Регистрация на търговска марка в ЕС

Rate this post

Как да регистрирам търговска марка в ЕС?

Регистрация на търговска марка в ЕС. Марката на ЕС може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи (включително лични имена) или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката, нейната опаковка или звуци.

На 1 октомври 2017 г., съгласно регламента за изменение Регламент (ЕС) 2015/2424, формулировката „изискване за графично представяне“ беше премахната.

Свържете се с нас за консултация оферта и цена на посоченият телефон.

Телефон:0899 85 75 00

На практика това означава, че при условие че вашата марка попада в една от категориите за марки, одобрени от Службата, и може да бъде представена в одобрен формат, можете да подадете заявка за нея, без да я представяте графично.

Какъв вид марка желаете да защитите?


В зависимост от това какво желаете да защитите (дума, число, цвят и т.н.), имате различни възможности във връзка с тази марка. Знаците, които съставляват дадена марка, трябва да позволяват отличаване на стоките и услугите на едно предприятие от тези на друго предприятие. За да изпълнява изискванията за регистрация, вашата марка трябва да е отличителна и да не описва какво продавате.

Марката трябва да има отличителен характер

Потребителите трябва да могат да разпознаят вашия знак като такъв, напр. като указание за произход. Той трябва да ви отличава от другите фирми на пазара, а чрез него вие следва да можете да защитавате и изграждате идентичността и стойността на вашия бранд.

Марката не трябва да описва какво продавате

Вашата марка не трябва да монополизира знак, който просто описва стоките и/или услугите, които предлагате. Тези знаци трябва да са достъпни за всички: за вас и за конкурентите ви.

Регистрация на търговска марка в ЕС
Регистрация на търговска марка в ЕС

EUIPO отхвърля заявки за марки, за които смята, че не отговарят на тези и определени други изисквания. Ако желаете, можете да проверите по какви други причини може да ви бъде отказана регистрация на марка (или „абсолютни основания“).

Ако имате някакви съмнения, потърсете консултация от специалист Ние не предоставяме такива консултации.

Какви видове търговски марки мога да регистрирам?


Има три вида марки, които можете да регистрирате: индивидуални марки, сертификатни марки и колективни марки.

Индивидуалната марка отличава стоките и услугите на една фирма от стоките и услугите на друга.

Това не означава, че индивидуалната марка може да бъде собственост само на едно лице: индивидуалните марки могат да са притежание на едно или повече юридически или физически лица. Това означава, че има повече от един заявители.

Минималната основна такса за подаване на заявка за индивидуална марка е 850 EUR (по електронен път)

Колективни търговски марки

Колективните марки отличават стоките и услугите на група фирми или на членове на сдружение от стоките и услугите на техните конкуренти. Колективните марки могат да се използват за изграждане на доверието на потребителите в продуктите или услугите, предлагани под съответната колективна марка. Много често такива марки се използват за обозначаване на продукти, които имат определена обща характеристика.

Само сдружения на фабриканти, производители, доставчици на услуги или търговци, както и публичноправни юридически лица могат да подават заявки за регистрация на колективни марки.

Таксата за подаване на заявка за регистрация на колективна марка е 1500 EUR (по електронен път).

Сертификатни търговски марки

Сертификатните търговски марки бяха въведени в EUIPO на 1 октомври, 2017 г. Това е нов вид марка на равнище ЕС, въпреки че съществува от много години в националните системи. Сертификатните марки се използват за означаване на това, че стоките или услугите са в съответствие с изискванията за сертифициране на сертифициращата институция или организация. Те са знак за контролирано качество.

Всяко физическо или юридическо лице, включително институции, органи и публичноправни образувания могат да подават заявки за сертификатни марки на ЕС, при условие че не извършват стопанска дейност, включваща доставката на стоки или услуги от сертифицирания вид.

Таксата за подаване на заявка за регистрация на сертификатна марка е 1500 EUR (по електронен път).

Стоки и услуги
Вашата заявка за марка на Европейския съюз трябва да съдържа представяне на марката, която искате да регистрирате, и списък на стоките и/или услугите, които тя да обхване.

