Кои лица подлежат на вписване в Регистър БУЛСТАТ

Rate this post
вписване в Регистър БУЛСТАТ

На вписване в регистъра подлежат:

 • Юридическите лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 • Клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел.
 • Търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите.
 • Чуждестранни юридически лица:
  • които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект
  • чието ефективно управление е на територията на страната
  • които притежават недвижимо имущество в страната

Вижте актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

 • Неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите, включително тези, организирани по занаятчийски начин и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
 • Други лица извън посочените в т. 1 – 5, които са осигурители и не са физически лица.
 • Клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 4 и 6, както и поделенията на вписаните в търговския регистър търговци.
 • Физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност.
 • Чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:
  • извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект
  • притежават недвижимо имущество в страната
  • са осигурители
  • други физически лица – осигурители

В регистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Чуждестранните лица от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяващи стопанска дейност в страната единствено при условията на свободно предоставяне на услуги, не се вписват в регистър БУЛСТАТ.

За вписване на нов субект в регистъра се събират такси, посочени в чл. 8, ал. 1 от Тарифата за държавните такси събирани от Агенцията по вписванията.

Регистрация на фирма в Пловдив

Как се подават заявления в Регистър БУЛСТАТ

Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец.

Образците на заявления се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

Заявлението съдържа:

 1. Данни за заявителя
 2. Данни за лицето, за което се иска вписване или заличаване
 3. Обстоятелствата по чл. 7 от Закона за Регистър БУЛСТАТ, подлежащи на вписване за съответното лице
 4. Подпис на заявителя

Регистрация на фирма във Варна

Вписване и заличаване могат да се заявяват от лицето по т. 3, съответно от негов законен представител, адвокат с изрично пълномощно или пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. При промяна в представителството обстоятелствата се заявяват от новия представляващ.

Към заявлението се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства, подписана от заявителя.

Заявленията на хартиен носител се подават в териториалните звена на Агенцията по вписванията, които са по седалищата на окръжните съдилища.

При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя.

Заявления могат да се подават по електронен път на адрес www.bulstat.bg  .


Необходими документи

Към заявлението лицата, съобразно своя статут представят:

 1. Препис от съдебно решение или друг документ, както следва:
  • Юридическите лица – акт за създаването им и акт, определящ лицето, което ги управлява и/или представлява.
  • Търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите – документ за регистрация в Българската търговско-промишлена палата.
  • Чуждестранните юридически лица по чл. 3, ал. 1, т. 5 от Закона за Регистър БУЛСТАТ – документ, удостоверяващ извършването на дейност на територията на Република България; легализиран документ, удостоверяващ възникването и представителството на чуждестранните юридически лица в съответната страна.
  • Неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване – дружествения договор, съответно удостоверението за вписване в Националната агенция за приходите.
  • Клоновете и поделенията по чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за Регистър БУЛСТАТ – акт, удостоверяващ създаването им и определящ лицето, което ги управлява и/или представлява.
  • Други лица извън посочените в букви „а“ – „д“, които са осигурители – документи за легитимация и/или доказващи извършването на определена дейност, когато такива се изискват от закона.

Регистрация на фирма в Бургас

 1. Документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Документите се представят в оригинал, заверен от заявителя препис или нотариално заверен препис.

Физическите лица, независимо от различните основания за вписване, могат да имат само една регистрация.

Често задавани въпроси за регистър БУЛСТАТ

1. Невъзможност да се прикачи подписаният файл на генерираното PDF заявление

Разрешения формат на файла, който се прикачва е .p7m или .p7s. Потребителят трябва да подпише сваления формуляр (pdf заявление) с електронен подпис на своя компютър, чрез стандартно приложение за подписване на електронни документи, в зависимост от доставчика на електронния подпис. Например Combo Lite (B-Trust), InfoNotary e-Doc Signer (InfoNotary), DSTool (StampIt).

Каква фирма да регистрирам в България?

2. Не може да се отвори файлът на прикачения мотивиран отказ или дадено указание

С помощта на приложение за подписване на електронни документи, в зависимост от доставчика на електронни подписи [например: Combo Lite (B-Trust), InfoNotary e-Doc Signer (InfoNotary), DSTool (StampIt)], се извлича файлът съдържащ указанието/отказа, който може да бъде отворен с Microsoft Word.

3. При справка не се визуализира резултат

Разрешете изскачащите прозорци (Pop-ups) на браузъра от Настройки (Tools), опреснете страницата и заявете справката отново.

Изтоник: https://www.registryagency.bg/