Осъвременяване на пенсии No ratings yet.

Осъвременяването на пенсиите е регламентирано в чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Съгласно текста на чл. 100, ал. 1 пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния