Регистрация по ЗДДС

Rate this post

Физическите лица не са ли освободени от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)?

Кога да се регистрирам по ЗДДС? Данъчният закон не прави разлика между физически и юридически лица (тоест между граждани и фирми) по повод регистрацията по ЗДДС.

Вижте също и Възстановяване на ДДС от ЕС

Според закона, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Тоест в този кръг на т. нар. задължени лица попадат и физическите лица, ако извършват независима икономическа.

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

Какво означава да извършва независима икономическа дейност?

Икономическа дейност според закона е дейността на производители, търговци и всички лица, предоставящи услуги. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

Прочетете също и възстановяване на ДДС от ЕС

В закона няма точни критерии за това какво означава дейността да се осъществява редовно или по занятие. Преценка за това може да бъде направена при разглеждане на всички факти и обстоятелства за всеки конкретен случай. Кога да се регистрирам по ЗДДС?

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Например:

– Когато при продажба на недвижими имоти физическо лице предприема активни действия за продажбата им, надхвърлящи обикновеното управление на личното имущество, като използва средства, подобни на тези, използвани от търговец, същата се счита за независима икономическа дейност.

– Доходите от предоставени консултантски услуги също се считат за доходи от независима икономическа дейност.

Кога трябва да се регистрирам по ЗДДС?

Физическо лице трябва задължително да се регистрира когато облагаемия му оборот достигне 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. В този случай лицето е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация.

Регистрация на фирма в Пловдив

Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

В облагаемия оборот се включват всички доходи на физическото лице от независимата му икономическа дейност.

 Така например не се доходи от независима икономическа дейност възнагражденията, които физическото лице получава под формата на възнаграждение от трудов договор. 

Как става регистрацията по ЗДДС на физическо лице?

Не се отличава по никакъв начин от тази на юридическото. В 7 дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало прага от 50 000 лв. оборот, физическото лице е задължено да подаде заявление за регистрация в териториалната структура на НАП по постоянен адрес.

Регистрация на фирма във Варна

Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Кога става регистрацията по ЗДДС?

В 7 дневен срок от постъпване на заявлението НАП извършва проверка на основанието за регистрация. След приключване на проверката, отново в 7 дневен срок органите по приходите на НАП издават акт, с който се извършва регистрацията или мотивирано се отказва извършването й.

За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация. 

Какво става след регистрацията по ЗДДС?

След като се регистрирате по ЗДДС, вие сте задължен да водите счетоводна отчетност, да издавате фактури за предоставените услуги, продадени стоки. Освен това имате задължение месечно да подавате т. нар. ДДС декларация пред НАП. В същото време обаче, получавате право на данъчен кредит.

Това е сумата на данъка, която като регистрирано лице по ЗДДС имате право да приспаднете от ДДС-то, платено за получените стоки или услуги. Това е сумата на данъка, която като регистрирано лице по ЗДДС имате право да приспаднете от данъчните си задължения за получените стоки или услуги по облагаеми доставки.

Регистрация на фирма в Бургас

Кога мога да се дерегистрирам по ЗДДС?

Когато облагаемият ви оборот падне под 50 000 лв. за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. В случаите, когато регистрацията по ЗДДС е по избор, не може да я прекратите по-рано от 2 години от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията. 

Изтоник: https://nap.bg/