Счетоводство на международна транспортна фирма

5/5 - (3 votes)

Счетоводни услуги на транспортна фирма цена

Счетоводство на международна транспортна фирма. Важните счетоводни услуги включват формирането на еднократни поръчки на транспортни фирми, необходими за осигуряване на изброените параметри. 

Такива поръчки установяват не само нормите на потребление, но и списък на шофьорите, които управляват автомобилите на организацията, честотата на подмяна на гумите, състава на комисията за оценка на състоянието на паркинга и определяне на честотата на ремонтните дейности и т.н.

Възстановяване на ДДС на транспортна фирма

Искате да възстановите ДДС от ЕС на вашата транспортна фирма, свържете се с нас:

Счетоводни услуги на транспортна фирма цена 0899 85 75 00

Счетоводни услуги на транспортна фирма цена

Подобни заповеди и други счетоводни документи за транспортни фирми се представят за проверка на данъчните власти, за да се определи валидността на тяхното данъчно облагане. Ето защо днес нормирането на транспортните разходи се извършва от повечето фирми, ангажирани с предоставянето на услуги за товарен и пътнически транспорт.

Счетоводство на международна транспортна фирма

Месечни абонаментни такси за счетоводно обслужване на международна транспортна фирма

Свържете се с нас за индивидуална консултация и оферта на база на вашите нужди и изисквания.

Освен преференциални условия за счетоводни услуги проверете и нашите предложения за:

Възстановяване на ДДС от ЕС

Счетоводство на международна транспортна фирма
Счетоводство на международна транспортна фирма

Счетоводител на транспортна фирма

Именно поради многото нюанси в организацията на счетоводството в транспортните и спедиторски фирми ръководителите на такива организации често са принудени да се обръщат към аутсорсинг фирми и счетоводни къщи за транспортни услуги за България и Европа. 

Услугата им включва разработване на счетоводна политика на фирмата превозвач, компетентна подготовка на данъчни и други отчети с последващо подаване до държавните контролни органи, изготвяне и доставка на баланси, кадрови записи, разработване и оптимизиране на данъчната система и др. 

Най-важното е, че освен да организират счетоводство в транспортните компании от нулата, висококвалифицирани специалисти на счетоводните къщи могат да съветват клиентите на превозвачите по всички въпроси, свързани с действащото законодателство в транспортния сектор и неговите промени, и да разрешават всякакви противоречиви въпроси.

Счетоводство на транспортна фирма цена

Разходи на транспортна фирма и счетоводно обслужване

Показателите, които трябва да се вземат предвид при определяне на разходите, включват:

· Пробег на автомобила;

· Разход на гориво;

· Разход на горива и смазочни материали;

· Консумация на добавки и други работни течности;

· Поддръжка;

· Основни ремонти.

Нормите на потребление на горива и смазочни материали и бензин или дизелово гориво се определят въз основа на тарифи, приети от самата компания или нормите на Министерството на транспорта. 

Потреблението на други материали се формира от характеристиките на превозните средства, а разходите за ремонт се отписват като действителни разходи през текущия период. Освен това за основния ремонт се използват средства от резервите, които може да създаде главният счетоводител на транспортната фирма.

В допълнение към изброените разходи, за които има специално оформени норми, има допълнителни разходи за предпътуване и периодични медицински прегледи, застраховка на автомобили и превозвани стоки, заплащане на пътуване по магистрали и др. Те също трябва да бъдат включени в счетоводството и данъчното счетоводство на транспортните фирми.

Възстановяване на ДДС от чужбина, страни от ЕС

Последните години натрупахме голям опит при възстановяване на ДДС от ЕС за международни транспортни фирми. Основните разходи по които се възстановява ДДС са:

  • Разходи за гориво
  • Разходи за пътни такси и магистрали
  • Разходи за ремонт на камионите

Ние се стараем да даваме най-доброто обслужване за нашите клиенти, които са предимно фирми занимаващи се с международен транспорт. Цените които предлагаме са едни от най-добрите и най-ниските на пазара за възстановяване на ДДС от Европейския съюз.

При сключване на дългосрочен договор за абонаментно счетоводно обслужване или при договаряне на регулярно възстановяване на ДДС за нашите клиенти, комисионната може да варира от 5 до 7% от реално възстановената сума по ДДС-то.

Възстановяване на ДДС на транспортни фирми

Начисляване на ДДС
Когато ДДС се начислява върху стоки или услуги, може да се използва терминът „облагаеми доставки“.

