Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

Rate this post

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18

Предложеният проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 1 януари 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г.) за осъществяване на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител, и за предотвратяване укриването и невнасянето на данъци и недопускане за продажба течни горива с неясен произход и качество в бензиностанциите и другите обекти за съхранение на горива.
С проекта на наредба  се предвижда всички лица, които извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива, да подават по електронен път с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код в приложение на интернет страницата на Националната агенция за приходите следните данни:
1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/трите имена, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);
2. адрес на управление/постоянен адрес;
3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;
4. вид на съдовете/съоръженията за зареждане и/или съхранение на горива;
5. обем/вместимост на съдовете по т. 4;
6. вид на горивото и мерна единица;
7. местонахождение на обекта/обектите за зареждане/съхранение на горива;
8. предназначение на горивото;
9. вид, брой и средногодишно потребление на количеството гориво на превозните средства, машините, съоръженията и друга техника, които се зареждат от съдовете по т. 4;
10. регистрационен номер на собствена мобилна цистерна за зареждане.
Предвижда се всяка промяна в данните за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди или коригиране на подадена информация да се извършва с подаване на нови данни в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
Целта на предложението за предоставяне на данни в НАП от задължените лица е да се идентифицират обектите и съдовете от които се извършва зареждане за собствени нужди на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за осъществяване на ефективен превантивен и последващ контрол от приходната администрация.
Предвиден е 14-дневен срок от влизане в сила на наредбата лицата, които извършват зареждане за собствени нужди да подадат първоначални данни в Националната агенция за приходите.

 

Дата на откриване: 02.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.2.2015 г.
  • Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Източник: https://www.strategy.bg/