Ръст на БВП с 1.3% през четвъртото тримесечие

Rate this post

На човек от населението се падат 3 144 лв. от стойностния обем на показателя, сочат данни на НСИ

Ръст на БВП с 1.3% през четвъртото тримесечие
Ръст на БВП с 1.3% през четвъртото тримесечие

През март 2015 г. показателят на доверие в промишлеността се понижава с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец, сочат данните от бизнес анкетите на НСИ.

Производството

По предварителни данни, през януари 2015 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 1,7% спрямо същия месец през 2014 г. На годишна база ръста на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост с 5.4%.

Спад е регистриран в добивната промишленост – с 10.6%, както и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – 2.3%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2014 г. възлиза на 22 692 млн. лв. по текущи цени. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 11 602 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 607 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 1.3% на БВП през четвъртото тримесечие на 2014 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година.

Индивидуално потребление

През януари 2015 г. общият показател на доверие не потребителите нараства с 4,8 пункта спрямо развитието си от октомври 2014 г. При населението в градовете увеличението е 4.0 пункта, а при населението в селата – 7.3 пункта

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца. Очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

Международни транзакции

Износът на стоки за периода през януари, тази година е за 1 724. 5 млн. евро, като се повишава със 140.3 млн.евро (8.9%), сравнено с износа за същия месец на 2014 г. (1 584.2 млн. евро). Така износът за януари 2014 г. на годишна база намалява с 11%.

Вносът на стоки за януари 2015 г. в 1 845 млн. евро, като намалява с 90.4 млн. евро (4.7%) спрямо януари (4.7%) спрямо януари 2014 година. Вносът за първият месец от 2014 г. нараства на годишна база с 6.4%.

Преките инвестиции в чужбина за януари 2015 г. нарастват с 3.1 млн. евро при увеличение от 25.2 млн. евро за януари предходната година. За януари 2014 г. за отрицателни и възлизат на 16.4 млн. евро (0.04% от БВП) при положителни в размер на 50 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2014 година.

Инвестициите

През януари 2015 г. оборотът в търговията на дребно е нараснала с 4.3%, въз основа на календарно изгладени данни. През януари 2015 г. спрямо същия месец оборотът нараства по-значително при търговията чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (17.7%), търговията на дребно с битова техника, мебели и други (10,1%).

Търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия също нараства със 7.5%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни метериали със 7.0%. Спад е регистриран в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 2.1%.

Пазар на труда

Според бизнес анкетите на НСИ през март 2015 г. 12.9% от промишлението предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, който затруднява дейността им.

През декември 2014 г. средната работна заплата е 865 лв., която е с 3.8% повече в сравнение с предходния месец, когато ръстът е бил 2.2%

Цени

Хармонизираният индекс на потребителските цени намалява с 1.7% през февруари в сравнение със същия месец, миналата година. Най-голямо намаление е регистрирано с групата „Транспорт“ – с 10.0%.

По данни на конюнктурната анкета през март 2015 г., по-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в промишлеността да запазят равнището си през следващите три месеца.

Източник: https://www.economic.bg/