Ако извършвате стопанска дейност и доставяте стоки или услуги, по принцип трябва да:

  • се регистрирате пред данъчните органи в страната от ЕС, където е установен бизнесът ви;
  • да облагате клиентите си с ДДС и да се отчитате на данъчните власти за това.
  • В действителност не се налага парите да сменят собственика си, за да се дължи ДДС — може да ви се наложи да начислявате ДДС (обикновено върху пазарната стойност) и за стоки и услуги, които:
  • заменяте за други стоки или услуги,
  • предоставяте безплатно,
  • придобивате за ваше лично потребление.

Прочетете също и подробна статия за възстановяване на ДДС от ЕС

Приспадане на ДДС от ЕС


Ако развивате стопанска дейност, обикновено можете да приспадате ДДС, платен за покупки на вашето предприятие, от ДДС, с който облагате клиентите си. В такъв случай трябва да платите само разликата на данъчните власти и да отчетете тези суми в декларацията за ДДС, която подавате периодично.

Понякога платеният от вашето предприятие ДДС е по-висок от този, с който сте обложили клиентите си. В такъв случай данъчните власти следва да ви възстановят разликата или тя ще бъде приспадната от бъдещи плащания на ДДС.

ДДС върху фактурите

Обикновено, ако сте регистрирани по ДДС и продавате на други предприятия, трябва да издадете фактура за ДДС — на хартия или в електронен формат. ДДС обикновено се добавя към цената на стоките или услугите във вашата фактура.

На всички фактури, издавани от вас на клиенти, трябва да бъдат посочени вашият идентификационен номер по ДДС, както и сумата на начисления ДДС и някои други стандартни данни.

Изключения относно ДДС от ЕС


Има и изключения от правилото.

Така например, ако предоставяте услуга на друго предприятие, намиращо се в държава от ЕС, различна от страната, в която е базирано вашето предприятие, ДДС няма да фигурира във вашата фактура. Това не означава, че услугата не подлежи на облагане с ДДС, а просто че ДДС ще бъде начислен и заплатен пряко от вашия бизнес партньор в другата страна от ЕС.

По подобен начин, ако извършвате износ на стоки за страна извън ЕС, на вашата фактура няма да фигурира ДДС. Обикновено купувачът в страната извън ЕС ще подлежи на правилата за внос в своята страна.

Подготовка за годишно счетоводно приключване в транспортните предприятия

Подготовката за годишното счетоводно приключване изисква текущо по време на отчетната година счетоводителите да съблюдават следните по-важни особености на счетоводната политика по отношение на обектите на счетоводно отчитане, характерни за автомобилния транспорт:
– горива и смазочни материали
– ремонт и подобрения на транспортните средства
– отчитане на автомобилните гуми
– разходи за командировки
– разходи за застраховки
– отчитане на лизингови договори
– отчитане на ДДС за възстановяване от страни-членки на ЕС
– разчети с клиенти и доставчици
– условни активи и пасиви

Извършените разходи за горива и смазочни материали в автомобилния транспорт

Извършените разходи за горива и смазочни материали в автомобилния транспорт се доказват с наличието на съответните първични счетоводни документи – пътен лист или пътна книжка за извършените превози, за маршрутите и за изминатите разстояния.

Въз основа на утвърдените в предприятието нормени разходи на горива и смазочни материали на 100 км. и документирания реален пробег на транспортните средства се съставя протокол, чрез който се определя фактическия разход на горива и смазочни материали.

Счетоводство на международна транспортна фирма

Счетоводното отчитане на изразходваните горива и смазочни материали изисква последните да се отпишат от счетоводната сметка, по която са заприходени, съгласно утвърдения в счетоводната политика на предприятието метод на изписване на СМЗ и съответно с тяхната сума да се увеличат извършените от предприятието разходи за материали.


Особеностите при отчитането на изразходените горива и смазочни материали отново са свързани със създаването на ефективна организация за тяхното текущо счетоводно отчитане.

Разчети за ДДС, начислен в страни-членки на ЕС

Преди да настъпи фактическият край на финансовата година, счетоводителят е необходимо да извърши документална проверка на извършените разходи и закупените СМЗ от страни-членки на ЕС.

Ако възстановяването се извършва от служител на фирмата, чрез електронния портал на НАП е необходимо първо да се изискат от доставчиците от ЕС всички необходими документи, второ да се проверят изискванията на всяка страна-членка за подаване на тримесечни и годишни искания за
възстановяване и трето – да се въведат и изпратят чрез сайта на НАП всички фактури, фискални бонове и разписки, по които ще се иска възстановяване на ДДС.

Това е необходимо да се извърши в най-кратки срокове след изтичането на финансовата година, за която ще се извършва годишно счетоводно приключване.

Целта е възможно най-бързо и преди 31 март да се получат потвърждения или откази за възстановяване на поисканото ДДС, тъй като натрупаната сума на ДДС към 31 декември се отчита като вземане от бюджета на ЕС, а ако се окаже, че дружеството няма право на възстановяване на поисканото ДДС, то следва да се отчете като текущ разход за невъзстановими данъци за вече изминалия отчетен период.

