годишна данъчна декларация

Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД)

Годишна данъчна декларация (ГДД)

До 15 април 2021 г.
Деклариране на авансовите вноски по ЗКПО за 2021 г.
До 30 април 2021 г. (за 2020 г.)
Изготвяне, подаване на ГДД на физическите лица по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 г. и плащане на данък (без ЕТ и земеделски стопани)
Изготвяне и подаване на справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходи по трудови правоотношения на чуждестранни физически лица от ЕС
Изготвяне и подаване на годишна декларация Образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” за 2020 г. от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО. Плащане на задълженията по нея.
Изготвяне и подаване на годишна декларация за условията на труд по чл. 15, ал. 1 от ЗБУТ за 2020 г. от работодателите, които имат наети лица по трудови и служебни правоотношения. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава годишна декларация.
До 30 април 2021 г. (за 2021 г.)
Изготвяне и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за първото тримесечие на 2021 г. Плащане на данъка.
Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата 2021 г. с 5% отстъпка
Плащане на данъка върху превозните средства за цялата 2021 г. с 5% отстъпка


До 30 април 2021 г. (за пенсионноосигурителни и застрахователни дружества)
Изготвяне и подаване на информация по електронен път от пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от КСО за пенсиите, начислени и/или изплатени през 2020 г. в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз.
Изготвяне и подаване на информация по електронен път от застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането за застрахователни обезщетения/премии, изплатени през 2020 г. в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки “Живот”, когато не попадат в друг обмен на информация между държавите – членки на Европейския съюз.
Изготвяне и подаване на данъчна декларация за данъка върху застрахователните премии, дължим за първо тримесечие на 2021 г. по чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии. Плащане на данъка от застрахователите или данъчните представители.


Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) до 30 юни 2021 г. (за 2020 г.)


Изготвяне и подаване за предприятията на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. Плащане на данъка.
Изготвяне и подаване за ЕТ и земеделски стопани на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 г. Плащане на данъка.
Изготвяне и подаване на ГОД за 2020 г. в НСИ или на декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева през годината.
Публикуване в Търговския регистър на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч от предприятия по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква “а” от ЗСч, които не са осъществявали дейност през 2020 г.; това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност.
Публикуване чрез икономическо издание или чрез интернет на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч от предприятия по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква “б” от ЗСч, които не са осъществявали дейност през 2020 г.; това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност.
Подаване на декларация в НСИ за икономическа неактивност през 2020 г. от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД (по желание)


До 30 септември 2021 г. Изготвяне на ГФО за 2020 г. Отнася се и за консолидираните ГФО.


Публикуване на ГФО за 2020 г. в Търговския регистър от предприятия по чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗСч. Отнася се и за консолидираните ГФО.
Публикуване на ГФО за 2020 г. чрез икономическо издание или чрез интернет от предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗСч. Отнася се и за консолидираните ГФО.
Изготвяне и подаване в НСИ на консолидиран ГОД за 2020 г.

Източник: https://kik-info.com

Инструкция за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация за доходите от 2019г.

Сроковете за 2020г. за попълването и подаване на годишна данъчна декларация са:

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

Годишна данъчна декларация за Юридически лица

 • Срока за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) за юридически лица по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и внасянето на дължимите данъци (корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху дейността от опериране на кораби) е до 30.06.2020г.;
 • Срока за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) към Националния статистически институт е до 30.06.2020г.;

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

 • През 2020 г. авансовите вноски по ЗКПО се правят при условията и по реда на глава четиринадесета от същия закон. Съществуват две хипотези:
 • Ако до 15.04.2020г. е подадена годишна данъчна декларация (ГДД) по чл.92 от ЗКПО за 2019г. авансовите вноски се правят в размер, съгласно декларираното. При необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по чл.88 от ЗКПО;
 • Ако до 15.04.2020г. не е подадена годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2019г. авансовите вноски се декларират с образеца на ГДД в срок до 15.04.2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.
 • Регистрация на фирма в Пловдив
 • Отстъпка в размер на 5% ще се ползва от лицата, предплатили до 06.2020г.данъка върху недвижимите имоти  или данъка върху превозните средства за цялата 2020 г.;

Годишна данъчна декларация за Физически лица

 • През 2020 г. срокът за подаване на ГДД по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. и за внасяне на дължимите по декларацията данъци се удължава до 30.06.2020г., но САМО за физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, извършващи стопанска дейност като регистрирани земеделски стопани;

Регистрация на фирма във Варна

 • Подаването на декларации за доходите на физически лица и плащането на данъка върху общата годишна данъчна основа трябва да стане до 30 април.
 • Удължава се срока до 31.05.2020г. за използване на отстъпка в размер на 5% САМО за физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, извършващи стопанска дейност като регистрирани земеделски стопани, които подадат ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ по електронен път и в същия срок внесат дължимия годишен данък.
 • Остъпката не може да бъде повече от 500 лв. и условие за ползването й е лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение задължения;

Регистрация на фирма в Бургас

 • За определяне на авансовите вноски (формирани по реда на ЗКПО) през 2020г. на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, извършващи стопанска дейност като регистрирани земеделски стопани има две хипотези:

Срок за публикуване на ГДД

Срока за публикуването на декларация по чл.38, ал.9, т.3 от Закона за счетоводството при неосъществяване на дейност през 2019г. е удължен до 30.06.2020г.;

 • Срока за публикуване на годишен финансов отчет (ГФО) за 2019г. е удължен до 30.09.2020г.;

Каква фирма да регистрирам в България?

 • През 2020 г. при съставяне на ГФО за 2019 г. подписите на ръководителя на предприятието и на съставителя може да бъдат електронни по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 • Когато всички подписи върху ГФО и одиторския доклад са електронни, не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху ГФО и одиторския доклад се вписва регистрационният номер на одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Регистрация на фирма в Перник

Please rate this