Данъчен кредит

Rate this post

Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит

Данъчен кредит
Данъчен кредит

Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за получени от него стоки или услуги по облагаема      доставка или от внос; за извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното      събитие  за облагаема доставка;  и за  изискуемия от него данък като платец на данъка по глава осма от ЗДДС.

Условия на правото на приспадане на данъчен кредит:

 • Данъкът трябва да е начислен за получени от лицето стоки или услуги по облагаема доставка
 • Стоките или услугите трябва да бъдат използвани за целите на облагаемата дейност
 • Лицето трябва да притежава данъчен документ, в който данъкът да е посочен на отделен ред; митническа декларация, в която лицето е посочено като вносител, и данъкът е внeсен; или е издаден протокол от него и данъкът е самоначислен в случаите по глава осма от ЗДДС
 • Данъкът трябва да е изискуем на ниво лице-платец на данъка
 • Правото на приспадане на данъчния кредит трябва да бъде упражнено през данъчния период на възникване на това право на приспадане, или в един от следващите три данъчни периода
 • Правото на приспадане на данъчния кредит да не е изрично изключено от ЗДДС

Условия за документиране на доставките – реквизити на фактура

Реквизити на фактурата:

 • Дата на издаване на фактурата;
 • Номер на фактурата – десетразряден;
 • Идентификация на получателя и доставчика: име и адрес; идент. № по чл.94, ал.2, (съответно номера по чл. 84 от ДОПК – за нерегистрираните по ЗДДС лица);
 • Точни характеристики на доставката – количество и вида на стоката и вида на услугата;
 • ДДС трябва да бъде упоменат поотделно във фактурата за всяка отделна стока или услуга;
 • Единична цена без данъка и данъчна основа на доставката;
 • Размер на ДДС и приложима ставка, когато е нулева-основания за прилагането й, както и основание за неначисляване на данък;
 • Обща сума с включен ДДС;
 • Сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка;
 • Размер на предоставените търговски отстъпки и намаления , ако те не са включени в единичната цена.
 • Датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането
 • При вътреобщностна доставка във фактурата трябва да фигурират вътреобщностните идентификационни номера за целите на ДДС на доставчика и на придобиващия и основание за прилагането на нулева ставка .

Приспадане на данъчен кредит в случай на изменение на данъчната основа

Анулиране на данъчни документи

Данъчната основа се променя при  изменение или разваляне на доставка чрез издаване  в 5-дневен срок от възникване на съответното обстоятелство на  дебитно известие – при увеличение на данъчната основа или на кредитно известие – при намаление на данъчната основа или при разваляне на доставки.

Доставчикът следва да отрази издадените от него данъчни документи (известието) в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени.

Получателят на доставката е длъжен да отрази получените от него дебитни известия в дневника за покупки най-късно до третия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, а кредитните известия – в данъчния период, през който са издадени.

Данъчният документ се анулира, когато е погрешно съставен или поправен, включително при неначисляване на данък във фактурата/ известието, въпреки че е следвало да бъде начислен, или при начисляване на данък във фактура/ известие, въпреки че не е следвало да бъде начислен.

Анулирането се извършва чрез съставяне на протокол за анулирането за всяка от страните, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя. Протоколът следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.116, ал.4 от ЗДДС.

Протокол може да не се издава, когато датата на издаване на анулирания документ съвпада с датата на издаване на новия документ (чл.81, ал.4 от ППЗДДС).

Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява въз основа на издадения нов данъчен документ и при условие че лицето притежава протокол по чл.116, ал.4 от ЗДДС.

Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен  кредит

Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато съответният ДДС стане изискуем при лицето-платец на данъка.
Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите три данъчни периода. Това право не може да бъде упражнено на базата на следващите справки – декларации след изтичане на тримесечния период.

Право на приспадане на частичен данъчен кредит

Регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.

Корекции на ползван данъчен кредит

Извършване на корекции на ползван данъчен кредит в посока намаление

 • При изменение на данъчната основа, разваляне на доставката, промяна на вида на доставката, както и при анулиране на документ;
 • При приспаднат данъчен кредит (изцяло или частично) за стоки и услуги, които впоследствие се използват за извършване на освободени доставки и доставки или дейности без право на данъчен кредит;
 • При безвъзмездни вътреобщностни доставки;
 • При изцяло приспаднат данъчен кредит, за стоки или услуги, които впоследствие се използват както за извършване на доставки с право на данъчен кредит, така и за доставки и дейности без право на данъчен кредит и лицето не може да определи каква част от стоките или услугите се използват за доставки с право на данъчен кредит и за доставки без право на данъчен кредит;
 • При унищожаване, брак и липси на стоки, за които при производството, закупуването или придобиването им  изцяло или частично е приспаднат данъчен кредит.

Извършване на корекции на ползван данъчен кредит в посока увеличение

 • При частично приспаднат данъчен кредит за стоки или услуги, които впоследствие се използват единствено за извършване на облагаеми доставки.

Източник: НАП