Разчети с клиенти от ЕС

Изхождайки от икономическия характер на отбива (сконтото) -представлява вид търговска отстъпка, която води до намаляване на приходите. Съгласно разпоредбите на ЗДДС (чл. 26, ал. 5, т. 1) и Становище на НАП (изх. № 201583/08.03.20110) данъчната основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на датат на възникване на данъчното събитие.

Това означава, че ако отстъпката се предоставя едновременно със транспортната услуга, то във фактурата следва да се посочи стойността на услугата, а на отделен ред да се запише размера на сконтото, с което се намалява общата стойност на услугата.

Този начин на отразяване във фактурите на търговската отстъпка не поражда въпроси при счетоводното отчитане на приходите от страна на доставчика или на разходите за услуги – от страна на клиента.

Източник: https://www.benefisk.bg/

Особености на счетоводството в транспортните компании, свързани с транспортните разходи

Счетоводни услуги за транспортни фирми

Важните счетоводни услуги включват формирането на еднократни поръчки на транспортни фирми, необходими за осигуряване на изброените параметри. Такива поръчки установяват не само нормите на потребление, но и списък на шофьорите, които управляват автомобилите на организацията, честотата на подмяна на гумите, състава на комисията за оценка на състоянието на паркинга и определяне на честотата на ремонтните дейности и т.н.

Подобни заповеди и други счетоводни документи за транспортни фирми се представят за проверка на данъчните власти, за да се определи валидността на тяхното данъчно облагане. Ето защо днес нормирането на транспортните разходи се извършва от повечето фирми, ангажирани с предоставянето на услуги за товарен и пътнически транспорт.

Как е счетоводството в транспортна фирма: регистрация на превоза на товари

Най-честата практика в работата на спедиторските компании е доставката на стоки с различни размери по договори за спедиция. Те включват имуществени права върху стоки, мита и застрахователни полици, маршрутни листове и документи за регистрация на прехвърлянето на стоки и тяхното съхранение. 

Счетоводството в спедиторските компании до голяма степен зависи от определянето на процедурата за възнаграждение на превозвача, компенсация за допълнителни разходи и други точки, съдържащи се в описаните договори. В същото време те могат да бъдат както споразумения между двама посредници, така и документи, потвърждаващи независимото предоставяне на услуги.

Счетоводно отчитане на транспортна компания, действаща въз основа на посреднически договори

Ако договорът има посреднически характер, организацията извършва своята работа от името и от името на клиенти. Това се отразява и на особеностите на счетоводството в транспортните фирми. Когато бизнесът получи стоките, той няма никакъв доход. В този случай счетоводните операции в транспортната компания включват:

· Заплащане на разходите за услуги от клиента;

· Приемане на товари за съхранение;

· Плащане от спедитора за съхранение в склада;

· Приходи на организацията;

· Отписване на цената на пътуването;

· Компенсация на разходите за съхранение.

В резултат на това приходите на компанията, които ще бъдат отразени в баланса на транспортната компания, са възнагражденията, получени от клиента. Трябва също така да се помни, че застраховките, плащането за наем на складови площи, митата и т.н. не са разходи на организацията, но се поемат от самия клиент, тоест те не намаляват данъчната основа на компанията превозвач.

Счетоводно отчитане на транспортна компания, работеща въз основа на споразумения за услуги

Ако работата на организацията се основава на споразумение за услуга, изпращане на касови бележки, актове за предоставяне на услуги, товарителници и други платежни документи, товарителници, потвърждаващи пробега на пътуването, документи, свързани със застраховка и поръчки, се въвеждат в счетоводните отчети на транспортната компания. В този случай данъчната основа се формира от всички приходи и разходи.

Счетоводни записи за вземания към транспортни фирми

Ако при получаване на стоките клиентите са установили недостиг или повреда на имущество, те могат да предявят претенции към превозвачите. Изчисленията за тях се отразяват не само в документооборота на клиентите, но и в счетоводството в транспортната компания. Сделките се различават в зависимост от естеството на иска. Те могат да бъдат свързани със следните точки:

· Несъответствие на тарифите на организацията с договори или откриване на грешки във фактурите;

· Недостиг на товари над допустимите количества, посочени в договорите;

• престой;

· Начисляване на глоби, неустойки или неустойки за неспазване на задължения, предвидени в договори.

Ако транспортната компания се нуждае от счетоводител, тогава най-често те търсят специалист, който е запознат със спецификата на такива осчетоводявания за искове.

Надяваме се статията е била полезна – Счетоводство на международна транспортна фирма