Как да намалим законно годишния си данък?

Rate this post
 Данъчни облекчения и преференции за физически лица

В момента тече данъчната кампания за доходите получени през 2014 година, а срокът за подаването на годишните данъчни декларации от физическите лица и довнасянето на данъка по тях е до 30 април 2015 година.

Съществуват напълно законни начини да намалите данъка си за 2014 година, като ползвате различни данъчни облекчения и преференции. Всички те са регламентирани в Закона за облагане на доходите на физическите лица.

Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация, като в зависимост от случая понякога е необходимо подаване на допълнителни документи. Най-общо данъкът върху доходите на физическите лица е плосък, като неговата ставка е 10%. Част от доходите се облагат авансово през годината още при изплащането им – например работодателят удържа авансово дохода по трудови правоотношения, лицата работещи за своя сметка внасят авансово данък през годината за първите три тримесечия, както и в други случаи. С годишната данъчна декларация се определя общата годишна данъчна основа и сумата на довнасянето на годишния данък. Общата годишна данъчна основа може да се намали с предвидените в закона данъчни облекчения.

Отстъпка от данъка при подаване на годишната декларация с електронен подпис или ПИК

Можете да ползвате 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне, ако подадете своята декларация по електронен път (чрез електронен подпис или ПИК, издаден от НАП) и ако платите дължимото към бюджета в срок до 30-ти април. Посочената отстъпката се ползва при условие, че няматe подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.

Връщане на платения данък за доходи на минималната работна заплата

Можете да върнете платения от вас данък през 2014 година, ако доходът ви от трудови правоотношенията през годината е до 4080 лева и нямате получени никакви други доходи. За съжаление, както сме разисквали и преди, текстовете на закона, приети в края на 2013 година оставиха повечето бедни без възможност за ползване на това облекчение.

Данъчно облекчение за млади семейства

Можете да ползвате данъчно облекчение за млади семейства, като приспаднете от сумата от общата годишна данъчна основа направените през 2014 година лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от Вас и/или от съпруга/та Ви, с който/която имат сключен граждански брак;
2. Вие и/или съпругът/ата не сте навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през 2014 година.

Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение по ал. 1 може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

Можете да намалите до 10% годишната си данъчна основа с направените през 2014 година лични вноски за допълнително доброволно осигуряване. С още 10% можете да намалите годишната си данъчна основа с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“.

Важно е да се знае, че по подобен начин, ако направите вноските си чрез работодателя, може да намалите до 10% месечната си данъчна основа с внесените от вас през месеца суми по лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, както и до 10% с лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“.

Данъчно облекчение при закупен стаж за пенсиониране

Ако сте си закупили стаж за пенсиониране през 2014 година, то общата Ви годишна данъчна основи се намалява с внесените от Вас осигурителни вноски по закупения стаж. Осигурителен стаж можете да си купите за:
1. времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;
2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.
3. времето, за което сте навършили възрастта за придобиване право на пенсия, но не Ви достигат до 5 години осигурителен стаж.

За да си закупите стаж трябва да направите вноски, които се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се към датата на плащане на вноските (за 2014 и 2015 година този доход е 420 лева). Осигурителната вноска за е 17,8% върху 420 лева. Тоест сумата на осигурителните вноски за 1 месец “закупен” осигурителен стаж през 2014 и 2015 година е 74,76 лв. Калкулатор осигуровки самоосигуряващо се лице.

При 50% и повече намалена работоспособност

Ако сте инвалид, трябва да знаете, че общата годишна данъчна основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, се намалява със 7920 лв. А чрез работодателя си може да намалите месечната си данъчна основа с 660 лв. Неработоспособностт а трябва да е определена с влязло в сила решение на компетентен орган.

Данъчно облекчение за дарения

Ако сте дарили през 2014 година, също може да спестите данъци. Но има определен списък с организации, на които дарението ще се счита за данъчно облекчение. Общата годишна данъчна основа се намалява с направени през годината дарения, както следва:

1. до 5% на сто, когато дарението е в полза на:
а) здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за здравето;
б) лечебни заведения;
в) специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика;
г) специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета;
д) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
е) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
ж) регистрирани в страната вероизповедания;
з) специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
и) Българския Червен кръст;
к) културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
м) фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
н) комуни за лечение на наркозависими;
о) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

2. до 15% за дарение за културата;

3. до 50%, когато дарението е в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или Център „Фонд за асистирана репродукция“.

Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от сумата от общата Ви годишна данъчна основа. Данъчно облекчение за дарения се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените организации и лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Източник: www.nap.bg