Кодекс на труда

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет и цел Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. (2) (Нова – ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само […]

Кодекс на труда Read More »