Осигуровки за фрийлансър

5/5 - (1 vote)

Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Регистрация на самоосигуряващи се лица и вписване на данни за вида на осигуряване /включително по електронен път/ – № 818

Приемане на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице по образец.

Свържете се с нас за консултация, ако всичко Ви се вижда твърде сложно или искате всичко да ви е наред, а вие да се фокусирате върху дейността Ви!

Кой подава осигуровките за фрийлансър или свободна професия?

Заявители на услугата са самоосигуряващите се лица – физическите лица, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка (чл. 5, ал. 2 КСО) – тези по чл. 4, ал. 3, т. 1-4 КСО – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци, земеделски стопани, избрали този ред на облагане (изброени в чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ), земеделски производители, тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност (чл. 1, ал. 1 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/).

Осигуровки за фрийлансър
Осигуровки за фрийлансър

Срок за подаване

В 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице. В случай, че декларацията не се подаде в 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаване на декларация по ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.

Как и къде подаваме?

Декларацията може да се подаде на място в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или през портала за предоставяне на електронни услуги на НАП. Когато декларацията е подадена в некомпетентна дирекция, същата се препраща в компетентната ТД, за което лицето се уведомява.

Настоящата услуга се предоставя от съответната компетентна ТД/офис на НАП по постоянен адрес на физическото лице, включително и едноличните търговци. При приемане на декларацията се издава входящ номер. Отказ от приемане на документа се извършва само, когато не е подписан, не се подава от надлежно упълномощено лице или не съдържа данните за идентификация – името на лицето, единния граждански номер или личен номер на чужденец.

Декларацията може да се подава по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП), през портала за предоставяне на електронни услуги на НАП.

Резултат от подаването

Приета или отхвърлена декларация на самоосигуряващо се лице.

Декларира се начало на периода, в който лицето ще внася осигурителните си вноски за своя сметка.

При подаване по електронен път:

 • Подателят получава автоматично съобщение с входящ номер.
 • Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес в уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП.
 • При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК,  в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.
Осигуровки и данъци за фрийленсър
Осигуровки и данъци за фрийленсър

Санкция

Лицата, неподали или неподали в срок декларация за самоосигуряващо се лице, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

При повторно нарушение се налага глоба от 500 до 2000 лв. или имуществена санкция в размер 1000 лв. за всеки отделен случай, но не повече от 10 000 лв.

Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице.

Установяването на нарушенията, издаването на наказателните постановления, обжалването и изпълнението им се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Като лице, което се осигурява само /внасяте осигурителни вноски за своя сметка/ от вас се очаква да се осигурявате социално и здравно. Задължителното осигуряване е уредено в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

 • Задължително социално осигуряване, за което следва да правите своите вноски:
  • държавно обществено осигуряване;
  • учителски пенсионен фонд;
  • допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.)., както и да подавате осигурителни декларации
 • Задължителното здравно осигуряване: дава достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 

Задължени лица

Трябва сами да внасяте /за ваша сметка/ задължителни осигурителни вноски:

1. За социално осигуряване, държавно обществено осигуряване (ДОО) и допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.), както и да подавате осигурителни декларации, ако сте:

 • самоосигуряващи се (регистрирани като упражняващи свободна професия. Такива са нотариуси, адвокати, лекари, медицински специалисти, експерт-счетоводители, регистрирани одитори, независими оценители, застрахователни агенти (по чл.313, ал. 1 от Кодекса за застраховането) и други;
 • упражняващи дейност, за която подлежат на облагане с патентен данък (например занаятчийска дейност) и не са еднолични търговци;
 • извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка. Такива са: дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ;  
 • земеделски стопани (регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители);
 • еднолични търговци;
 • собственици или съдружници в търговски дружества;
 • физически лица, членове на неперсонифицирани дружества и търговци по смисъла на Търговския закон, които не са регистрирани като еднолични търговеци (чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ)

Ако упражнявате трудова дейност на едно от изброените основания, тогава  сте самоосигуряващо се лице и задължителните осигурителни вноски за социално осигуряване и ДЗПО в универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) са изцяло за ваша сметка.

Ако сте съпруг/съпруга на регистриран като упражняващ свободна професия  или занаятчийска дейност, регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител и участвате в упражняваната от него трудова дейност, можете да се осигурявате, като осигурителните вноски за социално осигуряване са изцяло за ваша сметка. Вижте Осигуряване на съпрузите на самоосигуряващи се и земеделци 

Задължителните осигурителни вноски за социално осигуряване и ДЗПО в универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) са изцяло за ваша сметка, но друг има задължение за внасянето и декларирането им ако сте:

 • морско лице;
 • изпратен на работа в чужбина от български посредник;
 • работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;
 • съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат

За здравно осигуряване – трябва да внасяте за своя сметка здравноосигурителните вноски, ако сте:

 • самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (Вижте в текста по-нагоре кои лица са самоосигуряващи се);
 • безработни, които не получават обезщетение за безработица, вижте Здравно осигуряване за безработни;
 • студенти, вижте Здравно осигуряване за студенти:
  • във висши училища, които не са редовна форма на обучение;
  • над 26-годишна възраст във висши училища редовна форма на обучение;
  • докторанти, които не са държавна поръчка и редовна форма на обучение;
 • навършили 18-годишна възраст – за периода от завършване на средно образование до записване във висше учебно заведение или до започване на работа;
 • наети по „граждански договор“ (без трудово правоотношение), ако не са осигурени на друго основание и полученото възнаграждение по договора (от един или повече възложители) за календарния месец е по-малко от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи по Закона за облагане доходите на физическите лица.
 • в неплатен отпуск по тяхно желание, които не подлежат на осигуряване на друго основание по Закона за здравно;
 • морските лица
 • други.

