Регистрация Булстат свободна професия

Rate this post

Вписване и заличаване в регистър Булстат

Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец.

Образците на заявления се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

Заявлението съдържа:

  1. Данни за заявителя
  2. Данни за лицето, за което се иска вписване или заличаване
  3. Обстоятелствата по чл. 7 от Закона за Регистър БУЛСТАТ, подлежащи на вписване за съответното лице
  4. Подпис на заявителя

Вписване и заличаване могат да се заявяват от лицето по т. 3, съответно от негов законен представител, адвокат с изрично пълномощно или пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. При промяна в представителството обстоятелствата се заявяват от новия представляващ.

Към заявлението се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства, подписана от заявителя.

Заявленията на хартиен носител се подават в териториалните звена на Агенцията по вписванията, които са по седалищата на окръжните съдилища.

При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя.

Заявления могат да се подават по електронен път на адрес www.bulstat.bg

Регистрация като свободна професия онлайн?

За да си спестите време и нерви по опашки, можете да подадете заявлението си за регистрация, промяна или заличаване по електронен път. Това може да се направи в интернет страницата на Регистър Булстат. За тази цел е нужно да се регистрирате като нов потребител или да използвате вече създаден от вас профил. Системата ще генерира за вас заяление, което следва да се попълни според изискванията и нужните данни и да се прикачат всички други необходими документи. Ще трябва да се верифицират документите като се подпишат с електроен подпис и да се качат отново подписани в системата. Всички нотариално заверени документи, могат да се качат сканирани директно. Ако има някакви грешки или нещо което трябва да се добави към регистрацията може да се направи пак по електронен път.