Полезна информация, необходима за вашето професионално ежедневие

А. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
Всички нормативни актове на Р България и Европейския съюз се съдържат в компютърния информационен продукт „ЕПИ Нормативни актове” на ИК „Труд и право”.

1. Конституция на Република България

2. Кодекси:
2.1. Административнопроцесуален кодекс;
2.2. Граждански процесуален кодекс;
2.3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
2.4. Наказателен кодекс;
2.5. Наказателнопроцесуален кодекс;
2.6. Кодекс за социално осигуряване;
2.7. Кодекс на труда;
2.8. Семеен кодекс.

3. Труд и социална закрила
3.1. Универсални международни актове
3.2. Конвенции на МОТ
3.3. Регионални европейски актове
– Европейска социална харта;
– Директиви на Европейския съюз.
3.4. Законодателни актове на Р България
– Кодекс на труда;
– Закон за държавния служител;
– Кодекс за социално осигуряване;
– Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
– Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
– Закон за уреждане на колективните трудови спорове;
– Закон за насърчаване на заетостта;
– Закон за здравното осигуряване;
– Закон за закрила на детето;
– Закон за социално подпомагане.

4. Счетоводство и данъци:
4.1. Закон за счетоводството;
4.2. Закон за независимия финансов одит;
4.3. Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
4.4. Закон за корпоративното подоходно облагане;
4.5. Закон за данък върху добавената стойност;
4.6  Закон за местните данъци и такси;
4.7. Закон за акцизите и данъчните складове;
4.8. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

5. Гражданско право:
5.1. Закон за задълженията и договорите;
5.2. Търговски закон;
5.3. Закон за кооперациите;
5.4. Закон за обществените поръчки;
5.5. Закон за защита на конкуренцията;
5.6. Закон за собствеността;
5.7. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
5.8. Закон за устройството на територията;
5.9. Закон за управление на етажната собственост;
5.10. Семеен кодекс;
5.11. Закон за авторското право и сродните му права.


Б. ПРОЦЕДУРИ И ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ:
Всички най-важни административно-правни процедури и приложни документи се съдържат в печатните издания и в компютърните продукти ЕПИ на ИК „Труд и право”.

1. Колективно преговаряне и сключване на колективен трудов договор в предприятието
2. Сключване на трудов договор без определен срок
3. Сключване на трудов договор с определен срок (срочен трудов договор)
4. Прекратяване на трудов договор на общи основания
5. Регистрация по реда на ДОПК
6. Регистрация по ЗДДС на данъчно задължени лица и данъчно незадължени юридически лица
7. Регистрирация (Вписване) на едноличен търговец
8. Регистрация на Дружество с ограничена отговорност и Еднолично дружество с ограничена отговорност
9. Договор за поръчка
10. Договор за изработка
11. Договор за търговска продажба
12. Продажба на недвижим имот
13. Подготовка и откриване на процедура по Закона за обществените поръчки
14. Общи правила за възлагане на малка обществена поръчка
15. Договор за банков кредит
16. Издаване на разрешение за строеж


В. КАЛЕНДАРИ:
Пълната информация се съдържа в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК „Труд и право”.

1. Официални празници и почивни дни през 2015 година;
2. Официални празници и почивни дни през 2014 година;
3. Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2015 година.;
4. Трудов календар през 2015 г. при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден;
5. Календар на счетоводителя за 2015 година;
6. Календар на осигурителя за 2015 година.


Г. ТАРИФИ, ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ:
1. Правораздавателни органи
Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
2. МВР
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
3. Агенция по вписванията
Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
4. Адвокати
Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
5. Нотариуси
Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
6. Частни съдебни изпълнители
Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители


Д. ИНФОРМАЦИОНЕН МАГАЗИН:
Повече справочна и координатна информация ще намерите в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК „Труд и право”

1. Социални параметри:
– Минимална работна заплата;
– Средномесечна работна заплата и средномесечен осигурителен доход;
– Максимален размер (“Таван”) на пенсиите;
– Общи индекси на потребителските цени;
– Таблица за условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

2. Полезни връзки:
– сайтове на държавни и обществени институции

Е. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Повече справочна и координатна информация ще намерите в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК „Труд и право”.

1. Формули за изчисляване на пенсии;
2. Основен лихвен процент;
3. Срокове за съхранение на счетоводна и търговска информация и за погасяване на публични вземания по давност;
4. Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р България;
5. Практическа инструкция за оформяне на документи в администрацията;
6. Система за транслитериране от българска кирилица на латиница.

Източник: https://trudipravo.bg/

Please rate this