Вписване на неплатен отпуск до 1 месец

Rate this post

Вписване на неплатен отпуск до 1 месец, който се зачита по КТ, в трудовата книжка

Вписване на неплатен отпуск до 1 месец
Вписване на неплатен отпуск до 1 месец

При заверка на трудова книжка на лице, на което предстои пенсиониране, се е породил спорен въпрос за начина на вписване в нея, ако е ползван неплатеният отпуск до 1 месец, който се зачита по Кодекса на труда. Това време следва ли да се запише заедно с общия трудов стаж в правоъгълния печат, при оформяне заверката с подпис на работодателя и главния счетоводител или да се разнесе отделно на друга страница в трудовата книжка?


От запитването е ясно, че въпросът касае начина на оформяне на трудов стаж в трудова книжка при ползван неплатен отпуск по чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда(предишна ал. 2, ДВ, бр. 43/2008 г.).
Съгласно действащото законодателство изчисляването и попълването на продължителността на трудовия стаж е регламентирано с Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС).
На основание чл. 6, ал. 1 НТКТС при прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му.
Трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс, или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител – чл. 351 КТ.
С разпоредбата на чл. 352, т. 3 КТ е регламентирано, че времето по трудово правоотношение, без работникът или служителят да е работил, тъй като е ползвал неплатен отпуск, установен с този кодекс, се признава за трудов стаж по този кодекс.
Съгласно разпоредбата на чл. 349, ал. 1, т. 9 КТ в трудовата книжка на работника или служителя се вписва продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за
трудов стаж. В утвърдения с чл. 2 на ПМС № 227 от 23.11.1993 г. образец на трудова книжка тези периоди се вписват отделно.
След като законодателят е предвидил в разпоредбата на чл. 160, ал. 3 КТ времето на неплатения отпуск до 30 работни дни в една календарна година да се признава за трудов стаж, същият се включва в продължителността на трудовия стаж, който се записва в „правоъгълния печат“ при оформяне на трудовата книжка по реда на чл. 6, ал. 1 НТКТС.
в. „Актив“, бр. 17/2008 г.

Източник: https://zakonnik.bg/