Каква фирма да регистрирам в гр.Благоевград и в България, какви са основните разлики между ООД и ЕООД?

Каква фирма да регистрирам в гр.Благоевград и в България ООД или ЕООД?

5/5 - (1 vote)

Каква фирма да регистрирам в гр.Благоевград и в България, какви са основните разлики между ООД и ЕООД?

В тази публикация ще разгледаме, когато искаме да стартираме бизнес, коя е най-добрият вид дружесво за вашите цели и каква фирма да регистрирам в гр.Благоевград и в България?

При регистрация на фирма независимо дали тя ще бъде – ООД или ЕООД, няма нищо сложно, просто трябва да сте наясно какви документи Ви се изискват и да следвате последователните стъпки за откриване на нова фирма. Все пак ако изпитвате някакви трудности можете да се свържете с нас и да ви помогнем при процеса на регистрация.

Работим изцяло от разстояние, онлайн за територията на цяла България, регистрираме фирми в София, в Пловдив, Варна, Бургас и всяко едно населено място.

Регистрация на фирма

В някои случай се налага регистрацията по ЗДДС да бъде още в самото начало или в един по-късен етап когато се достигнат обороти от 50 000лв. Имате нужда да се регистрирате по ЗДДС , можете да се свържете с нас и да видите актуалните цени за регистрация по ЗДДС.

Регистрация по ДДС в Благоевград, е услуга, която ние ще извършим за нашите клиенти, според техните нужди и законовите изисквания. Ако Ви предстой такава регистрация по ДДС, можете да ни се обадите за консултация и да извършим услугата. След, което до 15-то чисто на следващият месец ще трябва да се подават декларации по ЗДДС, или нулеви декларации по ЗДДС.

Каква фирма да регистрирам ЕООД или ООД?

Каква фирма да регистрирам?
Каква фирма да регистрирам?

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)/ Дружество с ограничена отговорност (ООД)

Разликата между ЕООД и ООД се изразява в броя на лицата, които притежават капитала на дружеството. При ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) собствеността на капитала е еднолична, вносителят на капитала е един. ЕООД може да се учреди от едно лице. За да се учреди нееднолично ООД (дружество с ограничена отговорност) учредителите трябва да са минимум две лица (физически или юридически лица), като няма изискване те да имат равни капиталови вноски.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Какви са основните предимства?

 • Съдружниците в ООД, съответно едноличният собственик в ЕООД, не отговарят пряко към кредиторите за задълженията на дружеството. Ако дружеството е обявено в несъстоятелност, съдружниците, съответно едноличният собственик, ще загубят само дружествения си дял в дружеството, т.е. те отговарят само до размера на своя дружествен дял.
 • Минималният изискуем капитал е в размер на 2 лв., което значи, че са необходими минимални средства за учредяване на дружество. Съдружниците могат да увеличават капитала на дружеството. Възможно е и привличане на нови съдружници, които получават дружествен дял в дружеството.
 • Регистрация на фирма в Пловдив
 • Таксата за регистрация е значително по-висока, в сравнение с регистрация на ЕТ.
 • Заличаването на ЕООД или ООД се извършва с процедура по ликвидация, която е продължителна и сложна.
 • Дължат се допълнителни банкови такси за откриване на набирателна сметка за капитала на дружеството.

Регистрация на фирми

Процедура по учредяване:

Запазване на фирма (наименование)

Тази стъпка не е задължителна, като всеки може да запази име на фирма преди подаване на заявление за вписване.

Провеждане на учредително събрание и подписване на дружествен договор/учредителен акт

Учредителното събрание се свиква от някой от учредителите на дружеството. На учредителното събрание се взема решение за учредяване на дружеството и се определя съответният дял от капитала на дружеството за всеки един от учредителите. Обикновено този дял зависи от размера на вноската на съответния учредител в капитала на дружеството.

Регистрация на фирма във Варна

На учредителното събранието следва да бъде подписан дружествен договор, респ. учредителен акт при ЕООД и да бъде назначен управителен орган на дружеството.

Дружественият договор трябва да съдържа:

 • наименование, седалище и адрес на управление на дружеството;
 • предмет на дейност и срок на договора;
 • име, съответно фирма (наименование) и единен идентификационен код на съдружниците;
 • размер на капитала, когато при учредяването не е внесен целият капитал, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му; срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала;
 • Счетоводство на международна транспортна фирма
 • размера на дяловете, с които съдружникът участва в капитала;
 • управлението и начина на представителство. За управител може да бъде определен някой от съдружниците, съответно едноличния собственик на капитала или трето (външно) лице;
 • други права, задължения и предимства на съдружниците.

