КСО

Правни възможности за намаляване на трудовото възнаграждение No ratings yet.

Поради намалялата работа в предприятие, работодателят вместо да съкращава персонал желае да намали трудовите възнаграждения на всички служители за определен период и да запази работните места. Какъв е начинът да се извърши тази промяна? Намаляването на размера на основното трудово възнаграждение на работника фактически е промяна на условията по трудовия договор, която може да се

Отпуски и парични обезщетения по бащинство 5/5 (5)

 От началото на 2009 г. с допълнения в разпоредбите на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване се даде законова възможност бащите да излизат в 15-дневен отпуск при раждането на детето си, както и да излизат в отпуск по бащинство след навършване на 6-месечна възраст на детето и да получават парични обезщетения от държавното

Парични обезщетения за майчинство No ratings yet.

Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в глава четвърта “Обезщетения”, раздел II “Обезщетения за майчинство” и раздел ІV “Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи” на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО).

Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство от 2014 No ratings yet.

Настоящото е проява на държавническо поведение и разкрива дупки в законодателството (може би и оставени умишлено, за подпомагане на бизнеса на някои почтени бизнесмени може би). Докато дупките не се затворят, редно е всички да знаят за тях, а не само по-равните от равните да ги използват. Съдържание 1. Кой има право на обезщетение за

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ No ratings yet.

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Предмет Кодекс за социално осигуряване Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със: 1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост

Трудов договор за определени дни в месеца No ratings yet.

Случаи и изисквания за договаряне на такива отношения Кодексът на труда дава възможност на работодатели и работници и служители да сключват трудови договори за работа през определени дни от месеца. Това са трудови договори, известни доскоро като договор до 5 работни дни, или 40 часа месечно. След някои промени в кодекса на труда обаче отпадна

МФ публикува новите предложения за осигуряването в частните пенсионни фондове No ratings yet.

Министерство на финансите публикува предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ЗДФГУДПС), популярен като „Сребърен фонд“, касаещи осигуряването в частните пенсионни фондове. Предложените текстове са в отговор на отправените критики по влезлите в сила от 1 януари 2015 г. промени