registracia-onlain

Регистрация на фирма онлайн, как става?

Регистрация на фирма онлайн

Регистрация на фирма онлайн можете сами да направите на сайта на агенцията по вписванията: https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0. Нужни са някои подробности преди да започнете действия по регистрация на фирма онлайн, а именно:

Първо и най-важното нещо е закупуването на електронен подпис. Той се явява много добър помощник и заместител на дългото чакане по гишетата на нашата администрация и за подаване на документите за регистрация на Вашата фирма.

Фрийлансъри в България и работа от интернет, научете повече:

Регистрация на фирма в София

Регистрация на фирма в Пловдив         

Регистрация на фирма във Варна

Регистрация на фирма в Бургас

Регистрация на фирма в Русе

Регистрация на фирма в Плевен

Регистрация на фирма в Монтана

Регистрация на фирма в Перник

Независимо каква правна форма ще изберете, процедурата трябва да започва най – напред със закупуване на електронен подпис.

Трите най – големи доставчика на услугата за електронен подпис в България са: „Информационно обслужване“ АД, „Банксервиз“ АД и „Инфонотари“ ЕАД, „Система за електронни плащания България /СЕП България“ АД и др.

Цената на електронния подпис винаги е една и съща. Можете да правите множество най- различни операции и действия с вашият електронен подпис. Някои от тях са следните:

СПРАВКИ И УСЛУГИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ
– Търсене в Публичния регистър
– Проверка на валидност на удостоверение за електронен подпис
– Подписване на електронни документи с електронен подпис on-line
– Проверка на е-документи и др.

Електронният подпис може да Ви спести освен ценно време, също така и доста разходи. А в момента със всичко, което се случва около коронавируса и с много излишен стрес и напрежение. Ако решите да подавате документите си офлайн ( на гише) за откриване на фирма ЕООД или откриване на фирма ООД на ръка, държавната такса ще Ви струва около 110 лв. – това е общата цена за откриване на фирма. Ако решите да се доверите на професионалист счетоводител ще трябва да заплатите и комисионна.

Ако обаче решите да направите това през интернет и заложите на онлайн регистрацията с Вашия електронен подпис, цената на държавната такса за откриване на фирма, Ви се намаля наполовина ( 50% по-ниска такса), т.е. – 55 лв.

Нека предположим, че сте решили да закупите ваш собствен електронен подпис на фирмата. В този случай е много важно да сте запознат и да знаете, че електронният подпис трябва да бъде личен, персонален ( т.е. на физическо лице).

Какви са разликите между ЕООД и ООД?

Ако искате да откриете фирма или дружество ЕООД, то тогава вашият подпис съответно ще бъде на собственика на фирмата, който се явява и нейн управител.

Другият вариант който можете да изберете е фирмата да бъде ООД и има повече от един управител, то тогава електронният подпис е добре да бъде на този оправител който ще подава всички нужни документи по регистрацията и откриването на фирма, а дори и след това.

Документи за учредяване на ЕООД/ООД

Попълване на онлайн заявление

След като подготвите необходимите документи, които можете да видите в линка по-отгоре, вече може да се пристъпи към по съществената част, а именно как става попълването на онлайн заявлението.

За целта се влиза в сайта на Търговския регистър към Агенция по вписванията https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0

На менюто в левият ъгъл „Електронните услуги” трябва да влезете в подменю „Подаване на заявление по образец”. Отваря Ви се прозорец, в който трябва да въведете ЕИК, да изберете заявлението, което ще подавате и да конкретизирате за какво е точно.

В полето на ЕИК не трябва да вписвате в момента нищо, тъй като реално Вашата фирма все още не е регистрирана и съответно тепърва ще има ЕИК, за момента остава празно.

Регистрация на фирма онлайн

Образецът, който трябва да изберете, че ще подавате е А4 Заявление за вписване на обстоятелства относно , дружество с ограничена отговорност. Най – отдолу трябва да отбележите, че заявлението реално се падава за първоначално вписване. А с командата „Запиши и продължи” можете да преминете към следващата стъпка.

Следващата стъпка е полето „Данни на заявителя”. Тук се попълват личните данни на управителя на фирмата ( име, ЕГН, място на раждане, постоянен адрес и т.н.), а най – отдолу на стъпката в „Качество на заявителя” трябва да натиснете отметката „Търговец”.

При положение, че фирмата ще е ООД и има повече от един управител, то тогава е редно да се попълват данните на този от тях, който притежава електронния подпис и съответно той ще бъде заявител на документите.

След като сте попълнили всичко тук може да продължите към следващата стъпка – „Основни обстоятелства 1”.

Където ще видите следната информация:

 • В поле “Фирма” въведете наименованието, под което дружеството ще извършва търговска дейност.
 • В поле “Изписване на чужд език” посочете начинът, по който фирмата (включително означението за правна форма) се изписва на латиница.
 • Попълнете седалище и адрес на управление.
 • По желание в адресните данни може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница.
 • Опишете предметът на дейност, и изберете основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в
 • Националната класификация на икономическите дейности.

Най – напред трябва да попълните името на фирмата на кирилица, но НЕ пишете нейната правна форма , т.е. не изписвате съкращенията ЕООД/ООД.

След което следва да попълните името на вашата фирма което предварително сте проверили, за да не стават грешки, но на латиница и тук трябва вече да впишете правната й форма.  

В следващите полета ще трябва да попълните адреса на управление на фирмата и адреса за кореспонденция с НАП, който трябва да бъде същия.

