Възстановяване на ДДС от Германия

Искате да възстановите ДДС от Германия?

Ние сме фирма, която се е специализирала и във възстановяване ДДС от Германия и Европейския съюз, можете да ни се доверите при изпълнението на тази услуга.

Кой може да възстанови ДДС, платено в чужбина/ЕС?

Вие можете да възстановите вашето ДДС от ЕС, ако сте фирма която е регистрирана по ДДС в България и също така имате издадени фактури от фирми в ЕС, в които са Ви начислили ДДС.

В следващите редове Ви представяме документ на Европейската комисия.

Информация за вашите закони и насоки?

Законът за ДДС (Umsatzsteuergesetz) може да бъде намерен на следния уебсайт:

http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/index.html

Регламентът за прилагане на ДДС (Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) може да бъде намерен на:

http://www.gesetze-im-internet.de/ustdv_1980/index.html#BJNR023590979BJNE008805377

Фирма за възстановяване на ДДС от Германия

Информация за процедурата за възстановяване може да бъде намерена на:

http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/Vorsteuerverguetung/02_Unternehmer_Ausland_E

U / FAQ / FAQ_node.html

Въпроси относно процедурата могат да бъдат отправени към:

Тел .: + 49- (0) 228-406-1200

Факс: + 49- (0) 228-406-3200

Имейл: vorsteuerverguetung@steuerliches-info-center.de

2. Допустимост за възстановяванен на ДДС от Германия

За да има право на възстановяване, кандидатът трябва да е данъчнозадължено лице, установено в ЕС извършване на облагаеми доставки в собствената си държава-членка (държавата-членка на установяване). Той трябва да е направил ДДС за разходи в държава-членка, в която няма предприятие (държавата-членка на възстановяването) и той не трябва да е доставял вътре тази държава-членка, различна от доставки с обратно начисляване, или определен освободен транспорт услуги, по време на периода на възстановяване.

3. Кое ДДС може да бъде възстановено от Германия

ДДС, свързан с бизнес дейности, извършвани извън държавата-членка на възстановяване, ако Тези дейности биха били предмет на данък или освободени с право на приспадане в члена.

Държава на възстановяване, ако те са били направени там, и ддс, свързан с доставки, за които.

Обратно начисляване е приложимо в държавата-членка на възстановяване.

4. Какво не може да бъде възстановено като ДДС от Германия

Направен ДДС, който се отнася пряко до дейности, които са освободени без право на приспадане.

ДДС, направен върху разходи, върху които има ограничения върху правото на приспадане в Държава-членка на възстановяването. Всички други специфични въпроси трябва да бъдат адресирани до контактите, изброени в 1.

5. Пропорционално намаляване на ДДС от Германия

Когато данъчнозадълженото лице е в състояние да приспадне само част от своя данък върху входа, защото той прави облагаеми и освободени доставки, това лице може да получи само възстановената сума съгласно правилата за пропорционално приспадане в неговата държава-членка. Сметката трябва също така да се вземат предвид всички други правила на държавата-членка на възстановяване, които могат да се прилагат.

Процедури в държавата-членка на установяване

6. Каква е процедурата за кандидатстване за възстановяване на ДДС от Германия?

Порталът, създаден за данъчнозадължени лица, установени в Германия, които желаят да кандидатстват за възстановяване през Други държави-членки могат да бъдат достъпни 24 часа в денонощието, 365 дни в годината:

Https://www.elsteronline.de/bportal

Информация относно условията за достъп можете да намерите на уебсайта:

Http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/Vorsteuerverguetung/01_Inlaendische_Unternehme

R / Elektr_Antragstellung / elektrantragstellung_node.html

7. Има ли всяко изисквани изисквания, които агентът създава изпращене на иск от името на жалбоподателя?

Представителите трябва да се удостоверят за процедурата (вж. 6) и, ако е необходимо, да предоставят

Електронно или писмено доказателство за предоставените им правомощия.

Възстановяване на ДДС от Германия

8. Съдържание на заявката:

В заявлението трябва да се включи следната информация:

 името на заявителя

 идентификационния номер на ДДС на заявителя или данъчния референтен номер

 пълният адрес на кандидата, включително код на държавата (адресът, който е записан в

Държава-членка на установяване)

 имейл адрес

 описание на стопанската дейност на кандидата, за която са стоките и услугите

Придобити чрез NACE v.2 кодове Германия използва NACE кодовете

 периодът на възстановяване, обхванат от заявлението

 декларация от заявителя, че не е доставил стоки и услуги, за които се счита

Са били доставени в държавата – членка на възстановяване през периода на възстановяване, с

Изключение от доставката на специфични транспортни услуги и спомагателни услуги към тях или доставки, за които е приложим механизмът за обратно начисляване в държава – членка на

Възстановяване

 данни за банкова сметка, включително IBAN и BIC кодове

В допълнение, следните подробности за всяка фактура или документ за внос:

 име и пълен адрес на доставчика

 идентификационния номер по ДДС или данъчния референтен номер на доставчика, с изключение на

Случай на внос

 префиксът на държавата-членка на възстановяване (с изключение на случая на внос)

 дата и номер на фактурата или документа за внос

 данъчна основа и размер на ДДС, изразени във валутата на държавата-членка на

Възстановяване

 сумата на приспадащия се ДДС, изчислен във валутата на държавата-членка

На Възстановяването

 когато е приложимо, подлежащата на приспадане част, изразена като процент

 характер на стоките и услугите, придобити съгласно кодовете от 1 до 10

 при поискване, допълнителна информация за естеството на придобитите стоки и услуги

Съгласно подкодовете от 1 до 10.

Пълният документ на английски език можете да намерите на този линк: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/vademecum-refund-germany_en.pdf

Please rate this