Доброволна регистрация по ДДС

Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма

Rate this post

Доброволна регистрация по ДДС е въпрос който вълнува и касае всеки собственик на новорегистрирана компания или в момента му предстои да открие своята нова фирма. Множество са въпросите относно осигурителните задължения, възникващи със стартиране на дейност, данъчните казуси са другият елемент, който се нуждае от прецизен анализ.

Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма

Законът за ДДС е един от най-важните и ключови закони(нормативни актове), с които ще трябва да се съобразявате като данъчно задължено лице, установено на територията на България и извършващо облагаеми доставки от 20% на стоки или услуги.

Регистрацията по ЗДДС съгласно разпоредбите възниква като задължение при определени условия, но може да бъде направена и доброволно. свържете се с нашата счетоводна кантора в София или Благоевград, за повече информация за безплатна консултация с нас.

Праг за регистрация по ДДС


Когато основанието за регистрация е чл.96, ал.1 от ЗДДС – всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.


Когато основанието за регистрация е чл.96, ал.9 от ЗДДС – Всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, за които данъкът е изискуем от получателя, е длъжно в 7-дневен срок преди датата, на която данъкът за облагаемата доставка на стока или услуга става изискуем, освен когато е на лице основание за регистрация по чл.97, 97б и 98.


Когато основанието за регистрация е чл.97, ал.1 от ЗДДС – не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие. Независимо от облагаемия оборот по чл. 96 на регистрация по ЗДДС подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка и получателят по тази доставка не е регистрирано по ЗДДС лице;


Когато основанието за регистрация е чл.97а, ал.1 и 2 от ЗДДС – не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем. На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал 2.

На регистрация по ЗДДС подлежи и всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.


Когато основанието за регистрация е чл.97б от ЗДДС – не по-късно от 10-я ден на месеца, следващ датата на данъчното събитие на първата доставка. В случаите, при които лицето е подало заявление за регистрация по чл.154, ал.2 от ЗДДС или е подало заявление за прилагане на режим в съюза или режим извън съюза в друга държава-членка и е получило отказ за регистрация за прилагане на някой от тези специални режими срокът за подаване на заявление за регистрация е не по-късно от 7-я ден от датата на получаване на отказа, съответно от датата на извършване на първата доставка след преустановяването на прилагане на режим.

Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма
Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма


Когато основанието за регистрация е чл.98, ал.1 от ЗДДС – не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата по чл.20, ал.2, т.2 от ЗДДС. Когато мястото на изпълнение на доставката по чл. 20, ал. 4 от закона е на територията на страната, лицата са задължени да подадат заявление за регистрация не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката или от получаване на авансовото плащане.


Когато основанието за регистрация е чл.99, ал.1 от ЗДДС – не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв.


Когато основанието за регистрация е чл.132 от ЗДДС – 7 дневен срок от вписването на обстоятелството по чл.10, ал.1 в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или вписване в регистър БУЛСТАТ.


При смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице или физическо лице – едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет регистрацията по чл.132а, ал. 1 от ЗДДС се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от приемане на наследството по чл. 49 и 51 от Закона за наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя.


При неперсонифицираните дружества, в които участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице, регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, а когато съдружникът се регистрира по ЗДДС след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.

Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма


При доброволна регистрация срок няма.
Заявлението за регистрация се подава по образец и трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона в зависимост от основанието за регистрация:

справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия – за регистрация по чл. 96, ал. 1, включително и с оборот, формиран по реда на ал. 10, чл. 100, ал. 1 и чл. 132а от закона, а когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът по чл. 96, ал. 1 от закона

Облагаем оборот за регистрация по ДДС

  • справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.
  • удостоверение от компетентните данъчни власти за актуална данъчна регистрация в чужбина на чуждестранното лице и превод от него
  • нотариално заверен в страната договор между чуждестранното лице и акредитирания представител.
  • копие от документите за самоличност на акредитиран представител
  • документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ регистрация за целите на ДДС в друга държава членка
  • документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ, че същите са уведомени, че лицето желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната


Резултат от подаването
Прието/отхвърлено заявление.
Заявлението, като електронен документ, се счита за подадено, ако е подписано с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес.
При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде ново, отговарящо на изискванията заявление

В седем дневен срок от подаване на заявлението се извършва проверка относно наличието на основания за регистрация на лицето по ЗДДС.

Свържете се с нас за безплатна консултация и регистрация по ДДС на нова фирма: 0899 85 75 00

След проверката се издава Акт за регистрация по ЗДДС или мотивиран отказ.

При връчване на Акт за регистрация, лицето се регистрира по ЗДДС.

Санкции
Санкцията за неподаване на заявление за задължителна регистрация е глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.

Кога се регистрира фирма по ДДС?

В чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е регламентирано изискване при достигане на определен облагаем оборот да се извърши регистрация по закона в 7-дневен срок. Прагът, който е определен, е 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Тук е важно да се отблежи, че задължението за подаване на заявление за регистрация възниква дори когато оборотът е бил вече достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително настоящия.

В последващите алинеи на същия член 96 е описано какви суми включва и какво не включва облагаемият оборот. В чл. 97, чл. 97а, чл. 97б, чл.98 и чл. 99 на ЗДДС са изброени и специфични случаи, при които регистрацията по ДДС е задължителна.

