Пенсии

Пенсии за осигурителен стаж и възраст No ratings yet.

1. Какви са условията, на които трябва да отговаря едно лице, за да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж, както е показано в таблицата. УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН

Осъвременяване на пенсии No ratings yet.

Осъвременяването на пенсиите е регламентирано в чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Съгласно текста на чл. 100, ал. 1 пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния

Жените у нас с два пъти по-ниски пенсии от мъжете No ratings yet.

Те обаче получават възнагражденията за старост по-дълго време, сочи анализ на НОИ В България жените получават почти два пъти по-ниски пенсии и по-ниски обезщетения от мъжете. За сметка на това живеят по-дълго и респективно получават по-дълго по-малка пенсия. Причините за това са, че жените работят за по-ниски заплати, защото обикновено са заети в такива отрасли,

МФ публикува новите предложения за осигуряването в частните пенсионни фондове No ratings yet.

Министерство на финансите публикува предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ЗДФГУДПС), популярен като „Сребърен фонд“, касаещи осигуряването в частните пенсионни фондове. Предложените текстове са в отговор на отправените критики по влезлите в сила от 1 януари 2015 г. промени