Раздадените бързи кредити са над 2 млрд. лева

Rate this post

От тях необслужвани са за почти 550 млн. лева

Раздадените бързи кредити са над 2 млрд. лева
Раздадените бързи кредити са над 2 млрд. лева

На сума от над 2 млрд. лева възлизат към края на декември 2014 г. раздадените заеми от дружества специализирани в кредитиране, или т. нар. Бързи кредити. Това сочат данните на БНБ. Точната сума е 2.045 млрд. лв. (2.5% от БВП ) при 1.992 млрд. лв. (2.5% от БВП ) в края на декември 2013 година.

Те се увеличават с 2.7% (53.1 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2013 г. и с 1.6% (32.5 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2014 година. Върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 148.9 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 166 млн. лв. (в т. ч. 19.6 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2014 г.), а закупените – 17 млн. лв. (в т. ч. 1.2 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2014 година).

Преобладават кредитите над 1 до 5 години, които са 663.1 млн. лв. в края на декември 2014 година. Те се увеличават с 15.7% (90.2 млн.лв.) спрямо края на декември 2013 г. и с 1.4% (9.2 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2014 година.

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 28.8% в края на декември 2013 г. до 32.4% в края на същия месец на 2014 година.
В края на четвъртото тримесечие на 2014 г. вземанията по кредити с матуритет над 5 години са 512.4 млн. лева. На годишна база те нарастват с 3.2% (15.8 млн.лв.) и с 2.9% (14.3 млн. лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2014 година.
Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 319.8 млн. лв. в края на декември 2014 г., като намаляват с 0.3% (1.1 млн.лв.) спрямо края на същия месец на 2013 г., а се увеличават с 4.2% (12.8 млн. лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2014 година.
Към края на декември 2014 г. размерът на необслужваните кредити е 549.5 млн. лв. при 601.3 млн. лв. в края на декември 2013 година. В сравнение с края на септември 2014 г. тези кредити намаляват с 0.7% (3.8 млн. лева).В края на декември 2014 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 5.2% (74.4 млн.лв.) до 1.512 млрд. лева. Спрямо края на септември 2014 г. те се увеличават с 2.5% (37.2 млн.лева). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 73.4% в края на декември 2013 г. до 75.1% в края на същия месец на 2014 година.

Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 453.1 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2014 година. Те намаляват с 4.4% (20.6 млн. лв.) в сравнение с декември 2013 г. и с 0.6% (2.6 млн.лв.) спрямо края на септември 2014 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 24.2% в края на декември 2013 г. до 22.5% в края на същия месец на 2014 година.В края на декември 2014 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.743 млрд. лв. при 2.616 млрд. лв. в края на същия месец на 2013 година. Те нарастват с 4.8% (126.7 млн. лв.) спрямо декември 2013 г. и с 3.9% (102.7 млн. лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2014 година. В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1.264 млрд. лв. в края на декември 2014 година. Размерът им нараства с 8% (93.9 млн. лв.) спрямо края на декември 2013 г. и с 6.3% (75.5 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2014 година.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 71.9% от общия размер на получените кредити в края на декември 2014 г. при 79.4 % в края на същия месец на 2013 г. и 72.5% в края на септември 2014 година.
В структурата на получените кредити от дружествата, специализирани в кредитиране, преобладават кредитите от нерезиденти, които са 894.9 млн. лв. в края на декември 2014 година. Те се увеличават с 5.1% (43.8 млн. лв.) спрямо края на декември 2013 г., а в сравнение с края на септември 2014 г. – с 9.3% (76.3 млн. лева).
Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 23.7 млн. лв. в края на декември 2014 година. Той намалява с 23.8% (7.4 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2013 г. и с 19% (5.6 млн. лв.) спрямо края на септември 2014 година.
Източник: https://www.economic.bg/