Намалява се административната тежест при осчетоводяването

Най-много промени ще има при малките предприятия и при тези от добивната промишленост Правителството одобри проект на нов Закон за счетоводството и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме. Проектът е изготвен във връзка с въвеждане на европейски директиви в националното счетоводно законодателство. Новият Закон за счетоводството цели намаляване на административната тежест и […]

Намалява се административната тежест при осчетоводяването Read More »