевата декларация по ЗДДС е изискване, което не е за пренебрегване, глобите са високи и по-добре да не попадате в техният обхват. Доверете ни се и ние ще Ви помогнем с нулевата декларация по ДДС за всеки месец на 2021г.

Подаване на нулево ДДС в София и подаване на нулево ДДС в Пловдив и Варна, независимо къде се намирате ние ще Ви помогнем, услугата е изцяло онлайн и можете да разчитате на нас.

Ако имате нужда от консултация или счетоводна къща за подаване на вашата нулева данъчна декларация по ЗДДС, не се колебайте, а се свържете с нас.

0899 85 75 00