КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Предмет Кодекс за социално осигуряване Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със: 1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост […]

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Read More »