Има определени правила за представяне на списъка на стоки и услуги:

Стоките и услугите трябва да са възможно най-точно и ясно описани
Те трябва да са класифицирани съгласно един от класовете по Класификацията от Ница
За класифицирането на стоки и услуги Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) използва Класификацията от Ница. В Класификацията от Ница стоките и услугите са разделени на 45 категории (или класове).

Таксата от 850 EUR за заявка Ви дава право да изберете един клас. Срещу допълнителна такса от 50 EUR можете да добавите втори клас, а за три или повече класа трябва да заплатите по 150 EUR на клас.

Намерете Вашите стоки и услуги и ги класифицирайте


Когато подавате заявка за марка чрез един от нашите формуляри онлайн — формуляр в пет стъпки и разширен формуляр — можете да търсите и да преглеждате в списъка на стоки и услуги, наречен Хармонизираната база данни.

Тя съдържа термини, които вече са одобрени от EUIPO и от всички национални служби за интелектуална собственост в Европейския съюз, а и не само.

Регистрация на търговска марка в ЕС

Избирайки стоки и услуги от Хармонизираната база данни, Вие ни помагате да обработим заявката Ви по-безпроблемно. Тя също така може да бъде приета по Fast Track, ускорената процедура на EUIPO за бързо публикуване на заявки.

Освен това можете да използвате нашия „Инструмент за съставяне на списъци на стоки и услуги”, за да съставите собствен списък преди подаване на заявката. Този подход е препоръчителен за професионални потребители, на които понякога се налага да подават няколко заявки едновременно.

Съставянето на спецификация на стоки и услуги е въпрос на балансирана преценка.


Мислете мащабно
Възможно е дружеството Ви да предоставя повече стоки и услуги, отколкото мислите. Независимо че може да се чувствате сигурен какъв е пазарът Ви днес, замислете се как искате да се развие марката Ви в бъдеще. Например, ако сега произвеждате бонбони, след две или пет години може да поискате да предлагате още стоки (например сладолед).

Бъдете реалисти
Може да изглежда изкушаващо да заявите широк кръг от стоки и/или услуги, но не забравяйте, че ако не използвате марката за всички заявени стоки или услуги, тя е уязвима при оспорване.

Ако ограничите Вашата спецификация, намалявате риска от конфликт с други марки.

Помнене: След като сте подали заявка, повече не можете да добавяте нови стоки и/или услуги. Затова помислете внимателно кои от тях ще изберете.

Собственост
При попълването на формуляра за заявка е необходимо да предоставите данни за себе си.

Тази информация ще бъде използвана за да Ви идентифицира като единствен притежател на Вашата марка.
Може да се наложи да се свържем с Вас, в случай че се нуждаем от допълнителна информация по време на процедурата по регистрация или впоследствие.
Изключително важно е да ни държите в течение за всякакви промени в личните Ви данни, например нов телефонен номер за връзка и т.н.

Каква информация трябва да предоставите за регистрация на търговска марка?


Ако вече сте подавали заявка при нас преди, трябва да въведете единствено уникалния идентификационен номер, който сте получили. С помощта на този номер извличаме данните Ви и не се налага да ги попълвате отново.

Можете да намерите идентификационния си номер в предходна кореспонденция или чрез приложението eSearch.

Когато подавате заявка за пръв път, трябва да ни предоставите данни за себе си. Те ще бъдат съхранявани за бъдеща кореспонденция.

Необходимо е да посочите дали подавате заявката от името на дружество или като физическо лице
Икона, състояща се от човек и сграда, която се използва, ако притежателят е дружество
Дружество
Ако сте дружество, трябва да дадете следната информация:

Пълно наименование и правна форма


Държава на регистрация
Адрес
Икона, състояща се от човек, която се използва, ако притежателят е физическо лице
Физическо лице
Ако сте физическо лице, трябва да дадете следната информация:

Име и фамилия
Националност
Адрес
И в двата случая е важно също да посочите адрес на електронна поща, телефонен номер и номер на факс (ако има такъв), за да можем да се свържем лесно с Вас.

Процедура по регистрация
Току-що сте подали заявка за марка. Какво следва?

След подаването на заявката в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) Вашата марка ще бъде обработена от нас, за да се провери дали може да бъде регистрирана. Има различни стъпки.

Източник: https://euipo.europa.eu/