Задължително е съставяне на протокол от учредителното събрание, в който е записан дневният ред на събранието и са описани взетите решения.

Регистрация на фирма в Бургас

Внасяне размера на дружествения капитал в специална набирателна банкова сметка

Откриването на набирателна сметка

Откриването на набирателна сметка е част от процедурата по регистрация на търговско дружество. В нея съдружниците/едноличният собственик внасят своите дялове от капитала така, както са посочени в дружествения договор или учредителния акт на дружеството. Средствата в набирателната сметка представляват капитала на търговско дружество, което предстои да се учреди.

Прочетете също и възстановяване на ДДС от ЕС

Набирателна сметка може да се открие във всяка търговска банка в България (таксата за откриване на подобна сметка зависи от тарифите на съответната банка). За откриване на сметка е нужно да се представят учредителен акт или дружествен договор, както и протоколът от учредителното събрание.

Регистрация на фирма в Перник

Ако регистрирате дружество с капитал, по-голям от 2 лв., за вписването в Агенция по вписванията е необходимо да бъде внесен поне 70% от капитала.

Вземане на разрешение/ лицензия (ако е приложимо)

При специфичен предмет на дейност на дружеството е възможно за започването на бизнес да се изисква разрешение/лицензия от компетентен орган (напр. продажбата на тютюневи изделия).

Вписване на дружеството в търговския регистър

Вписването в Търговския регистър се осъществява чрез подаване на образец на заявление, което можете да намерите тук (Образец А4 ).

Искате да регистрирате фирма, вижте актуални цени за регистрация на фирма 2020г.
Обадете ни се 0899 85 75 00

III. Еднолично акционерно дружество (ЕАД)/Акционерно дружество (АД)

Каква е разликата между ЕАД и АД?

Разликата между ЕАД и АД се изразява в броя на лицата, които притежават капитала на дружеството. При ЕАД целият капитал на дружеството се притежава от едно лице и се учредява от едно лице.

За да се учреди АД, учредителите трябва да са минимум две лица (физически или юридически лица), като няма изискване те да имат равни капиталови вноски. Капиталът на акционерното дружество е разделен на акции с определен размер. Дружеството отговаря към своите кредиторите с имуществото си. В наименованието (фирмата) на акционерното дружество се включва означението „акционерно дружество“ или съкращението „АД“, съответно „еднолично акционерно дружество“ – „ЕАД“.

Какви са основните предимства?

 • Акционерите в АД, съответно едноличният собственик на ЕАД, не отговарят пряко със своето имущество към кредиторите за задълженията на дружеството.
 • Ако дружеството е обявено в несъстоятелност, акционерите, съответно едноличният собственик, ще загубят само вноските си в капитала, т.е. те отговарят пред кредиторите си само с имуществото на дружеството.
 • Гъвкавостта на АД/ЕАД предоставя възможност акционерите бързо и лесно да осребряват своите активи.

Какви са основните недостатъци?

 • Има силно формализирана и сложна (спрямо останалите форми) процедура за регистрация.
 • Минималният изискуем капитал, по закон, за учредяване на АД/ЕАД е 50 хил. лева.
 • Високи регистрационни такси.

Регистрация на фирма в Русе

Каква е процедурата по учредяване?

Акционерно дружество може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица. Учредители са лицата, записали акции на учредителното събрание. Лица, обявени в несъстоятелност, не могат да участват в учредяването на акционерно дружество.

Запазване на фирма (наименование)

Тази стъпка не е задължителна, като всеки може да запази име на фирма преди подаване на заявление за вписване.

Провеждане на учредително събрание (АД)/ изготвяне на учредителен акт (ЕАД)

Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на което присъстват всички лица, които записват акции или съответно се съставя учредителен акт, ако се учредява от едно лице (ЕАД). Учредител може да бъде представляван на учредителното събрание от пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. На учредителното събрание се записват акциите на съдружниците и се:

 • взема решение за учредяване на дружеството;
 • приема уставът6 ;
 • установява размерът на разноските по учредяването;
 • избира надзорен съвет или съответно съвет на директорите.

Решението за учредяване на дружество и приемането на устав трябва да бъдат приети единодушно, за което се съставя протокол.

