Възстановяване на данъчен кредит

Rate this post

Действието на процедурата е регламентирано от:

ЗАКОН за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – 68 – 81 чл. 92, 93

 Възстановяване на данъчен кредит

Източник: https://www.marica.bg/

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) – чл. 62 – 71

 Същност на данъка за възстановяване. Основни понятия

1. Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за (чл. 68, ал. 1 от ЗДДС):
– получени от него стоки или услуги по облагаема доставка;
– извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка;
– осъществен от него внос;
– изискуемия от него данък като платец по глава осма от ЗДДС.
Условията за възникване или липса на правото на приспадане на частичен и пълен данъчен кредит са установени в чл. 68 – 81, 92, 93 от ЗДДС и чл. 62 – 71 от ППЗДДС.


2. Данъчен период е периодът от време, след изтичането на който регистрираното лице е длъжно да подаде справка-декларация с резултата за този данъчен период (виж видове декларации по Закона за данък върху добавената стойност). Данъчният период е едномесечен за всички регистрирани лица и съвпада с календарния месец освен в случаите по глава осемнадесета от ЗДДС (чл. 87, ал. 1 и 2 от ЗДДС).
3. Резултатът за данъчния период е разликата между общата сума на данъка, който е изискуем от лицето за този данъчен период, и общата сума на данъчния кредит, за който е упражнено правото на приспадане през този данъчен период. Когато данъчният кредит превишава начисления данък, разликата представлява резултат за периода – данък за възстановяване (чл. 88, ал. 1 и 3 от ЗДДС).

 Действия по възстановяването

При наличие на данък за възстановяване се извършва:
1. Прихващане – при наличие на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до датата на подаване на справка-декларация, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения в справка- декларация данък за възстановяване. За остатъка, ако има такъв, се прилага общият ред за възстановяване (чл. 92, ал. 1, т. 1 от ЗДДС);
2. Приспадане – когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от посочения в справка декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите три поредни данъчни периода (съществува и друг ред, (вж. по-долу раздела “Други срокове за възстановяване”) (чл. 92, ал. 1, т. 2 от ЗДДС);
3. Възстановяване – ако след изтичането на срока по т. 2 има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща този остатък за погасяване на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения или задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, или го възстановява в 45-дневен срок от подаването на последната справка-декларация;
Възстановяването се извършва по банков път чрез платежно нареждане, като получател е регистрираното лице, а наредител – съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по месторегистрация на лицето.
За целта:
1) Ако след подаването на трите справки-декларации по чл. 92, ал. 1, т. 2 от ЗДДС е налице неприспаднат остатък от данъка за възстановяване, лицето:
– посочва в клетка 80 на последната справка-декларация неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване в 45-дневен срок; ако в някоя от подадените три справки-декларации е деклариран данък за възстановяване, по отношение на който не е приложим чл. 92, ал. 3 и 4 от ЗДДС, този данък се прибавя към неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване и също се посочва в клетка 80 на последната справка-декларация (чл. 68, ал. 3 от ППЗДДС);
2) В случаите по т. 1 лицето е длъжно да подаде справка за извършеното приспадане по образец (приложение 6 към ППЗДДС) заедно със справка-декларацията за последния от трите данъчни периода от процедурата за приспадане (чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС);
3) Когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка-декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и за същото лице са налице обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от ЗДДС и то желае да прилага тази разпоредба, посочва в клетка 81 или клетка 82 на справка-декларацията за периода данъка за възстановяване, който подлежи на възстановяване или прихващане в 30-дневен срок. В случая данъкът за възстановяване не участва в процедура по приспадане (чл. 70, ал. 1 и 2 от ППЗДДС).
Обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от ЗДДС се удостоверяват от лицето чрез деклариране в справка-декларацията за съответния данъчен период.
Забележка: Органът по приходите прихваща или възстановява данъка за възстановяване с ревизионен акт след извършване на ревизия – чл. 118, ал. 1, т. 1 и 3 от ДОПК, или с акт за прихващане или връщане след извършване на проверка по реда на чл. 129 от ДОПК.

