Деклариране на данъци

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ?

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ и деклариране на данъци!

Деклариране на данъци, с годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. Чрез тази декларация те се самозадължават пред НАП. В България доходите се облагат с плосък данък от 10%. Данъкът на едноличните търговци е 15%.

Кой подава декларация за доходите?

1. Всяко местно физическо лице, което през предходната година е:

  • получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;

  • иска да ползва данъчни облекчения;
  • лице, което е плащало патентен данък;
  • лице, което има необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач.

  • е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;

  • притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
  • е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък. 
Continue Reading