Срокове

Rate this post

Задължение

Срок

Санкция

Начисляване на ДДС при ВОП до 15 дни, след като ДДС по ВОП е станал изискуем •5% от неначисления ДДС, но не по-малко от 50 лв.•20% от неначисления ДДС, но не по-малко от 500 лв., при повторно нарушение2% от неначисления ДДС, но не по-малко от 25 лв.
Искане за приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрация до 45 дни от регистрацията по ЗДДС Необратима загуба на платеното ДДС за налични активи към датата на регистрацията по ЗДДС
Внасяне на ДДС по Справка Декларация до 14-то число на месеца, следващ отчетния период Начислява се законовата лихва до деня на постъпване на забавеното ДДС в сметката на НАП.
Внасяне на ДДС при ВОП на ново превозно средство от нерегистрирано лице до 14 дни от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем. •от 500 до 2 000 лв.•невнесения ДДС, но не по малко от 4 000 лв., при повторно нарушение
Внасяне на ДДС при ВОП на акцизни стоки до 14 дни от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем. •от 500 до 2 000 лв.•невнесения ДДС, но не по малко от 4 000 лв., при повторно нарушение
Възстановяване на ДДС за период, който не е приспаднат в следващите два данъчни периода до 30 дни от подаване на справка декларация, от която възниква правото за възстановяване на ДДС. •от 500 до 2 000 лв.•от 1 000 до 4 000 лв., при повторно нарушение
Възстановяване на ДДС на износител до 30 дни от подаване на справка-декларацията с ДДС за възстановяване •от 500 до 2 000 лв.•от 1 000 до 4 000 лв., при повторно нарушение
Регистрация по ЗДДС при достигане на 50 000 лв. оборот от облагаеми доставки до 14 дни от изтичането на данъчния период, през който е достигнат 50 000 лв. облагаем оборот. от 500 до 5 000 лв.
Регистрация по ЗДДС на лице от ЕС, което извършва доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната до 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката от 500 до 5 000 лв.
Регистрация по ЗДДС на лица, които получават услуги с място на изпълнение в България, а доставчикът не е установен в страната до 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката от 500 до 5 000 лв.
Регистрация по ЗДДС на лица, които предоставят услуги с място на изпълнение в държави от ЕС до 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката от 500 до 5 000 лв.
Регистрация по ЗДДС на лица, извършващи дистанционни продажби в България до 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие, с което стойността на дистанционните продажби за годината ще надхвърли 70 000 лв. от 500 до 5 000 лв.
Регистрация по ЗДДС на лица, получатели по ВОП до 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите ВОП ще надвиши 20 000 лв. от 500 до 5 000 лв.
Задължение за искане на дерегистрация по ЗДДС до 14 дни от настъпване на обстоятелството за дерегистрация от 500 до 5 000 лв.
Издаване на фактура за доставка или аванс до 5 дни от датата на възникване на данъчно събитие за доставка или от получаването на аванс Неначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.
Издаване на фактура при ВОД до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по ВОД Неначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.
Издаване на дебитноио или кредитно известие до 5 дни от възникване на обстоятелство за издаване Неначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.
Издаване на протокол до 15 дни от датата, на която ДДС е станал изискуем Неначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.
Издаване на протокол за изменение на протокол до 15 дни от датата, на която е възникнало обстоятелството за промяна Неначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.
Издаване на касова бележка В момента на продажба в брой •от 500 до 2 000 лв.•от 1 000 до 4 000 лв., при повторно нарушение.