Какви инвестиции се считат за безрискови

Rate this post

Напоследък терминът „безрисков” стана, ако не синоним на понятието „измама”, то определено се превърна в част от рекламата на измамни схеми за изпомпване на пари от лековерни граждани. Ако отворите учебник по финанси, ще прочетете за „безрискови“ лихвени проценти и „безрискови“ ценни книжа. Нека разгледаме този сложен въпрос.

Да дефинираме понятията

Инвестиции – влагането на капитал с цел реализиране на печалба.

Какви инвестиции се считат за безрискови
Какви инвестиции се считат за безрискови

Икономическата печалба е печалба, която отчита не само всички разходи, но и алтернативни разходи. Това трябва да се изясни веднага.

И така, какъв вид инвестиция може да се счита за безрискова?

Нека се съгласим, че всичко, което се случва в живота, носи риск. Инвестициите винаги носят поне следните видове риск:

Кредитният риск е рискът от неизпълнение. Рискът кредиторът да не плати дълг. 

Пазарният риск е рискът от промени в пазарните цени на инвестиционните инструменти. Можете да закупите акция за 100 лева (или долара), за да получите 20 лева дивиденти върху нея за 3 години подред и след това искате да излезете от инвестицията, а пазарната цена на акцията е 60 лева. Това е пазарен риск за вас.

Ликвидният риск е рискът да не можете да превърнете инвестицията си в реални пари, които могат да бъдат използвани за плащане на храна в супермаркет.

Оперативният риск  е свързан повече с реалния бизнес, отколкото с инвестициите. При инвестициите може да се посочи като аналог рискът, свързан със забавянето на обработката на поръчките за продажба на ценни книжа, което доведе до още по-големи загуби при рязко понижаване.

Инфлационен риск – този риск е свързан с алтернативни разходи и означава потенциална загуба на покупателната способност на парите в реално, а не в номинално изражение. 

Следователно няма безрискови инвестиции. Има инвестиции, при които определени видове риск са минимални или липсват исторически, като рискът от неизпълнение на съкровищните облигации. Но това не означава, че изобщо няма риск. Фактът, че често се пише в учебниците по финанси, не прави подобни инвестиции безрискови.

Източник: pss.bg