За лицата, които подават информация за доходите на чуждестранни физически лица

Във връзка с попълването на информацията за целите на автоматичния обмен и с оглед точното идентифициране на чуждестранните физически лица,

За лицата, които подават информация за доходите на чуждестранни физически лица
За лицата, които подават информация за доходите на чуждестранни физически лица

следва да се има предвид, че полето, в което се посочват данни за идентификационния номер на лицето, е задължително за попълване. Това поле не следва да се попълва само в случаите, в които чуждестранното физическо лице не разполага с уникален идентификационен номер, като в тези случаи задължително се попълват данни за датата на раждане. Мястото на раждане се попълва в случаите, когато тази информация е налична.

Справка за данъчните номера може да се прави в портала за онлайн проверка на данъчните идентификационни номера на гражданите на ЕС. Порталът е създаден, за да могат лицата, които имат специфични задължения за данъчно отчитане, наложени им от европейско или национално законодателство:

  • да научат повече за националните системи за идентифициране на данъкоплатците, по-специално за системите, използващи данъчни идентификационни номера;
  • да проверят дали синтаксисът (тоест алгоритъма) на даден идентификационен номер е валиден и/или дали структурата му е валидна (в случаите когато липсват спецификации за синтаксиса).

Порталът също така съдържа и информация къде в документите за самоличност на лицата може да бъде открит идентификационния номер.

Източник: НАП

Please rate this