Възстановяване на данъчен кредит No ratings yet.

Действието на процедурата е регламентирано от: ЗАКОН за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – 68 – 81 чл. 92, 93 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) – чл. 62 – 71  Същност на данъка за възстановяване. Основни понятия 1. Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право …

Възстановяване на данъчен кредит No ratings yet. Read More »