На предмет на дейност изписвате същият този предмет на дейност, който сте вписали вече в вашият Учредителния акт/Дружествения договор.

Полето „Основна дейност по КИД” в този момент не е задължително за попълване. За преминаване на следваща стъпка отметнете „Запиши и продължи”.

Основни обстоятелства 2

Следващата стъпка е озаглавена „Основни обстоятелства 2”.

Където:

 • В поле “Управители” се въвеждат име и ЕГН на управителя на дружеството. При въвеждане на повече от един управител, е задължително да посочите начинът на представляване (“заедно”,”‘поотделно” или “по друг начин”, като в този случай са посочва по какъв друг начин се осъществява).
 • Посочете датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, и условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството.
 • При попълване на данните за съдружниците, полето за размер на дяловото участие не е задължително.

В случая тук ако Вашата фирма е ЕООД, в прозореца, който Ви се отваря попълвате само точка 7, т.е. това са името на управителя на фирмата и неговото ЕГН.

Не попълвате точки 11, 16 и 17 ако фирмата е ЕООД.

Ако пък фирмата сте решили да е с повече от един собственик ООД, попълвате освен точка 7, също и точка 11.  В точка 7, ако има повече от един управител с бутона „Добави управител” можете да добавите още полета, в които да впишете данните на всички управители.

В точка 11 вписвате начин на представляване на дружеството, т.е. дали е заедно от всички управители, дали и поотделно или по друг начин.

С бутона „Запиши и продължи” преминавате на следваща стъпка, която е основни обстоятелства 3.

Основни обстоятелства 3

В този случай, в стъпка 3 „Основни обстоятелства 3” ако Вашата фирма е ЕООД трябва да попълните само точка 23 „Едноличен собственик на капитала.” – вписвате името, ЕГН-то на управителя и държавата.

Ако фирмата е ООД попълвате само точка 19 „Съдружници”. С бутона „Добави съдружник” можете да добавите още полета, в които да впишете всички съдружници.

И при регистрация на ЕООД, и при ООД точки 24 и точка 27 не се попълват при първоначална регистрация, т.е. оставяте ги празни на този етап. Можете да преминете на следваща стъпка със бутона „Запиши и продължи”.

Капитал

В следващата стъпка, „Капитал”, вписвате размера на капитала в точка 31 и същата стойност вписвате и в точка 32, тъй като стойността на капитала от точка 31 всъщност е внесения капитал.

По точка 33 се попълват, само ако имате и непарични вноски. За преминаване на следваща стъпка отметнете „Запиши и продължи”.

„Приложения” е последната стъпка, в която попълвате и прикачвате документи. Най – напред отметнете полето, че сте съгласни да получите отказ по електронен път и въведете валиден имейл адрес, на който евентуално да получите въпросния отказ.

На „Адрес на територията на страната” попълнете седалището и адреса на управление на фирмата или можете да маркирате бутона „Извлечи адрес на управление на търговеца” и адресът, попълнен в стъпка „Основни обстоятелства 1” автоматично ще се прехвърли и тук.

Следва да приложите всички документи, които сте подготвили още в началото. Това са:

 • Учредителният акт/Дружественият договор;
 • Решението на едноличния собственик на капитала/Протокола от Общото събрание на съдружниците;
 • Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър;
 • Декларация по чл. 141, ал. 8 от Закона за Търговския регистър;
 • Декларация по чл. 142 от  Закона за Търговския регистър;
 • Документ за внесен капитал и Документ за платена държавна такса.

На „Описание. Приложения” с падащото меню можете да изберете част от документите, които прилагате. Казваме част, тъй като не всички фигурират в там.

Документи

В списъка ще намерите:

 • Учредителният акт/Дружественият договор
 • Протокол от редовно/извънредно общо събрание
 • Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър
 • Документ за внесен капитал и Документ за платена държавна такса.

Имайте предвид, че Декларацията по чл. 13, ал. 4 там е озаглавена като Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове. Избирате например Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав, с бутона „Прикачи” прикачвате Учредителният акт/.

Дружествения договор и накрая с иконата на дискетата запаметявате прикаченото. Повтаряте тези действия за всеки един документ, който трябва да прикачите.

Има и няколко документа, които няма да намерите в списъка с падащото меню.

 • Това са  Решението на едноличния собственик на капитала
 • Декларацията по чл. 141, ал. 8 от ЗТР
 • Декларация по чл. 142 от ЗТР.

Затова, когато стигнете до тяхното прикачване, изберете от падащото меню опцията „Друг:”, след това в полето „Наименование” напишете собственоръчно името на документа, който прикачвате и прикачете документа по същата процедура, упомената по – горе.

При повече управители

 Напомняме Ви, че ако Вашата фирма е ООД и има повече от един управител трябва Нотариално завереното съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя, Декларацията по чл. 141, ал. 8 от ЗТР, Декларацията по чл. 142 от ЗТР и Документа за внесен капитал да прикачите за всеки един от управителите.

Накрая след като сте прикачили всички документи, маркирайте „Запиши и продължи” и ще Ви прехвърли в последната стъпка.

В нея виждате в обощен вид цялата въведена до момента информация по всяка една от стъпките. С бутона „Подписване” Вие подписвате електронно онлайн заявлението и го изпращате.

Честито вие открихте вашата нова фирма сами и напълно безплатно!

Ако всичко ви се вижда много объркано и трудоемко при регистрация на фирма онлайн, за да не допускате грешки за които да плащате двойно свържете се с нас.


Scroll Up