годишна данъчна декларация

Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД)

Годишна данъчна декларация (ГДД)

Ако изпитвате трудности и необходимост от помощ при попълване и подаване на годишна данъчна декларация се свържете с нас!

Новите срокове са относно попълването и подаване на годишна данъчна декларация са:

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

Годишна данъчна декларация за Юридически лица

 • Срока за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) за юридически лица по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и внасянето на дължимите данъци (корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху дейността от опериране на кораби) е до 30.06.2020г.;
 • Срока за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) към Националния статистически институт е до 30.06.2020г.;

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

 • През 2020 г. авансовите вноски по ЗКПО се правят при условията и по реда на глава четиринадесета от същия закон. Съществуват две хипотези:
 • Ако до 15.04.2020г. е подадена годишна данъчна декларация (ГДД) по чл.92 от ЗКПО за 2019г. авансовите вноски се правят в размер, съгласно декларираното. При необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по чл.88 от ЗКПО;
 • Ако до 15.04.2020г. не е подадена годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2019г. авансовите вноски се декларират с образеца на ГДД в срок до 15.04.2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.
 • Регистрация на фирма в Пловдив
 • Отстъпка в размер на 5% ще се ползва от лицата, предплатили до 06.2020г.данъка върху недвижимите имоти  или данъка върху превозните средства за цялата 2020 г.;

Годишна данъчна декларация за Физически лица

 • През 2020 г. срокът за подаване на ГДД по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. и за внасяне на дължимите по декларацията данъци се удължава до 30.06.2020г., но САМО за физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, извършващи стопанска дейност като регистрирани земеделски стопани;

Регистрация на фирма във Варна

 • Подаването на декларации за доходите на физически лица и плащането на данъка върху общата годишна данъчна основа трябва да стане до 30 април.
 • Удължава се срока до 31.05.2020г. за използване на отстъпка в размер на 5% САМО за физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, извършващи стопанска дейност като регистрирани земеделски стопани, които подадат ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ по електронен път и в същия срок внесат дължимия годишен данък.
 • Остъпката не може да бъде повече от 500 лв. и условие за ползването й е лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение задължения;

Регистрация на фирма в Бургас

 • За определяне на авансовите вноски (формирани по реда на ЗКПО) през 2020г. на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, извършващи стопанска дейност като регистрирани земеделски стопани има две хипотези:

Срок за публикуване на ГДД

Срока за публикуването на декларация по чл.38, ал.9, т.3 от Закона за счетоводството при неосъществяване на дейност през 2019г. е удължен до 30.06.2020г.;

 • Срока за публикуване на годишен финансов отчет (ГФО) за 2019г. е удължен до 30.09.2020г.;

Каква фирма да регистрирам в България?

 • През 2020 г. при съставяне на ГФО за 2019 г. подписите на ръководителя на предприятието и на съставителя може да бъдат електронни по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 • Когато всички подписи върху ГФО и одиторския доклад са електронни, не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху ГФО и одиторския доклад се вписва регистрационният номер на одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Регистрация на фирма в Перник

Please rate this

Scroll Up