Осигурителен доход за 2021 за самоосигуряващи се и свободни професии

Осигурителният доход е сумата върху, която се изчисляват осигуровките. Определя се всяка година със закон. Вижте Осигурителен доход.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., е  650 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които започват дейност през 2021 г. е също е 650 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е 420 лв

Максималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2021 г. е 3000 лв.

За да заплатят осигурителни вноски върху реално получените доходи от трудова дейност, самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на осигурителния си доход  и годишен осигурителен доход . Това става на база на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ) – Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2020 г.  (Таблица 1 и Таблица 2 за 2020) за периодите на упражняване на трудова дейност в това им качество в рамките на календарната година.
Не се определя окончателен размер на осигурителния доход и годишен осигурителен доход, ако сте:

 • собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица, членове на неперсонифицирани дружества, за които не е възникнало задължение за подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция.

Лица, които не са осигурени на друго основание и внасят само здравноосигурителни вноски за своя сметка, дължат здравноосигурителни вноски авансово върху не по-малко от половината от минималния размер на  осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (т. е. в размер не по-малък от 325 лв.)

В случай, че през годината получате доходи, подлежащи на данъчно облагане (например доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, и/или  доходи от авторски и лицензионни възнаграждения), трябва да извършите годишно изравняване на осигурителния си доход в Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2020 г.  към годишната си данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. В случай, че  нямате доходи, подлежащи на данъчно облагане през годината, не трябва да извършват годишно изравняване.

Размер на осигурителните вноски за фрийлансър / свободна професия

Задължителни осигурителни вноски:

 • 19,8 % за пенсии за родени преди 1 януари 1960 г., както и лицата по чл. 4б от КСО
 • 14,8 % за пенсии за родени след 31 декември 1959 г.
 • 3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”*;
 • 5 % за ДЗПО – Универсален пенсионен фонд за родени след 31 декември 1959 г.;
 • 8% за здравно осигуряване

Вижте таблицата с размерите на осигурителните вноски за 2021 по фондове, видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице.

Внасяне на авансови вноски като свободна професия

През годината правите авансови вноски върху избран месечен осигурителен доход. Този доход трябва да е между минималния и максималния размер за съответната година.

За начините на внасяне вижте Плащане и възстановяване

Веднъж в годината, при подаване на данъчна декларация (по чл. 50 от ЗДДФЛ), подавате и справки за окончателния размер на осигурителния си доход за социално и здравно осигуряване (таблица 1 и таблица 2 съответно), с което правите годишно изравняване. В справките определяте:

 • годишен осигурителен доход за периода, през който сте упражнявали трудова дейност през предходната година – това е разликата между декларирания или установения от органа по приходите облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които сте внесли авансови вноски;
 • окончателен размер на месечния си осигурителния доход за периода, през който сте упражнявали трудова дейност през предходната година – отново трябва да е между минималния и максималния размер за съответната година;
 • окончателен размер на осигурителните вноски.

При подаване на данъчната декларация внасяте и дължимите окончателни осигурителни вноски.

Не определяте годишен осигурителен доход и окончателен размер на дохода и вноските, ако сте:

 • собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица, членове на неперсонифицирани дружества, за които не е възникнало задължение за подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция.

Декларации и заявления

Следва списък на всички декларации, заявления и справки, които трябва да подавате като самоосигуряващи се.

 1. Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност

Подава се задължително:

 • от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО;
 • в 7 – дневен срок от настъпване на едно от гореизброените обстоятелства.

        2. Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба №Н-13 от 2019 г.            

Подава се: 

 • от самоосигуряващите се лица; 
 • до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях, включително и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност.

Важно: В случаите, когато лицата се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване тази декларация може да се подаде и еднократно за годината до 25 февруари на текущата година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари

       3. Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г. 
Подава се:

 • от тези самоосигуряващите се лица, които за определени периоди са внесли авансово задължителните си осигурителни вноски; 
 • до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски и само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.

      4. Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г. 
Подава се:

 • от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО един път годишно;
 • в срока на подаване на годишната данъчна деклереция.

      5. Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО” от Наредба № Н-13 от 2019 г. 
Подава се:

 • от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО /лица, които не са осигурени на друго основание по същия закон, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка;
 • в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване на това основание.

     6. Заявление по чл. 3 (Приложение 8) от Наредба № Н-13 от 2019 г. 
Подава се:

 • от самоосигуряващите се лица: упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, техните съпрузи и др. /изчерпателно изброени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 9 от КСО и/или  по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО/, които желаят да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват.
 • Заявлението може да се подаде във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на осигурителните вноски, с които се погасяват задълженията по КСО и ЗЗО;

     7. Заявление по чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г. 
Подава се самоосигуряващите се лица, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.;

    8. Заявление по чл. 4, ал. 4 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.  Подава се от самоосигуряващите се лица, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.;

   9. Заявление по чл. 3, ал. 4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – подава се от самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване желаят да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране;

  10  Справка за окончателния размер на осигурителния доход (таблица 2) към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – с нея лицата определят окончателния размер на месечния осигурителен доход за съответната година и годишния осигурителен доход
Подава се:

 • срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода, с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска за 2020 г. е до 30 юни 
 • Когато, при откриване на грешка в декларираните данни (чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ), се подава нова декларация след 30 април, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, самоосигуряващото се лице подава еднократно Таблица 2 в срок до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнася. 

Източник: https://nra.bg/