 Особености (възникване на други права за регистрираното лице)

Ако данъкът за възстановяване, по отношение на който е започнала процедура по приспадане, не е приспаднат изцяло към датата на подаване на последната справка-декларация от трите едномесечни периода, всеки друг данък за възстановяване по справка-декларация за някой от тези три едномесечни периода се добавя към него и подлежи на възстановяване или прихващане наред с остатъка и в срока по т. 3 по-горе (чл. 92, ал. 1, т. 5 от ЗДДС).
Ако не са налице условията по предходното изречение, започва да тече нов тримесечен период на приспадане за следващия посочен данък за възстановяване по справката-декларация (чл. 92, ал. 1, т 6 от ЗДДС).
Ако през текуща процедура по приспадане по смисъла на чл. 92, ал. 1 т. 2 от ЗДДС регистрирано лице декларира данък за възстановяване и за лицето са налице обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от ЗДДС и лицето упражни правото си по тях, сумата на този данък не участва в процедурата по приспадане и се възстановява по реда на чл. 92, ал. 3 и 4 от ЗДДС (чл. 68, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС.

 Други срокове за възстановяване

Данъкът за възстановяване се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията:
– когато лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка (глава трета от ЗДДС) и доставки по чл. 22, 23 и чл. 24, ал. 3 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки и доставки по чл. 22, 23 и чл. 24, ал. 3 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, за същия период (чл. 92, ал. 3 от ЗДДС).
– когато лицето е получило разрешение по чл. 166 от ЗДДС (чл. 92 ал. 4 и чл. 165 от ЗДДС).
Тези обстоятелства се удостоверяват писмено пред съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрацията по ред, определен в ППЗДДС (чл. 92, ал. 7 от ЗДДС). В противен случай възстановяване в определения срок не се извършва.
Когато са налице изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до датата на подаване на справка-декларацията, в същите срокове органът по приходите извършва прихващане и възстановяване на остатъка, ако има такъв.
Прихващането се извършва в следната поредност: данък върху добавената стойност, други данъци, събирани от Националната агенция за приходите, задължителни осигурителни вноски към фондовете на държавното обществено осигуряване, за допълнително задължително обществено осигуряване, за Националната здравноосигурителна каса и за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (чл. 92, ал. 5 и 6 от ЗДДС).

 Спиране и възобновяване на сроковете за възстановяване

Сроковете спират:
1. при липса на заведено счетоводство съгласно изискванията на Закона за счетоводството и се възобновяват при завеждането му (чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗДДС);
2. при липса или непредставяне на документи, задължителни по този закон, или на други документи, поискани от органа по приходите, ако са задължителни за съставяне съгласно нормативен акт, и се възобновяват при представянето им на органа по приходите (чл. 93, ал. 2, т. 2 от ЗДДС);
3. при недопускане на оправомощен орган по приходите до административни, производствени или други помещения, свързани с дейността на регистрираното лице, и се възобновяват при осигуряването на достъпа (чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗДДС);
4. когато лицето не може да бъде открито по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс от органа по приходите на посочения от него адрес за кореспонденция, и се възобновяват при писменото уведомяване от страна на регистрираното лице до органа по приходите за промяната в адреса му в страната и откриването му от орган по приходите на посочения адрес (чл. 93, ал. 1, т. 4 от ЗДДС).
Сроковете за възстановяване спират след съгласуване с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, но за не повече от 60 дни, когато:
1. орган по приходите установи данни за престъпление против данъчната система и сезира за тях органите на досъдебното производство в едномесечен срок от установяването им;
2. спирането е поискано писмено от органите на Министерството на вътрешните работи или от органите на съдебната власт при образувано досъдебно или съдебно производство;

 Задължения на административния орган

Органът по приходите няма право да извършва прихващане на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, от данъка за възстановяване, посочен в справка-декларациите за трите данъчни периода от процедурата по приспадане (чл. 92, ал. 2 от ЗДДС).
Данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен без основание или невъзстановен поради отпаднало основание (включително при отмяна на акт) в предвидените в този закон срокове, се възстановява заедно със законната лихва за забава, считано от датата, на която е следвало да бъде възстановен по този закон, до окончателното му изплащане, независимо от спирането и възобновяването на сроковете по данъчното производство (чл. 92, ал. 10 от ЗДДС).

 Санкции

Регистрирано по ЗДДС лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларация или не я подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв. (чл. 179 от ЗДДС).
Орган по приходите, който в предвидения срок не възстанови данък, когато условията по този закон за възстановяването му са налице, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв. При повторно нарушение по глобата е в размер от 1000 до 4000 лв. (чл. 190, ал. 1 и 2 от ЗДДС).
Установяването на нарушенията на този закон и на нормативните актове по прилагането му, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Актовете за нарушение се съставят от органите по приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице (чл. 193, ал. 1 и 2 от ЗДДС).

Източник: Бизнес портал на Югозападна България