ЗДДФЛ

Авансово облагане на доходите от наем No ratings yet.

Кой е задължен да внася авансовия данък при изплащане на доход от наем на физическо лице – наемодател? Когато платец на доход от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на този доход. В случай, че платец на дохода не е предприятие

Ползването на някои данъчни облекчения е свързано с постановяване на положително решение от ЕК No ratings yet.

НАП напомня, че ползването на данъчните облекчения по чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) (за земеделски производители); по чл. 184 от ЗКПО (за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната) при условията на чл. 189 (държавна помощ за регионално развитие); и чл. 48, ал. 6 от Закона

Деклариране на данъци No ratings yet.

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ?  Деклариране на данъци. С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. Чрез тази декларация те се самозадължават пред НАП. В България доходите се облагат с

Новото в данъците, осигуряването и трудовите отношения през 2015 г. No ratings yet.

Данъци Данъчни декларации вече може да се подават само с ПИК. От началото на година гражданите могат да подават данъчна декларация по електронен път, използвайки персонален идентификационен код (ПИК). Досега те трябваше да ползват електронен подпис, което поради ежегодните разходи отказваше значителна част от тях. Близо 150 хил. е броят на имащите ПИК, което дава