Данъчен кредит – Доставки с право на приспадане на данъчен кредит

Данъчен кредит

Данъчния кредит от ЗДДС, той е елемент от системата на данъка върху добавената стойност, осигуряващ неутралността на данъка на стадия до крайното потребление на стоките и услугите.
Нормативното определение на понятието „данъчен кредит“ се съдържа в чл. 68, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Това е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за:

  • получени от него стоки или услуги по облагаема доставка, или
  • извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка, или
  • осъществен от него внос, или
  • изискуемия от него данък, като лице платец на данъка.
Continue Reading