Процедура за регистрация по ДДС

Процедура за регистрация по ДДС

5/5 - (2 votes)

Процедура за регистрация по ДДС

Процедура за регистрация по ДДС. Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец или заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията. Разгледайте повече за нашите услуги на счетоводна кантора в София и направете вашата безплатна консултация на 0899 85 75 00

Свържете се с нас на : 0899 85 75 00

Заявлението в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите се подава:

 • лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;
 • от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;
 • от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

 • от акредитиран представител по чл. 135;
 • от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно;
 • от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1 – 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата (в сила от 01.01.2019 г.).

Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. 

Как се регистрира фирма по ДДС?

Заявлението за регистрация по избор пред Агенцията по вписванията трябва да съдържа основанието за регистрация. Към заявлението се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. При заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.

Регистрация на фирма в Пловдив

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.”

Органът по приходите може да откаже регистрация по ЗДДС, когато:   

 • лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
 • лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон;
 • лицето има публични задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;

Регистрация на фирма във Варна

 • не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване;
 • не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (в сила от 01.01.2013 г.). 

В случай че лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, към заявлението по ал. 1 задължително заявява такъв адрес. При промяна на електронния адрес лицето в 7-дневен срок уведомява приходната администрация, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката по чл. 101, ал. 6 от ЗДДС органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

Регистрация на фирма в Русе

Независимо от ал. 6 и 7 на чл. 101 от ЗДДС регистрацията по чл. 97, 97а, 98 и 99 се извършва от органа по приходите в 3-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация.

Дата на регистрацията.Процедура за регистрация по ДДС

За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Датата на регистрацията в случаите на задължителна регистрация на основание правоприемство при:

 • преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
 • извършване на непарична вноска в търговско дружество;
 • преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните;
 • прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон;

Регистрация на фирма в Перник

е датата на вписване на горното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ.

Специфични случаи на регистрация по ДДС

 • Задължителна регистрация в резултат на преобразуване (чл. 132 от ЗДДС).

Задължително се регистрира по този закон лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице  в резултат на:

 • Преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
 • Прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или чл. 60 от Търговския закон;
 • Извършване на непарична вноска в търговско дружество;
 • Преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните.

Дата на регистрация  в посочените случаи е датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ.

Срок за регистрация

Задължително се регистрира по ЗДДС неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон. Когато съдружникът се регистрира след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.

Съгласно §34 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31 декември 2017 г. включително, заявлението за регистрация по чл. 132, ал. 5 се подава в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

 • Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната (чл. 133 от ЗДДС).

На регистрация по ЗДДС подлежи:

 • Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор.
 • Чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Чуждестранното лице се регистрира чрез акредитиран представител (изключение от този ред е при клоновете на чуждестранни лица – те се регистрират по общия ред).

Регистрацията се извършва в ТД на НАП София (чл. 133, ал. 3 от ЗДДС, ДВ, бр. 108, в сила от 19.12.2007 г.).

Акредитиран представител (чл. 135 от ЗДДС) може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите (чл. 135, ал. 1 от ЗДДС, ДВ, бр. 108, в сила от 19.12.2007 г).

Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали по ЗДДС. На основание чл. 135, ал. 3 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по същия закон на регистрираното чуждестранно лице, освен в случаите по чл. 133, ал. 6 от закона.

При прекратяване на лицето – акредитиран представител или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице е длъжно да определи нов акредитиран представител (чл. 133, ал. 4 от ЗДДС).

Цени на счетоводни услуги

Според чл. 133, ал. 6 и 7 от ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.):

 • Когато лице по ал. 1 и 2 на чл. 133 от ЗДДС е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, регистрацията се извършва по общия ред. Чуждестранното лице може да посочи акредитиран представител, като в тези случаи чл. 133, ал. 4 от ЗДДС не се прилага.
 • Органът по приходите може да регистрира по реда на чл. 102 от ЗДДС и лице, което отговаря на условията на чл. 133, ал. 1 и 2 от същия закон, включително когато е подало в срок заявление за регистрация, но не е определило акредитиран представител.
 • Регистрация във връзка с доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз (чл. 152 от ЗДДС).
 • Каква фирма да регистрирам в България?

Свържете се с нас на : 0899 85 75 00

Специфични правила за регистрация.

 • Лицата подават по електронен път пред ТД на НАП София, заявление за регистрация, съответно за дерегистрация
 • Реквизитите, формата и начинът на изпращане на електронните заявления за регистрация и дерегистрация се обявяват на интернет страницата на НАП.
 • ТД на НАП – София в 7-дневен срок от получаване на заявлението уведомява по електронен път лицето за извършената регистрация, за идентификационния му номер и за датата на регистрацията.
 • За дата на регистрация се смята първият ден от месеца, следващ месеца на уведомяването.

Имате допълнителни въпроси или искате да разберете повече относно процедура за регистрация по ДДС или как се регистрира фирма по ДДС? Свържете се с нас или направете вашето запитване, вече регистрираме и онлайн!

Вижте също и актуални цени за счетоводни услуги за 2020г.