Регистрация на фирма в Пловдив

За да бъдете сигурни, че не сте порпуснали срока за задължителната регистрация при възникване на някое от обстоятелствата, изискващи такава, собственикът на компания е добре да разчита на своят счетоводител или да се обърне към опитен експерт в областта, която да спести на бизнеса финансови последици, от закъснение или неспазване на финансови последици.

Доброволна регистрация по ДДС, какво трябва да знам?

Прочетете също и за възстановяване на ДДС от чужбина, страни от ЕС!

Задължителната, регистрация по ДДС може да бъде направена , след като сте направили вашият добре преценен избор още в началото, преди да регистрирате фирма. Правото на доброволна регистрация на фирма е регламентирано в чл.100 на закона за ДДС. До колко тя ще е полезна и необходима при отриване на нова фирма и дали би донесла някакви негативи е въпрос, който трябва да бъде разгледан индивидуално за всеки отделен бизнес и бранш и всичко зависи от вас и това как ще се консултирате съв вашият счетоводител или счетоводна къща.

След регистрация на вашата нова фирма, доброволната регистрация по ЗДДС е разумно решение когато предполагате скорошно достигане на оборот от 50 000 лв.

Регистрация на фирма във Варна

Ако сте планирали следващите 6 месеца до 1 година вашите обороти да достигнат прага от 50 000лв., мислите че ще ще придобивате или доставяте услуги в Европейския съюз в недалечно бъдеще, е по-разумно да се регистрирате доброволно веднага. По този начин ще си спестите подробната данъчна проверка при регистрацията по ЗДДС.

За доброволна регистрация по ЗДДС е добре да се помисли и когато бъдещата дейност на фирмата ще е свързана със закупуване или предоставяне на стоки или услуги от и на регистрирани по закона лица, тоест ще се получават и издават данъчни фактури.

Регистрация по ЗДДС на нова фирма би била добро решение и ако дейността на дружеството предполага инвестиция в дълготрайни активи с висока цена (закупуване на скъпоструващо обзавеждане, недвижими имоти, автомобили, машини, оборудване и т.н.).

Счетоводни услуги при регистрирани дружества по ДДС
Счетоводни услуги при регистрирани дружества по ДДС

Счетоводни услуги при регистрирани дружества по ДДС

Наред с преимуществото да бъде възстановен или приспаднат платеният от компанията данък – ДДС, регистрацията води със себе си изискването за водене на счетоводна отченост. В този случай регистрираните по ЗДДС лица имат задължение да подават ежемесечни справки-декларации.

Заедно със водените отчетни регистри, като при това трябва да се спазват стриктно сроковете до 14-то число на всеки месец, за предхождащия.

Много важно е и коректното отразяване на издадените и получените данъчни документи (фактури, кредитни известия и т.н.) също е изключително важно и ще спести на фирмата заплахата от финансови санкции за неспазване на нормативните разпоредби.

Дерегистрация по ДДС

Регистрация на фирма в Бургас

Един много голям процент на приходите в нашата държава идва от ДДС-то, то зарежда държавната хазна, което е и основният момент за данъчни измами и прави събираемостта му за внимание на данъчните. Това води до по – силен контрол към дейността на задължените лица.

Съответно проверките който НАП правят са чести и стриктни и това налага прецизност при водене на счетводството. НАП прави проверка при възстановяване на ДДС от държавата на фирмата която го изисква.

Отговорността на счетоводителите е голяма, особено когато се обслужват фирми и дружества регистрирани по ДДС , което от своя страна обособява и по-високата цена на услугата. Разходите за счетоводство често са считани за ключов недостатък на регистрацията по ЗДДС, но когато тя е необходима, инвестицията в професионално обслужване често е най-доброто решение.

Регистрация на фирма в Перник

Кога ДДС регистрацията не е необходима?

Всеки бизнес си е със своите специфики и изисква да се направи анализ преди да се пристъпи към регистрация по ЗДДС или да се забави на този етап, ако това е по-добрият вариант, изброяваме някои случая, в които, при условие, че не е налична някоя от нормативно определените предпоставки за регистрация, тя би била по-скоро утежнение за фирмата.

Определено не е изгодно доброволна регистрация по ЗДДС, ако вашата компания е микропредприятие, което предлага стоки или услуги на физ. лица или на други фирми нерегистрирани по ДДС. Много често при тази ситуация, за да запази крайните си цени за клиентите си на достъпна цена, регирираната по ДДС фирма трябва да се лиши от част от печалбата си.

Задължителна регистрация по ДДС 2022 и 2023 г.

Регистрация на фирма в Русе

Ако бъдещата дейност на новорегистрираното дружество предполага работа с доставчици на стоки, материали и услуги, които не са регистрирани по ЗДДС (занаятчии, малки производители, физически лица и т.н.), то заплатените цени ще бъдат без начислено ДДС и съответно предимството да бъде приспаднато или възстановено такова отпада като мотив за доброволна регистрация.

Искате да бъдете сигурно, че ще вземете най- правилното решение направете вашето запитване и ще бъдете консултирани.

Каква фирма да регистрирам в България?