Кодекс на труда

Промените в Кодекса на труда влязоха в сила

С промените се въвежда и нов вид трудови договори – за краткотрайна сезонна селскостопанска работа Отменя се задължението на работодателите да изготвят графици за платените отпуски на работниците и служителите си. Промяната е част от пакета поправки в Кодекса на труда, които влизат в сила с обнародването им в бр. 54 на „Държавен вестник“ от днес, […]

Промените в Кодекса на труда влязоха в сила Read More »

Губят ли се неизползваните дни от платения отпуск?

До 31 декември всяка фирма трябва да изготви график за използване на отпуските през следващата календарна година. Ако не сте го направили – побързайте, преди Инспекция по труда да извърши проверка. Това изискване бе въведено с промени в Кодекса на труда от 2010 година, които предвидиха и нови правила за ползване и отлагане на дните

Губят ли се неизползваните дни от платения отпуск? Read More »

Прехвърляне на отпуск в следващи години

В тази статия ще дадем становище за това дали трябва да се прехвърлят в следващата година само 10 дни от платения годишен отпуск и дали при положение, че цялата или част от отпуската не е ползвана през годината, служителят ще ги загуби и ще може да ползва само 10 работни дни от нея.   Това

Прехвърляне на отпуск в следващи години Read More »

Кодекс на труда

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет и цел Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. (2) (Нова – ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само

Кодекс на труда Read More »