В чл. 165 от ТЗ е разписано подробно какво трябва да съдържа уставът:

 • фирмата (наименование), седалището и адреса на управление на дружеството;
 • предмета на дейност и срока, ако има такъв;
 • размера на капитала, както и частта от него, която трябва да се внесе при учредяване на дружеството, вида и броя на акциите, правата за отделните класове акции, особените условия за тяхното прехвърляне, ако има такива, както и номиналната стойност на отделната акция;
 • органите на дружеството, техния мандат и броя на членовете им;
 • вида и стойността на непаричните вноски, ако има такива, лицата, които ги извършват, броя и номиналната стойност на акциите, които ще им бъдат дадени;
 • преимуществата, които посочените учредители запазват за себе си поименно, ако се предвиждат такива;
 • условията и реда за издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване, ако се предвижда такова;
 • начина на разпределение на печалбата;
 • начина на свикване на общото събрание;
 • други условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството.

На учредителното събрание се записват акции срещу поемане на задължение за внасяне на определена сума по набирателна банкова сметка, открита от управителния съвет, съответно от съвета на директорите, на името на дружеството. След записване на акциите, на учредителите се издават временни удостоверения, срещу които по-късно се получават акциите.

Важно е да знаете
Съвет на директорите е орган в едностепенната система на управление на АД, а управителен съвет – в двустепенната.
   Внасяне размера на дружествения капитал в специална набирателна банкова сметка

Процедурата по регистрация на търговско дружество

Откриването на набирателна сметка е част от процедурата по регистрация на търговско дружество. В нея съдружниците/едноличният акционер внасят своите дялове от капитала така, както са посочени в дружествения договор или учредителния акт на дружеството.

Средствата в набирателната сметка представляват капитала на търговско дружество, което предстои да се учреди. Набирателна сметка може да се открие във всяка търговска банка в България (таксата за откриване на подобна сметка зависи от тарифите на съответната банка). За откриване на сметка е нужно да се представят учредителен акт или дружествен договор, както и учредителен протокол.

Важно е да знаете
Ако в тримесечен срок управителният съвет, съответно съветът на директорите, не удостовери пред банката, че дружеството е заявено за вписване, вносителите могат да изтеглят обратно направените вноски в пълен размер. Членовете на съответния съвет отговарят солидарно за изплащането на вноските.
Вземане на разрешение/ лицензия (ако е приложимо)

При специфичен предмет на дейност на дружеството е възможно за започването на бизнес да се изисква разрешение/лицензия от компетентен орган.

Вписване в Търговския регистър

Преди вписването на акционерно дружество в Търговския регистър е необходимо:

 • да е приет уставът;
 • да е записан целият капитал;
 • да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната или от предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция;
 • да са избрани съвет на директорите, съответно надзорен и управителен съвет.

Вписването в търговския регистър става чрез заявление за вписване, което се подава до Агенция по вписванията. Действията могат да се извършат изцяло електронно, в случай че заявителят притежава КЕП. В тази хипотеза таксите, които се заплащат, са по-ниски.

Каква фирма да регистрирам в България?

Уставът се представя в търговския регистър и се обявява. При изменение или допълнение на устава в търговския регистър се представя за обявяване препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или от лицата, представляващи дружеството.

Образец на заявление към Агенция по вписванията, можете да намерите на страницата на Агенцията (Образец А5).

Нужните документи към заявлението за регистрация в Търговски регистър варират спрямо спецификите на бъдещото дружество. Пълният списък с документация, приложима към заявлението образец А5, е описан в Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ТаксаЗапазване на фирма – 40 лв./електронно – 20 лв. Капитал на дружеството– минимум 50 хил. лв. Банкова такса – зависи от тарифата на съответната банка (около 10 лв.) При подаване на документите на гише, регистрацията на АД/ЕАД в Търговския регистър ще струва 360 лв. Процедурата може да се извърши и електронно, като таксата ще бъде 180 лв., но заявителят трябва да притежава електронен подпис. Нотариалните такси варират спрямо спецификата на дружеството.
Повече информация
Повече информация можете да откриете на страницата на Агенция по вписванията.

1Несеквестируема част от имуществото са вещи на лицето, които не биха могли да бъдат отнети за покриване на дългове към кредитори. Пълният списък от вещи е описан в чл. 444 от Гражданско процесуален кодекс (ГПК).

2Дееспособно е физическо лице, навършило пълнолетие, което не е поставено под запрещение.

3Лицата, към които дружеството има задължения.

4Дружественият дял е частта от имуществото на дружеството, която един съдружник притежава.

5Спесименът е документ, в който управителят изразява съгласието си да управлява дружеството и който съдържа образец от подписа му.

6Еднолично акционерно дружество се учредява с учредителен акт.

Надяваме се сме ви помогнали в избора на каква фирма да регистрирам в Благоевград и в България?

Източник: https://mi.government.bg/