Служба по трудова медицина в София

Служба по трудова медицина в София. Целта ние е да помогнем на българските фирми и работодатели при осигуряване на безопастни условия на труд за служитлите си. Ние консултираме и подпомагаме работодателя при създаването на сигурна работна среда, в съответствие със съществуващата нормативна уредба.

Служба по трудова медицина за град София, осъществява чрез договор задължително за всяко предприятие годишно комплексно обслужване по трудова медицина, включващо пълен пакет от документи и услуги, необходими на всички наши клиенти при изпълнение на задълженията им във връзка със (ЗЗБУТ) Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Обадете ни се на: 0899 85 75 00 за консултация

В съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове
Служба по трудова медицина в град София извършва следните услуги:

 1. Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя. Участва в изготвянето на оценка на риска по работни места.
  1.1. Оглед на работните помещения и определяне обхвата на оценяваните рискови фактори за всяко работно място.
  1.2. Трудово – хигиенна оценка на работните процеси, oборудването, помещенията, работните места, организацията на труда и трудовия процес, факторите на работната среда и определяне на изложените на риск лица.

Трудова медицина София

2.Разработване и предлагане мерки за подобряване условията на труд и премахване /намаляване/ на рисковете за здравето на работниците и служителите.
2.1. Разработване на мерки за подобряване на състоянието на работната среда и безопасността на труда и оптимизиране на трудовия процес.
2.2. Разработване на препоръки по отношение на избора на средства за колективна и лична защита.

Служба по трудова медицина в София

 1. Наблюдение на здравословното състояние на персонала във връзка с извършваната работа.
  3.1. Определяне на периодичността и съдействие в организирането и извършването на профилактични медицински прегледи с професионално-рискова насоченост.
  3.2. Даване на заключение за пригодността на работниците и служителите да изпълняват даден вид работа въз основа на периодичните медицински прегледи.
  3.3. Насочване към личния лекар на онези лица, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение след провеждане на прегледите.
  3.4. Информиране на работещите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните медицински прегледи и изследвания.
  3.5. Изготвяне и поддържане на професионално лично здравно досие на всеки работник и служител.
  3.6. Анализ на резултатите от проведените профилактични медицински прегледи, съпоставен с условията на труда.

Служба по трудова медицина в Пловдив

 1. Изработване и поддържане на лични здравни досиета на работещите.
  4.1. Осигуряване на Лични здравни досиета на работещите за регистриране на резултатите от проведените профилактични медицински прегледи. 4.2. Участва в организирането на профилактични медицински прегледи от необходимите медицински специалисти, съобразени с оценката на риска по работни места /Нар. № 3 ДВ бр. 16/1987 г./.
  4.3. Анализ на здравословното състояние на работниците и служителите на база на резултатите от извършените периодични профилактични медицински прегледи, съпоставен с условията на труд.
  4.4. Изготвяне на заключения относно необходимостта от прекъсване на контакта с вредни фактори по медицински показания, ако има такива.
  4.5. Осигуряване и поддържане на електронно здравно досие на работещите във фирмата

Служба по трудова медицина във Варна

 • Организиране и провеждане обучение по план-график, съгласуван с ръководството.
  5.1. На ръководния персонал, групите по условия на труд /Нар № 4 ДВ бр. 133/1998 г./
  А/ първоначално обучение
  Б/ текущо обучение
  5.2. Участва в заседанията на Групите по условия на труд.
  5.3. Разработва програми и провежда обучение по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа, както и общите принципи на здравословен начин на живот.
  5.4. Обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ, в случай на бедствия и аварии. /Заповед № РД-09-410 от 13.10.1994 г./
  5.5. Обучение за придобиване на квалификационна група по електробезопасност.