годишна данъчна декларация

Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД)

Rate this post

Срок за подаване на годишна данъчна декларация 2023г. от физически лица

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация за 2023г. от физически лица е 2 май. Това е първият работен ден след 30 април.

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са налични. Достъпът до предварително попълнената декларация за доходите става чрез Портала за електронни услуги на НАП.

Срокове за изготвяне на данъчни декларации и отчети 2023
В срок до 15 април 2023г. следва да:

Декларирате авансовите си вноски, съгласно ЗКПО за 2023г.;
До 30 април 2023г. е срокът за физически лица да:

Изготвят и подадат годишна данъчна декларация, съгласно чл.50 от ЗДДФЛ за предходната година, както и да платят дължимия данък;
Изготвят и подадат данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за първото тримесечие на 2023г., както и съответно да заплатят дължимия данък за него;

В срок до 30 юни 2023г:

ЕТ и земеделските стомани следва да изготвят ГДД, според чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022г., след което да заплатят дължим данък;
Предприятията следва да изготвят и подадат годишна данъчна декларация, съгласно чл. 92 от ЗКПО за предходната година и да изплатят дължимия си данък;
Всички предприятия с приходи и разходи под 500лв през изминалата 2022г. следва да изготвят и подадат Годишен отчет за дейността си (ГОД) в НСИ;
Предприятия, които не са осъществявали дейност през 2022г., следва да декларират еднократно първия си отчетен период, в който не са извършвали дейност. Отчетът се публикува в Търговски регистър като декларация, съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч;
В срок до 30 септември 2023г. следва да:

Изготвите годишен финансов отчет (ГФО) за изминалата 2022г.;
Да публикувате ГФО за 2022г. в Търговския регистър, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗСч.

Подаване на декларация за облагане с корпоративен данък /чл. 92 от ЗКПО/

Наименование
Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – Приемане на годишна данъчна декларация по чл. 92, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по електронен път /включително и бар код/ – услуга № 1929

Кой подава декларация?


Годишна данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък се подава от:

местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите;
местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО.
чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност
приравнените на юридически лица неперсонифицираните дружества и осигурителните каси
Годишна данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО не подават:

данъчно задължените лица /ДЗЛ/, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството /§ 1, т. 30 от ДР/, освен ако за периода възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, или данъчно задълженото лице желае да декларира други данни и обстоятелства;
данъчно задължени лица, когато подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност – лица, извършващи таксиметров превоз на пътници, бюджетните предприятия, организаторите на някои видове хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби.
Тези лица подават годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО само за дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък.

– инвестиционни фондове, дружества със специална инвестиционна цел, Български червен кръст и организаторите на хазартни игри, за които се дължи държавна такса по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта, освен когато са данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура и/или за данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал и дължат такива данъци за съответната година.

С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката. Годишен отчет за дейността не подават ДЗЛ, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Как и къде подаваме?
Декларацията се подава само по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/

Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД)
Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД)

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица“.

Срок за подаване
Годишната данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО се подава в срок от 1 март до 30 юни на следващата година.

Данъчната декларация за последния данъчен период, определен по чл. 161 от ЗКПО, при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, се подава декларация в 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице.

Когато датата на заличаването при ликвидацията или несъстоятелността или прекратяването на дейността на място на стопанска дейност, или прекратяването на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса е преди 30 юни и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване, съответно датата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, когато посоченият 30-дневен срок изтича преди 30 юни, в т.ч. и в случаите, когато този срок изтича преди 1 март.

Резултат от подаването
Подателят получава автоматично съобщение с входящ номер.
Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес в уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП.
При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.

Санкции
Данъчно задължено лице, което:

не подаде декларация по този закон;
не подаде декларация в срок;
не посочи данни или впише неверни данни, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък
се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., като при повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лева.

Данъчно задължено лице, което не подаде приложение към годишната данъчна декларация или посочи неверни данни или обстоятелства в него, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., като при повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 200 до 2000 лева.

Деклариране след срока

Пропуснах да подам данъчната си декларация. Какво да направя и подлежа ли на санкции?

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация от физически лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ) е 30 април на следващата година.

Ако сте пропуснали този срок, подайте декларация въпреки закъснението. За информация за начини и място за подаване, вижте Деклариране на доходите на физическите лица.

За закъснението подлежите на глоба или имуществена санкция до 500 лв. при първо нарушение и до 1000 лв. при повторно нарушение (чл. 80, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ).

Обърнете внимание, че неподаването на годишна данъчна декларация не може да остане скрито. Всяка година съпоставяме данните за изплатени суми на работници и служители, подадени от работодателите с данните за получени доходи, декларирани от физическите лица. Тъй като неподаването на декларация води до глоби, е важно да знаете в кои случаи трябва да декларирате доходите си пред НАП. Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Ако сте подали декларация, но искате да направите поправки в нея, вижте Коригираща декларация.

