Срок на проверка на търговска марка

Rate this post

Какво се случва за срока на проверка?


Срок на проверка на търговска марка. Следното описание на работния процес ще Ви даде обща представа за действията, които EUIPO предприема през срока за проверка. Тези действия се осъществяват почти едновременно. Можете да проследите напредъка на обработката на Вашата заявка чрез eSearch или чрез Вашата User Area.

Текстът по-долу се отнася за заявки, подадени директно до EUIPO. Научете за процедурата по регистрация на международни заявки, посочващи ЕС.

Свържете се с нас за консултация 0899 85 75 00

Времевият график включва следните стъпки: „дата на подаване на заявка”, „класификация”, „формалности”, „абсолютни основания”, „превод” и „търсене”. С кликване върху всяка от тези стъпки ще получите допълнителна информация. След като всички стъпки бъдат изпълнени, марката се публикува.
Дата на подаване на заявка

Срок на проверка на търговска марка
Срок на проверка на търговска марка

Класификация

Формалности

Абсолютни основания

Превод

Търсене

Публикуване на заявката

Срок за възражения

Срок на проверка на търговска марка

Ако открием грешка или трябва да Ви съобщим за възражение, ще изпратим официално съобщение във Вашата User Area, посочващо какво сме открили. След това разполагате с два месеца, за да отстраните всички пропуски и да ни отговорите. Можете да поискате първоначално удължаване с два месеца на срока за изготвяне на отговор.

Първото удължаване обикновено се предоставя автоматично, но искането за второ удължаване трябва да бъде обосновано.

При някои процедури нашите проверители се свързват по телефона със заявителите (или техните представители) за отстраняване на дребни възражения.

Ако преценим, че Вашият отговор не успява изцяло да отстрани забелязаните нередности, или ако не отговорите, ще издадем окончателно решение за частичен или цялостен отказ на заявката или на претенцията, предявена със заявката (например претенция за приоритет).

От друга страна е възможно да изменим някои от данните във Вашата заявка, ако това е уместно (например премахване на описанието или добавяне на претенция за цвят). Не забравяйте, че ако не сте доволни от резултата или смятате, че е допусната грешка, имате право да обжалвате.

Заявка за търговска марка

Ако заявката Ви е отказана, все още можете да преобразувате (Мост за ИС) Вашата заявка за марка на ЕС в национални регистрации, при условие че няма конфликт.

Ако няма повдигнати възражения, публикуваме Вашата марка на 23 официални езика на ЕС. Това означава, че оповестяваме публично факта, че сте подали заявка за тази конкретна марка за посочените стоки и/или услуги.

Какво се случва през срока за възражения?


Трети страни, които считат, че Вашата марка не следва да бъде регистрирана, разполагат с тримесечен срок от датата на публикуване, за да възразят.

Обикновено мотивите за подаване на възражение са два:

По- ранно право
Третата страна има по-ранно право (или права) и счита, че при регистрация ще възникне конфликт между това право и Вашето право.
За да възпрепятства регистрирането на марката Ви, третата страна трябва да възрази чрез попълване на формуляр и да плати такса от 320 EUR. Ако бъде подадено възражение, Вашата марка става предмет на — и трябва да победи в — производство по възражение. Възражение може да бъде подадено в срок от три месеца от публикуването на марката.

Производство по възражение:
За една от всеки пет заявки за марки на ЕС постъпват възражения от притежатели на марки, които вече са на пазара. Взимаме решенията по тези спорове, след като и двете страни, заявителят и възразяващият, са представили доказателства и аргументи. Заявителят може да сведе до минимум риска от възражения, като извърши търсене за потенциални конфликти, преди да подаде заявката.

Всички решения по възражения се публикуват онлайн и всички неблагоприятно засегнати страни имат право на обжалване.

Когато възражението е било успешно, все още можете да преобразувате (Мост за ИС) Вашата заявка за марка на ЕС в национални регистрации, при условие че няма конфликт.

Абослютно основание

Третата страна счита, че Вашата марка не е следвало да бъде приета.
Тя може да се позове на каквито „абсолютни основания” сметне за необходимо. Абсолютните основания са изисквания, на които Вашата марка трябва да отговаря, например да е отличителна, неописателна по отношение на областта на стопанска дейност, в която работите, и ясно представена.

За да възрази срещу регистрацията на Вашата марка, третата страна следва да изпрати съответно съобщение до Службата с обяснение защо според нея марката не следва да бъде регистрирана. Наричаме ги „бележки на трета страна” и са безплатни. Такива бележки следва да се подават обаче, само когато са налице сериозни основания за оспорване на марката.

Заявка за търговска марка в ЕС

След получаването на бележките Службата издава потвърждение на лицето, което ги е подало („подателят на бележките”), и бележките се съобщават на заявителя. След този етап подателят на бележките не получава допълнителни съобщения от EUIPO. По-специално подателят на бележките няма да бъде уведомен за изхода от повторната проверка на заявката. Въпреки това подателите на бележки, които желаят да се осведомят за последващото развитие на съответната заявка за марка на ЕС, имат достъп до информация за нейния статус чрез eSearch.

Доказателство за регистрация
Ако няма подадено възражение или бележки от трети страни, Вашата марка се регистрира и регистрацията се публикува. Това се прави с цел други притежатели на марки и потребителите като цяло да бъдат уведомени, че тази конкретна марка е Ваша.

Публикуването на регистрацията е безплатно и се издава сертификат за регистрация.

Можете да изтеглите сертификата два дни след публикуването. Не се издава копие на сертификата за регистрация на хартиен носител. Възможно е обаче да поискате да Ви се издадат заверени или незаверени копия от сертификата за регистрация. Това може да е необходимо, ако желаете да претендирате за приоритет на Вашата марка на ЕС.

Някои юрисдикции признават позоваване на нашата база данни (eSearch), а други изискват по-официален документ, който можете да получите, като подадете искане за проверка на досие.

Как да обжалвате решение на Службата за търговска марка


Страните, които са неблагоприятно засегнати от окончателното решение, могат да подадат жалба. Инструментът eAppeal предлага формуляр за подаване на жалба по електронен път. Подаването на жалба вече е по-бързо и по-лесно от всякога. Достъп до eAppeal можете да получите чрез User Area в раздела „Онлайн услуги“, чрез раздела Формуляри, както и чрез „Действия и съобщения“, след като намерите досието в eSearch Plus.

Свържете се с нас за консултация 0899 85 75 00

Източник: https://euipo.europa.eu/