Регистрация на търговска марка в София

Rate this post

Цена за регистрация на търговска марка

Регистрация на търговска марка в София. Ще разгледаме какво представлява търговската марка и как да направим регистрация за нея!

Свържете се с нас на 0899 85 75 00 за цена, оферта и повече информация.

Какво представлява марката?
Какви са видовете марки?
Каква е функцията на търговските марки?
На какви условия трябва да отговаря марката, за да може да бъде регистрирана?
Каква защита предоставят търговските марки?
За какъв период е валидна търговската марка?
Какъв географски обхват на марката да избера – национален, европейски или международен?

Какво представлява търговската марка?

Марката е знакът, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично (чл. 9, ал. 1, Закон за марките и географските означения). Такива знаци могат да бъдат:

 • думи, включително лични имена;
 • букви;
 • цифри;
 • рисунки;
 • фигури;
 • формата на стоката или на нейната опаковка;
 • комбинация от цветове;
 • звуци;
 • всякакви комбинации от такива знаци (напр. лога).

Какви са видовете марки?

Марките могат да бъдат:

 • търговски марки и марки за услуги;
 • колективна марка;
 • сертификатна марка.

Каква е функцията на търговските марки?

Отличават продуктите или услугите на една компания от тези на друга компания – марките разграничават не само продуктите и услугите, но и самите компании, които ги предлагат.


Ползват се с рекламни цели, които да подпомогнат продажбите – марките служат като средство за привличане на вниманието на клиентите. Една марка изпълнява тази функция, когато вдъхновява клиента и създава чувство на увереност в продукта/услугата. Това е т.нар. комуникационна функция на марките. Регистрация на търговска марка в София.


Свързват се с определени качества на продукта или услугата – марките служат като гаранция за качеството на продуктите и услугите. Много често една марка се ползва от повече от една компания чрез лицензионни договори. Тези, които получават лиценза са длъжни да се съобразяват със стандартите за качество на собственика на марката.

На какви условия трябва да отговаря марката, за да може да бъде регистрирана?

Марката ясно и точно представя обекта на закрила – знакът, който искате да регистрирате като марка трябва да бъде представен така, че обектът на закрила да може бъде определен ясно и точно. Знакът трябва да е ясна дума, лого, музикална композиция на нотен лист и др.


Марката притежава отличителен характер – знакът трябва да е такъв, че да разграничава стоките/услугите, които носят марката от други стоки и услуги. Ако сте производител на ягоди, не може да регистрирате марка „ягода“. Ако сте производител на дрехи, бихте могли да използвате думата „ягода“.


Марката не съдържа елементи, които могат да заблудят потребителя – не можете да регистрирате марка „Без захар“ за продукти, които съдържат захар. Същият принцип важи за марки, които биха могли да заблудят клиента по отношение на качеството и произхода на продукта/услугата.

Цена за регистрация на търговска марка в ЕС

Марката не описва буквално характеристиката на стоките/услугите, за които е предназначена – знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите не могат да бъдат регистрирани като марки.
Марката вече е заявена или знакът е популярен в устната и писмена комуникация на територията на страната;
Марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави – не можете да регистрирате марка, която съдържа нецензурна дума, дума с обиден характер и т.н.
Повече за основанията за отказ на регистрация на марка можете да прочетете в чл. 11 от Закона за марките и географските означения.

Каква защита предоставят търговските марки?

Притежателят на марката има право да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който:

е идентичен на марката за стоки/услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;

поради своята идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките/услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;

е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

Регистрация на търговска марка в София и България


Лица, които не притежават права върху марката не могат (чл. 13, Закон за марките и географските означения) да:

 • поставят знака върху стоки или върху техните опаковки;
 • предлагат за продажба или пускане на пазара стоки/услуги с този знак или да съхраняват стоки/услуги с тези цели;
 • внасят или изнасят стоки с този знак;
 • използват знака в търговски книжа и в реклами.

За какъв период е валидна търговската марка?

Срокът на действие на регистрацията на марката е 10 години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от 10 години (чл. 20, Закон за марките и географските означения).

Какъв географски обхват на търговската марка да избера – национален, европейски или международен?

Търговските марки имат териториално приложение, което означава, че изключителните правата се предоставят и изпълняват само в рамките на географските граници на страната, в която са регистрирани. Има три начина, по които можете да регистрирате търговска марка в една или повече държави:


Чрез регистрация в Патентното ведомство в България

Процедурата за регистрация на национално ниво е описана подробно на официалната страница на Патентното ведомство и на портала за електронни услуги, които ведомството предлага. На страницата на портала има секция с указания за заявяване на търговска марка. Указанията проследяват всяка стъпка от процедурата и съдържат визуализации къде и каква информация трябва да въведете.

Източник: https://mi.government.bg/