Промени в осигуряването за 2015 година

Осигурителни вноски

Една от мерките за подпомагане на бизнеса отново е запазването на размерите на осигурителните вноски. През следващата година няма да има промяна в процентите на осигурителните вноски за фонд пенсии и те запазват нивата си от 2014 година. Размера на вноските за фонд Пенсии е съответно – 17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника, и 12,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1 / 5,7. Също така, през 2015 година, работодателите няма да внасят вноски във фонд „Гарантиране на вземанията от работниците и служителите”. Отчита се, че има натрупани достатъчно средства, но при тяхното намаляване вноските за този фонд може да бъдат възстановени. Закона не предвижда и промяна на съотношението между работодател и работник (60 / 40) за останалите осигурителни рискове, както и размера на вноските за тях. Общо заболяване и майчинство – 3.5 на сто; Безработица – 1.0 на сто. Размера на вноската за фонд Трудова злополука и професионална болест ще бъде определян както до сега – диференцирано от 0,4 до 1,1 за сметка на работодателя съгласно приложение 2 към ЗБДОО. Запазват се размерите и съотношението на вноските за фондовете на Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в: 1. Универсален пенсионен фонд – 5 на сто при съотношение 2.8 на сто за сметка на осигурителя и 2.2 на сто за сметка на осигуреното лице. 2. Професионален пенсионен фонд – 12 на сто – за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7 на сто – за лицата, работещи при условията на II категория труд, като вноските са изцяло за сметка на осигурителя.

Осигурителен доход

Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 4,4 на сто за 2015 г. в сравнение с 2014 г. За 2015 г. са договорени минималните осигурителни прагове за 42 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2014 г. от 4,0 на сто. За останалите икономически дейности, където не са постигнати споразумения, се прилага средния процент за нарастване на минималните осигурителни прагове в договорените икономически дейности. Въпреки това най-ниският минимален осигурителен доход през новата година ще бъде равен на 360 лв. – колкото е размера на минималната работна заплата от началото на 2015 г. Запазва се и диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Те ще го определят според облагаемият доход, който са декларирали за 2013 година. За тези, които не са извършвали дейност през 2013 година или започват дейността си през 2015 година той ще бъде 420 лв. От началото на 2015 г. се увеличи и минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители – от 240 на 420 лв. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица през 2015 година се увеличава с 200 лв. спрямо 2014 г., и през новата година осигуровки ще се внасят върху не повече от 2600 лв.

Обезщетения и Пенсии

През следващата година се запазва и режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност от работодателя – първите три работни дни се изплащат от работодателя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от четвъртия работен ден на настъпване на неработоспособността – от НОИ. Запазва се и периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – до 410 дни.

Променя се периода, от който се определя размера на паричното обезщетение за бременност и раждане. Вместо от дохода за последните 18 месеца, от 01.01.2015 г. неговия размер ще се определя от осигурителния доход на лицата за 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

През 2015 г. Се увеличават възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране по реда на чл. 68 от КСО с по 4 месеца. И през тази година се запазва правилото за осъвременяване на пенсиите (швейцарско правило) и от 01.07.2015 г. те ще бъдат индексирани с 1.9 на сто. Максималния размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 % от максималния осигурителен доход и се променя от 01.07.2015 г.

Запазва се също и дневния минималния размер на обезщетението за безработица – 7.20 лв.

Други промени в Кодекса за социално осигуряване

Със ЗБДОО за 2012 год. се предвиждат и промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са свързани най-вече с прецизирането на някои текстове както и такива, които са пряко свързани с изпълнението на ЗБДОО. По важните от тях, свързани с осигуряването на работници и служители са:

  • Променен е обхвата на осигуряването за лицата работещи при един работодател за не повече от 5 работни дни през календарния месец или наетите при повече работодатели, но при всеки от тях за не повече от 5 работни дни за един календарен месец. Тези лица вече са осигурени за всички осигурени социални рискове включително и фонд Общо заболяване и майчинство.
  • Интерес представлява новия чл. 4б, който дава възможност за избор на осигурените лица, за които осигуряването възниква за първи път след 31.12.2014 г. и които са родени след 31.12.1959 г., дали да се осигуряват в универсален пенсионен фонд. Тези лица могат да заявят желанието си с подаване на заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срок от една година считано от датата на възникване на основанието за осигуряване. За периода от започване на осигуряването до подаване на заявлението, лицата се осигуряват само за фонд пенсии с увеличена вноска. В случай, че в предвидения срок лицето не подаде заявление, осигуряването му остава само за фонд пенсии с увеличена вноска. За лицата, които към 31.12.2014 г. са осигурявани в универсален пенсионен фонд, се предоставя избор за осигуряване само във фонд пенсии с увеличена осигурителна вноска с размер на вноската за универсален пенсионен фонд. В случай, че тези лица не подадат заявление за осигуряване само във фонд пенсии, те ще продължат да се осигуряват по досегашния ред с внасяне на осигурителни вноски за ДЗПО в УПФ. В тази връзка е промяната на чл. 124 и следващите от КСО, където е определен реда за осъществяване на осигуряването за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.
  • В чл.6 от КСО са нанесени промени свързани с новия чл.4б и определянето на размера на осигурителните вноски за лицата осигурени само във фонд пенсии.
  • Интерес представлява и промяната в чл. 6 ал. 8 от КСО, за определянето на окончателния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. За тези лица възниква задължение за довнасяне на осигурителни вноски и за фонд Общо заболяване и майчинство, когато лицата са избрали да се осигуряват за рисковете покривани от този фонд. В тази връзка е създаден и новия чл. 54м, който определя реда за служебно преизчисляване на изплатените парични обезщетения и помощи за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете. Служебното преизчисляване ще се извършва до 30 Юни на годината, следваща годината, за която са изплатени. Промяната за преизчисляването на изплатените обезщетения влиза в сила от 01.01.2016 г.
  • Новата ал. 15 на чл. 6 от КСО предвижда, максималния размер на осигурителния ,доход за работещите при условията на СИРВ, да бъде равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумирано отчитане на работното време.

Прочети цялата статия тук

Please rate this