Справочник за Закона за Корпоративното Подоходно Облагане No ratings yet.

Корпоративният Данък е пряк данък, с който ефективно се облага данъчната печалба на предприятието. Данъчната печалба на предприятието е равна на счетоводната печалба намалена с непризнатите за данъчни цели счетоводни приходи и увеличена с непризнатите за данъчни цели счетоводни разходи. Настоящият справочник за ЗКПО си поставя за цел Please rate this Sample rating item Sample …

Справочник за Закона за Корпоративното Подоходно Облагане No ratings yet. Read More »