Справочник за Закона за Корпоративното Подоходно Облагане

Rate this post

Корпоративният Данък е пряк данък, с който ефективно се облага данъчната печалба на предприятието.

Справочник за Закона за Корпоративното Подоходно Облагане
Справочник за Закона за Корпоративното Подоходно Облагане

Данъчната печалба на предприятието е равна на счетоводната печалба намалена с непризнатите за данъчни цели счетоводни приходи и увеличена с непризнатите за данъчни цели счетоводни разходи.

Настоящият справочник за ЗКПО си поставя за цел

да представи закона кратко и разбираемо, като разглежда всички съществени клаузи в него. Справочникът е близо три пъти по-кратък от оригиналния текст на ЗКПО, като клаузите са представени с принципните си постановки.

При решаването на конкретни казуси се препоръчва да се четат оригиналните текстове от закона, към които справочника препраща (в т.ч. и свързаните актове, изброени в края на справочника), защото само точният текст на нормата е база за най-коректно тълкуване и вземане на правилно решение.

Справочникът не може да се използва за пряко прилагане на ЗКПО – той има единствено за цел да създаде задълбочена принципна представа за всички аспекти, регулирани от ЗКПО и къде да бъде намерено тяхното уреждане.

За най-прецизно прилагане на ЗКПО, трябва да се вземат предвид и всички указания на НАП за тълкуване на закона, съдебната практика на Върховния Административен Съд (ВАС) и практиката на Европейския Съд по дела, свързани със ЗКПО.

За правилното прилагане на ЗКПО винаги трябва много точно да се съобразява:

  • кога един счетоводен приход се признава за данъчни цели; и
  • и дали и кога един счетоводен разход се признава за данъчни цели.

Отговорите на всички тези въпроси ще се открият в настоящия справочник.

Легенда:

Основна клауза

Клауза с особена важност, която може да доведе до вреда при грешка/пропуск

Клауза с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск

Текст от закона, който предвижда спазване на срок

Санкция, която не е свързана с конкретен текст от закона

СЪДЪРЖАНИЕ

01. Обекти на Облагане

02. Данъчно Задължени Лица

03. Видове Данъци и Размер на Данъка

04. Деклариране и Внасяне на Данъците, Авансови Вноски

05. Корпоративен Данък – Ставка, Основа, Деклариране и Внасяне

06. Данък Удържан при Източника – Ставка, Основа, Деклариране и Внасяне

07. Данък върху Разходите – Ставка, Основа, Деклариране и Внасяне

08. Данък върху Хазарта – Ставка, Основа, Деклариране и Внасяне

09. Данък върху Опериране на Кораби – Ставка, Основа, Деклариране и Внасяне

10. Данък върху Приходи на Бюджетни Организации – Ставка, Основа, …

11. Документална Обоснованост и Признаване на Разходите

12. Печалби и Доходи с Източници от България

13. Данъчен Кредит за Платен Корпоративен Данък в Чужбина

14. Предотвратяване на Отклонение от Данъчно Облагане

15. Определяне на Данъчния Финансов Резултат

16. Данъчни Постоянни Разлики – непризнати приходи и разходи

17. Данъчни Временни Разлики – отсрочени за признаване приходи и разходи

18. Данъчно Признати Разходи за Дарения и Стипендии

19. Данъчен Стимул за Наети Безработни и Сделки на Регулиран Фондов Пазар

20. Други Суми, Участващи при Определяне на Данъчния Финансов Резултат

21. Данъчни Амортизируеми Активи – данъчни разходи за амортизация

22. Освобождаване и Преотстъпване на Корпоративен Данък

23. Пренасяне на Данъчна Загуба

24. Счетоводни Грешки и Промяна в Счетоводната Политика

25. Специфични Правила при Финансови Институции и Кооперации

26. Данъчно Регулиране при Преобразуване на Дружества и Кооперации

27. Данъчно Регулиране при Трансфери Между Място на Стопанска Дейност

28. Данъчно Регулиране при Ликвидация и Несъстоятелност 38

29. Административно Наказателни Разпоредби – Санкции

30. По-Важни Понятия в ЗКПО

31. Други Актове, Свързани със ЗКПО

1. Обекти на Облагане

С данък се облагат:

  • печалбата на местни юридически лица, в т.ч. и тези, които не са търговци по смисъла на Търговския Закон (ТЗ) – в т.ч. сдружения, фондации и т.н.;
  • печалбата на чуждестранни юридически лица от място на стопанска дейност в България или от разпореждане с имущество на това място на стопанска дейност;
  • определени доходи на местни и чуждестранни юридически лица с източник от България;
  • представителни разходи, социални разходи (над определен праг) и разходи за експлоатация на превозни средства, с които се осъществява управленска дейност;
  • дейността на организаторите на определени хазартни игри;
  • приходите от стопанска дейност по смисъла на ТЗ (в т.ч. и приходите от отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество) на бюджетните предприятия;
  • дейността по оперирането на кораби от лицата осъществяващи морско търговско корабоплаване;
  • допълнителните разходи на народните представители.

(чл.1 от ЗКПО)

Справочника можете да прочетете тук: