Важно от Държавен вестник

Rate this post
Важно от Държавен вестник
Важно от Държавен вестник

Обнародвани са:

  • Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Със Закона за бюджета на ДОО (ЗБДОО) за 2015 г. се въвеждат следните промени в действащото законодателство:

а) Определят се размери на месечния осигурителен доход за 2015 г., както следва:

– максимален месечен размер на осигурителния доход – 2 600 лв.;

– минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г. –  420 лв.;

– минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица ( при доход  до 5 400 лв. – 420 лв.;  доход от 5 400,01 до 6 500 лв. – 450 лв.; доход от 6 500,01 лв. до 7 500 лв. – 500 лв. и доход над 7 500 лв. – 550 лв.);

– минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 300 лв.;

– минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – съгласно Приложение № 1 към Закона за бюджета на ДОО за 2015 г. 

б) Прието е и през 2015 г. да не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.  Размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2015 г. е представен в Приложение № 2 към закона.

в) Прието е допълнение на Наказателния кодекс (НК)

Създадена е нова разпоредба (чл. 255 б от НК), съгласно която:

(i) с лишаване от свобода до 5 г. и глоба до 2 х. лв. се наказва лице, което укрие задължителни осигурителни вноски за ДОО и за здравно осигуряване в големи размери (над 3 х. лв.), като:  

– обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице;

– не подаде декларация;

– потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;

– състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите;

–  унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати;

(ii) с лишаване от свобода от 2 до 8 г. и конфискация на част или цялото имущество се наказва лице, което укрие задължителни осигурителни вноски за ДОО и за здравно осигуряване вособено големи размери (над 12 х. лв.).

В случай че укриването на осигурителните вноски се извършва с участие на орган по приходите или регистриран одитор, наказанието е лишаване на свобода от 1 до 6 г. и глоба до 5 х. лв. и лишаване от правата по чл. 37, ал. 1 т. 6 и 7 от НК (правото да се заема определена държавна или обществена длъжност и правото да се упражнява определена професия или дейност).

В гореизброените случаи работникът или служителят, подлежащ на задължително осигуряване, е изрично освободен от наказателна отговорност, вкл. и за подбудителство и помагачество.

г)  Приети са изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Основната промяна в КСО (нов чл. 4б) е свързана с т.нар. „избор на осигуряване”, който лицата, родени след 31 декември 1959 г., следва да направят – избор на осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ) или осигуряване във фонд ”Пенсии”.

По-конкретно:

– При първоначално възникване на основанието за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., могат в едногодишен срок от възникване на основанието да изберат еднократно къде да се осигуряват – в УПФ или в фонд „Пенсии”. До датата на избора лицата ще подлежат на задължително осигуряване във фонд „Пенсии” с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за УПФ.

– Осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата, родени след 31 декември 1959 г.,които са осигурявани в УПФ, ще могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд ”Пенсии” с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за УПФ. Редът и начинът на избор ще се определи с акт на Министерски съвет, който към настоящия момент не е приет.

Повече подробности относно измененията в Кодекса за социално осигуряване очаквайте през следващите дни в рубриката ”Четете по-подробно за…”

д) Приети са и промени и в други закони – Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

Влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение.

  • Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.

През 2015 г. размерът на задължителната здравноосигурителна вноска остава 8 на сто.

Изменен и допълнен е Законът за здравното осигуряване.

Влиза в сила от 1 януари 2015 г.

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Със Закона за държавния бюджет на Република България  за 2015 г.  е утвърдена обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 240 млн. лв.

Определени са размерите на месечните помощи, регламентирани в Закона за семейните помощи за деца.

Приети са изменения и допълнения в множество закони, в т.ч. Закона за ограничаване на плащанията в брой, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение.

Повече подробности относно измененията в данъчните закони очаквайте през следващите дни в рубриката ”Четете по-подробно за…”

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността

Изменен и допълнен е § 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (бр. 105 от 2011 г.). За пореден път е продължен срокът на придобивната давност за имоти–частна държавна или общинска собственост  (преди държавни и общински имоти) до 31 декември 2017 г. (преди до 31 декември 2014 г.)

Влиза в сила от 31 декември 2014 г.