Корекции преди 30 април/30 юни

Преди изтичане на крайния срок за подаване на данъчната декларация, можете да направите промени по декларираните данни и обстоятелства като подадете нова декларация. Новата декларация замества предходната, затова трябва да съдържа всички верни данни за годината, а не само тези които се променят.

Няма ограничение на броя на декларациите, които можете да подадете в рамките на законово установения срок за подаване на декларацията – 30 април/30 юни (за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделски стопани, които са избрали този ред на облагане). Когато едно физическо лице е подало повече от една годишна данъчна декларация, за действителна се смята тази, която е подадена последна по време. Подадените преди това декларации нямат правна стойност.

Пример: През март физическо лице е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в която е декларирало придобитите през предходната година доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и е определило дължимия по декларацията данък. Впоследствие установява, че е пропуснало да декларира 100 лв., получени по извънтрудово правоотношение, поради което подава нова данъчна декларация още в началото на месец април. Няколко дни по-късно лицето констатира, че е допуснало грешка при описването на данните за платеца на доходите по извънтрудовото правоотношение, и на 15 април подава годишна данъчна декларация, в която въпросната грешка е отстранена. Действителна е декларацията, подадена на 15 април, а другите две са невалидни.

Корекции след 30 април/30 юни

При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след 30 април/30 юни (за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделски стопани, които са избрали този ред на облагане)  на годината, следваща годината на придобиване на дохода, имате право, еднократно, в срок до 30 септември на същата година, да правите промени чрез подаване на нова декларация (чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ).

При подаването на такава коригираща декларация не можете да ползвате отстъпка от 5 на сто, тъй като няма да е изпълнено изискването декларацията да е подадена в срока за ползване на отстъпката. Ако е изчислена отстъпка от 5 на сто в първоначално подадената/ите декларация/и, при извършването на корекция ще загубите отстъпката.

Възможността за извършване на еднократна корекция в дължимия по декларацията данък не удължава срока за внасяне на данъка. Ако в резултат от корекцията се установи по-голям размер на дължимия данък, сумата, която не е внесена в законово установения срок, ще се дължи с лихва, съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Органите по приходите могат да ви поканят да подадете коригираща декларация ако установят несъответствие между съдържанието на подадената декларацията и изискванията за попълването ѝ или несъответствие между данните в декларацията и данните, получени от трети лица или администрации. Трябва да отстраните несъответствията в 14-дневен срок от получаване на съобщението като подадете нова декларация (чл. 103 от ДОПК). Ако подадете новата декларация в посочения 14-дневен срок, тя ще се счита за валидна, независимо дали е подадена преди или след 30 април/30 юни (за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделски стопани, които са избрали този ред на облагане). Подаването на коригираща декларация по покана на орган по приходите, не отнема правото ви да подадете още една коригираща декларация до 30 септември.

Пример: На 20 април физическо лице подава годишна данъчна декларация за доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, получени през предходната година, в която е посочен данък за довнасяне в размер на 100 лв. При обработка на декларацията органът по приходите е установил, че данъкът за довнасяне, съгласно данните, описани в декларацията и приложенията към него, се разминава с посочения от лицето. В тази връзка е изпратено съобщение до физическото лице да отстрани констатираното несъответствие. Съобщението е получено от лицето на 28 април и на 10 май лицето подава нова декларация, в която коригира размера на данъка. Впоследствие лицето установява, че е пропуснало да декларира получена от него сума по извънтрудово правоотношение в размер на 50 лв. Лицето има право да подаде нова декларация преди 30 септември.

Ако сте допуснали техническа грешка, която се отнася до данни, съдържащи се в регистъра на НАП (например име или идентификационен номер, постоянен адрес или адрес за кореспонденция и т.н.), същата се отстранява от служител на НАП, за което ви се изпраща уведомление в 14-дневен срок от отстраняване на несъответствието.

Вижте още Деклариране след срока.

Източник: https://nra.bg/

Годишна данъчна декларация (ГДД)

До 15 април 2021 г.
Деклариране на авансовите вноски по ЗКПО за 2021 г.
До 30 април 2021 г. (за 2020 г.)
Изготвяне, подаване на ГДД на физическите лица по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 г. и плащане на данък (без ЕТ и земеделски стопани)
Изготвяне и подаване на справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходи по трудови правоотношения на чуждестранни физически лица от ЕС
Изготвяне и подаване на годишна декларация Образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ за 2020 г. от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО. Плащане на задълженията по нея.
Изготвяне и подаване на годишна декларация за условията на труд по чл. 15, ал. 1 от ЗБУТ за 2020 г. от работодателите, които имат наети лица по трудови и служебни правоотношения. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава годишна декларация.
До 30 април 2021 г. (за 2021 г.)
Изготвяне и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за първото тримесечие на 2021 г. Плащане на данъка.
Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата 2021 г. с 5% отстъпка
Плащане на данъка върху превозните средства за цялата 2021 г. с 5% отстъпка


До 30 април 2021 г. (за пенсионноосигурителни и застрахователни дружества)
Изготвяне и подаване на информация по електронен път от пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от КСО за пенсиите, начислени и/или изплатени през 2020 г. в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз.
Изготвяне и подаване на информация по електронен път от застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането за застрахователни обезщетения/премии, изплатени през 2020 г. в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в друг обмен на информация между държавите – членки на Европейския съюз.
Изготвяне и подаване на данъчна декларация за данъка върху застрахователните премии, дължим за първо тримесечие на 2021 г. по чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии. Плащане на данъка от застрахователите или данъчните представители.


Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) до 30 юни 2021 г. (за 2020 г.)


Изготвяне и подаване за предприятията на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. Плащане на данъка.
Изготвяне и подаване за ЕТ и земеделски стопани на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 г. Плащане на данъка.
Изготвяне и подаване на ГОД за 2020 г. в НСИ или на декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева през годината.
Публикуване в Търговския регистър на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч от предприятия по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква „а“ от ЗСч, които не са осъществявали дейност през 2020 г.; това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност.
Публикуване чрез икономическо издание или чрез интернет на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч от предприятия по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква „б“ от ЗСч, които не са осъществявали дейност през 2020 г.; това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност.
Подаване на декларация в НСИ за икономическа неактивност през 2020 г. от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД (по желание)


До 30 септември 2021 г. Изготвяне на ГФО за 2020 г. Отнася се и за консолидираните ГФО.


Публикуване на ГФО за 2020 г. в Търговския регистър от предприятия по чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗСч. Отнася се и за консолидираните ГФО.
Публикуване на ГФО за 2020 г. чрез икономическо издание или чрез интернет от предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗСч. Отнася се и за консолидираните ГФО.
Изготвяне и подаване в НСИ на консолидиран ГОД за 2020 г.

Източник: https://kik-info.com

Инструкция за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация за доходите от 2019г.

Сроковете за 2020г. за попълването и подаване на годишна данъчна декларация са:

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

Годишна данъчна декларация за Юридически лица

 • Срока за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) за юридически лица по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и внасянето на дължимите данъци (корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху дейността от опериране на кораби) е до 30.06.2020г.;
 • Срока за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) към Националния статистически институт е до 30.06.2020г.;

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

 • През 2020 г. авансовите вноски по ЗКПО се правят при условията и по реда на глава четиринадесета от същия закон. Съществуват две хипотези:
 • Ако до 15.04.2020г. е подадена годишна данъчна декларация (ГДД) по чл.92 от ЗКПО за 2019г. авансовите вноски се правят в размер, съгласно декларираното. При необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по чл.88 от ЗКПО;
 • Ако до 15.04.2020г. не е подадена годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2019г. авансовите вноски се декларират с образеца на ГДД в срок до 15.04.2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.
 • Регистрация на фирма в Пловдив
 • Отстъпка в размер на 5% ще се ползва от лицата, предплатили до 06.2020г.данъка върху недвижимите имоти  или данъка върху превозните средства за цялата 2020 г.;

Годишна данъчна декларация за Физически лица

 • През 2020 г. срокът за подаване на ГДД по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. и за внасяне на дължимите по декларацията данъци се удължава до 30.06.2020г., но САМО за физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, извършващи стопанска дейност като регистрирани земеделски стопани;

Регистрация на фирма във Варна

 • Подаването на декларации за доходите на физически лица и плащането на данъка върху общата годишна данъчна основа трябва да стане до 30 април.
 • Удължава се срока до 31.05.2020г. за използване на отстъпка в размер на 5% САМО за физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, извършващи стопанска дейност като регистрирани земеделски стопани, които подадат ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ по електронен път и в същия срок внесат дължимия годишен данък.
 • Остъпката не може да бъде повече от 500 лв. и условие за ползването й е лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение задължения;

Регистрация на фирма в Бургас

 • За определяне на авансовите вноски (формирани по реда на ЗКПО) през 2020г. на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, извършващи стопанска дейност като регистрирани земеделски стопани има две хипотези:

Срок за публикуване на ГДД

Срока за публикуването на декларация по чл.38, ал.9, т.3 от Закона за счетоводството при неосъществяване на дейност през 2019г. е удължен до 30.06.2020г.;

 • Срока за публикуване на годишен финансов отчет (ГФО) за 2019г. е удължен до 30.09.2020г.;

Каква фирма да регистрирам в България?

 • През 2020 г. при съставяне на ГФО за 2019 г. подписите на ръководителя на предприятието и на съставителя може да бъдат електронни по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 • Когато всички подписи върху ГФО и одиторския доклад са електронни, не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху ГФО и одиторския доклад се вписва регистрационният номер на одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Регистрация на фирма в Перник