срокове за подаване на ГДД

ЕТ подават две декларации – до 30 април и до 30 юни No ratings yet.

НАП разпространи становище относно сроковете за подаване на декларациите по ЗДДФЛ, по-специално от едноличните търговци, както и декларациите на самоосигуряващите се лица. Възможни са хипотези, при които се подават две декларации. Лицата, които се осигуряват като ЕТ, правят годишно изравняване и подават декларация №6 до 30 юни. ОТНОСНО: Срокове за подаване на годишната данъчна декларация

годишна данъчна декларация

Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) 4/5 (4)

Годишна данъчна декларация (ГДД) До 15 април 2021 г.Деклариране на авансовите вноски по ЗКПО за 2021 г.До 30 април 2021 г. (за 2020 г.)Изготвяне, подаване на ГДД на физическите лица по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 г. и плащане на данък (без ЕТ и земеделски стопани)Изготвяне и подаване на справка по чл. 73а, ал. 5