Собствениците на нови леки автомобили от ЕС плащат ДДС в България

Rate this post

От началото на 2007 г. всички български фирми и граждани, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС),

Собствениците на нови леки автомобили от ЕС плащат ДДС в България
Собствениците на нови леки автомобили от ЕС плащат ДДС в България

които са закупили нова леки автомобили от страна от ЕС, дължат и внасят ДДС в България, а не в страната, от която купуват лекия автомобил!

Кои превозни средства са нови според ЗДДС?

Като „нови“ пътни превозни средства, в т.ч. и леки автомобили, се определят:

  • превозните средства с работен обем на двигателите над 48 куб. см или с максимална мощност на двигателя над 7.2 кW, предназначени за превоз на пътници и товари и
  • превозните средства, изминали не повече от 6 000 км, или са доставени до шест месеца от датата на първата им регистрация (независимо къде е извършена тя).

Двата критерия се прилагат кумулативно. Тоест, ако лек автомобил, който е регистриран за първи път преди четири месеца, е изминал например 7 000 км, той все още се приема за „нов“. Това е така, защото от регистрацията му не са изминали шест месеца.  Като „нов“ за целите на облагането се приема също и автомобил, който е регистриран за първи път преди седем месеца, но е изминал само 5000 км.

Нерегистрираните по ЗДДС лица декларират ли и дължат ли ДДС, ако купят ново превозно средство от ЕС?

Всеки гражданин или всяко дружество, които не са регистрирани за целите на ЗДДС и са придобили ново превозно средство от ЕС, са задължени да декларират придобиването, независимо от това дали продавачът е регистриран или не за целите на ДДС.

Задължението се отнася включително и за тези лица, които не подлежат на регистрация по ЗДДС по общия ред. Това са физически лица, държавни органи и органи на местното самоуправление, болници, училища и всички т. нар. „данъчно незадължени юридически лица“. Това е така, тъй като независимо от това дали продавачът на автомобила е регистриран за целите на ДДС в друга държава-членка или не, във фактурата, която издава, той няма да начисли данък.

Изключение:

Не се дължи ДДС за придобиване от ЕС на ново превозно средство от дипломатическите представителства, консулствата, представителствата на международни организации и техния персонал.

Покупката на нов автомобил декларира ли се пред НАП?

Да. Всички купувачи на нови автомобили от друга държава членка декларират покупката си пред НАП. Това става с подаването на “Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица” (линк към декларацията). Към декларацията се прилага и копие от документа, издаден от доставчика на новото превозно средство.

Срокът за подаване на декларацията съвпада със срока за внасяне на дължимия данък и той е до 14 – то число на месеца, следващ месеца, в който данъкът за придобиването е станал изискуем.

Например:

Ако собствеността на новото превозно средство е прехвърлена на 25 януари 2013 г. и фактурата е издадена на същата дата, то данъкът става изискуем на тази дата. Тогава лицето трябва да внесе данъка и да подаде декларация най-късно до 14 февруари 2013 г.

В случай, че собствеността на превозното средство е прехвърлена на 25 януари 2014 г., но до 15 – ти февруари същата година фактурата за нея все още не е издадена, тогава данъкът става изискуем на 15-ти февруари същата година. В такива случаи лицето следва да декларира и да внесе дължимия данък за придобиването най-късно до 14-ти март същата година.

Декларацията се подава в офисите и териториалните дирекции на НАП, а данъкът се внася по сметка на териториалната дирекция на НАП по регистрация на лицето, като за физическите лица това е постоянният им адрес.

Подобни специфични разпоредби съществуват и за нерегистрираните по ЗДДС лица, закупили нови плавателни съдове и нови въздухоплавателни средства.